European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 29. březnu 2013

4. dubna 2013

Položky nesouvisející s operacemi měnové

V týdnu končícím 29. března 2013 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 3,4 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 3,8 mld. EUR na 221,4 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období provedly centrální banky Eurosystému, a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
28. března 2013 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 0,3 mld. USD 0,5 mld. USD
28. března 2013 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 84 dní 0,9 mld. USD 0,5 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 11,5 mld. EUR na 348,7 mld. EUR, a to především v důsledku akvizice cenných papírů výměnou za zajištění dříve realizované jednou z národních centrálních bank (viz také tisková zpráva ke konsolidované rozvaze Eurosystému k 8. únoru 2013). Důsledkem realizace zajištění bylo souběžné snížení objemu ostatních aktiv (položka 9 na straně aktiv).

Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 11,8 mld. EUR na 896,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 4,4 mld. EUR na 96,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 20,1 mld. EUR na 553 mld. EUR. Ve středu 27. března 2013 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 119,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 123,2 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 205,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

V týdnu končícím 29. března byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 15 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 9,1 mld. EUR, zatímco 1,9 mld. EUR z dlouhodobější refinanční operace bylo splaceno před dobou splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,5 mld. EUR (oproti 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 144,6 mld. EUR (oproti 126,8 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) nepatrně vzrostl o 0,2 mld. EUR na 269,3 mld. EUR v důsledku přecenění na konci čtvrtletí. V týdnu končícím 29. března 2013 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 205,9 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 47,3 mld. EUR a 16,2 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 32,4 mld. EUR na 319,3 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních kurzů a cen. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 29. březnu 2013 je uveden v přidaném sloupečku „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 1 251,464 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,2805 USD/EUR

JPY: 120,87 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1698 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 435 316 0 −3 376
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 254 369 −590 3 374
2.1 Pohledávky za MMF 87 121 374 283
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 167 248 −964 3 092
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 31 563 910 647
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 101 −848 −50
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 101 −848 −50
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 903 619 −2 625 0
5.1 Hlavní refinanční operace 123 239 3 865 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 778 872 −7 785 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 507 1 295 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 88 538 8 509 1
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 618 064 10 971 729
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 269 340 −318 567
7.2 Ostatní cenné papíry 348 724 11 290 163
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 29 894 0 −17
9 Ostatní aktiva 264 663 −18 435 6 225
Aktiva celkem 2 648 126 −2 107 7 533
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 896 357 11 822 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 669 859 −14 969 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 319 275 −32 398 0
2.2 Vkladová facilita 144 648 17 893 0
2.3 Termínované vklady 205 500 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 437 −463 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 532 626 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 120 596 6 421 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 96 251 4 385 0
5.2 Ostatní závazky 24 346 2 037 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 157 652 −4 364 15
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 4 082 1 213 95
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 270 −1 062 153
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 270 −1 062 153
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 145 0 193
10 Ostatní pasiva 237 078 −2 147 7 480
11 Účty přecenění 406 639 0 −740
12 Kapitál a rezervní fondy 88 917 352 337
Pasiva celkem 2 648 126 −2 107 7 533
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média