European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 29 март 2013 г.

4 април 2013 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 3,4 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 29 март 2013 г., отразява корекциите вследствие на извършените тримесечни преоценки.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се увеличава с 3,8 млрд. евро до 221,4 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период, а също и на операциите по предоставяне на ликвидност в щатски долари (вж. по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
28 март 2013 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,3 млрд. щатски долара 0,5 млрд. щатски долара
28 март 2013 г. 84-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 0,9 млрд. щатски долара 0,5 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 11,5 млрд. евро до 348,7 млрд. евро, главно в резултат от придобиването на ценни книжа в замяна на държано обезпечение от една национална централна банка (вж. също прессъобщението към Консолидирания финансов отчет на Евросистемата към 8 февруари 2013 г.). Реализирането на обезпечението доведе до едновременно намаление в показателя други активи (статия 9 от активите).

Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 11,8 млрд. евро до 896,4 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 4,4 млрд. евро до 96,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 20,1 млрд. евро до 553 млрд. евро. На 27 март 2013 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 119,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 123,2 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 205,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 15 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 9,1 млрд. евро, а 1,9 млрд. евро от операции по дългосрочно рефинансиране бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,5 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 144,6 млрд. евро (при 126,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 269,3 млрд. евро в резултат на корекции в края на тримесечието. Така през седмицата, която приключва на 29 март 2013 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 205,9 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 47,3 млрд. евро и 16,2 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 32,4 млрд. евро до 319,3 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, наличностите от ценни книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 29 март 2013 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 1 251,464 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,2805 за 1 евро

Японска йена ― 120,87 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,1698 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 435 316 0 −3 376
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 254 369 −590 3 374
2.1 Вземания от МВФ 87 121 374 283
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 167 248 −964 3 092
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 563 910 647
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 101 −848 −50
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 101 −848 −50
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 903 619 −2 625 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 123 239 3 865 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 778 872 −7 785 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 507 1 295 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 88 538 8 509 1
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 618 064 10 971 729
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 269 340 −318 567
7.2 Други ценни книжа 348 724 11 290 163
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 29 894 0 −17
9 Други активи 264 663 −18 435 6 225
Общо активи 2 648 126 −2 107 7 533
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 896 357 11 822 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 669 859 −14 969 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 319 275 −32 398 0
2.2 Депозитно улеснение 144 648 17 893 0
2.3 Срочни депозити 205 500 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 437 −463 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 532 626 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 120 596 6 421 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 96 251 4 385 0
5.2 Други задължения 24 346 2 037 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 157 652 −4 364 15
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 082 1 213 95
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 270 −1 062 153
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 270 −1 062 153
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 145 0 193
10 Други задължения 237 078 −2 147 7 480
11 Сметки за преоценка 406 639 0 −740
12 Капитал и резерви 88 917 352 337
Общо пасиви 2 648 126 −2 107 7 533
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите