European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 29 maart 2013

4 april 2013

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 29 maart 2013 was de daling van EUR 3,4 miljard in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 3,8 miljard naar EUR 221,4 miljard. Deze mutatie was het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva, van de door de centrale banken van het Eurosysteem gedurende de verslagperiode uitgevoerde cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
28 maart 2013 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,3 miljard USD 0,5 miljard
28 maart 2013 84-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 0,9 miljard USD 0,5 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 11,5 miljard naar EUR 348,7 miljard, voornamelijk als gevolg van de aankoop van waardepapieren in ruil voor het eerder door een nationale centrale bank ingenomen onderpand (zie tevens het persbericht bij de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 8 februari 2013). Het te gelde maken van het onderpand resulteerde in een gelijktijdige daling in de post Overige activa (actiefpost 9).

De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 11,8 miljard naar EUR 896,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 4,4 miljard naar EUR 96,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 20,1 miljard naar EUR 553 miljard. Op woensdag 27 maart 2013 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 119,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 123,2 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 205,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd één week, aangetrokken.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 15 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 9,1 miljard verrekend, terwijl voor EUR 1,9 miljard aan langerlopende herfinancieringstransacties vóór de vervaldatum werd terugbetaald.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,5 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 144,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 126,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen marginaal met EUR 0,2 miljard naar EUR 269,3 miljard ten gevolge van de kwartaaleinde-aanpassingen. In de week die eindigde op 29 maart 2013 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 205,9 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 47,3 miljard en EUR 16,2 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 32,4 miljard naar EUR 319,3 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 29 maart 2013 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom “Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1.251,464 per fine ounce

USD: 1,2805 per EUR

JPY: 120,87 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1698 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 435.316 0 −3.376
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 254.369 −590 3.374
2.1 Vorderingen op het IMF 87.121 374 283
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 167.248 −964 3.092
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 31.563 910 647
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.101 −848 −50
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.101 −848 −50
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 903.619 −2.625 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 123.239 3.865 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 778.872 −7.785 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.507 1.295 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 88.538 8.509 1
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 618.064 10.971 729
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 269.340 −318 567
7.2 Overige waardepapieren 348.724 11.290 163
8 Overheidsschuld, luidende in euro 29.894 0 −17
9 Overige activa 264.663 −18.435 6.225
Totaal activa 2.648.126 −2.107 7.533
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 896.357 11.822 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 669.859 −14.969 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 319.275 −32.398 0
2.2 Depositofaciliteit 144.648 17.893 0
2.3 Termijndeposito's 205.500 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 437 −463 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.532 626 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 120.596 6.421 0
5.1 Overheid 96.251 4.385 0
5.2 Overige verplichtingen 24.346 2.037 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 157.652 −4.364 15
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.082 1.213 95
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.270 −1.062 153
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.270 −1.062 153
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.145 0 193
10 Overige passiva 237.078 −2.147 7.480
11 Herwaarderingsrekeningen 406.639 0 −740
12 Kapitaal en reserves 88.917 352 337
Totaal passiva 2.648.126 −2.107 7.533
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media