European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

16 juli 2021
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 514.693 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 354.945 −147
  2.1 Vorderingen op het IMF 87.065 0
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 267.880 −147
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.402 613
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 10.260 −442
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 10.260 −442
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.216.790 −30
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 42 −30
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 2.216.748 0
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 0 0
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 31.654 −1.273
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 4.466.711 28.202
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 4.280.153 27.872
  7.2 Overige effecten 186.557 330
8 Overheidsschuld, luidende in euro 22.142 0
9 Overige activa 308.060 −2.816
Totaal activa 7.950.657 24.108
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.491.738 3.027
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 4.430.580 −34.370
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 3.610.639 −60.859
  2.2 Depositofaciliteit 818.089 26.440
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.852 48
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 20.764 2.638
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 752.247 58.721
  5.1 Overheid 650.459 50.297
  5.2 Overige verplichtingen 101.788 8.424
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 277.605 −936
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 10.296 14
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.475 −212
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 2.475 −212
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.795 0
10 Overige passiva 302.098 −4.775
11 Herwaarderingsrekeningen 497.589 0
12 Kapitaal en reserves 109.471 0
Totaal passiva 7.950.657 24.108
Annexes
20 July 2021