European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2013. gada 29. martā

2013.4.04.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2013. gada 29. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 3.4 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 3.8 mljrd. euro (līdz 221.4 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu, klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica attiecīgajā periodā, un likviditāti palielinošajām operācijām ASV dolāros (sk. tālāk).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2013. gada 28. marts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 0.3 mljrd. ASV dolāru 0.5 mljrd. ASV dolāru
2013. gada 28. marts Likviditāti palielinoši reversie darījumi ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 84 dienas 0.9 mljrd. ASV dolāru 0.5 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 11.5 mljrd. euro (līdz 348.7 mljrd. euro), ko galvenokārt noteica vienas nacionālās centrālās bankas veiktā vērtspapīru iegāde, izmantojot apropriācijas rezultātā iegūto nodrošinājumu (sk. arī paziņojumu presei, kas tika publicēts kopā ar Eurosistēmas konsolidēto finanšu pārskatu 2013. gada 8. februārī). Nodrošinājuma realizācijas rezultātā vienlaikus saruka citi aktīvi (9. aktīvu postenis).

Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 11.8 mljrd. euro (līdz 896.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 4.4 mljrd. euro (līdz 96.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 20.1 mljrd. euro (līdz 553 mljrd. euro). Trešdien, 2013. gada 27. martā, galvenajai refinansēšanas operācijai 119.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 123.2 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 205.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 15 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 9.1 mljrd. euro apmērā, savukārt 1.9 mljrd. euro no ilgāka termiņa refinansēšanas operācijās piešķirtajiem līdzekļiem tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 144.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 126.8 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms ceturkšņa beigu korekciju rezultātā nedaudz pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 269.3 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2013. gada 29. martā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 205.9 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 47.3 mljrd. euro un 16.2 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 32.4 mljrd. euro (līdz 319.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2013. gada 29. martā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1 251.464 EUR par Trojas unci

1.2805 USD par 1 EUR

120.87 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1698 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 435,316 0 −3,376
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 254,369 −590 3,374
2.1 SVF debitoru parādi 87,121 374 283
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 167,248 −964 3,092
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31,563 910 647
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22,101 −848 −50
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22,101 −848 −50
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 903,619 −2,625 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 123,239 3,865 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 778,872 −7,785 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,507 1,295 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 88,538 8,509 1
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 618,064 10,971 729
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 269,340 −318 567
7.2 Pārējie vērtspapīri 348,724 11,290 163
8 Valdības parāds euro 29,894 0 −17
9 Pārējie aktīvi 264,663 −18,435 6,225
Kopā aktīvi 2,648,126 −2,107 7,533
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 896,357 11,822 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 669,859 −14,969 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 319,275 −32,398 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 144,648 17,893 0
2.3 Termiņnoguldījumi 205,500 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 437 −463 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,532 626 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 120,596 6,421 0
5.1 Saistības pret valdību 96,251 4,385 0
5.2 Pārējās saistības 24,346 2,037 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 157,652 −4,364 15
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 4,082 1,213 95
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,270 −1,062 153
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,270 −1,062 153
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55,145 0 193
10 Pārējās saistības 237,078 −2,147 7,480
11 Pārvērtēšanas konti 406,639 0 −740
12 Kapitāls un rezerves 88,917 352 337
Kopā pasīvi 2,648,126 −2,107 7,533
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem