European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 29. marca 2013

4. april 2013

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 29. marca 2013, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 3,4 milijarde EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 3,8 milijarde EUR na 221,4 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti, zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema, ter zaradi operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj).

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
28. marec 2013 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,3 mrd USD 0,5 mrd USD
28. marec 2013 84-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 0,9 mrd USD 0,5 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 11,5 milijarde EUR na 348,7 milijarde EUR, kar je predvsem posledica dejstva, da je ena nacionalna centralna banka pridobila vrednostne papirje v zameno za zavarovanje, ki ga je prisvojila pred tem (glej tudi sporočilo za javnost, ki spremlja konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema z dne 8. februarja 2013). Z unovčenjem zavarovanja se je sočasno zmanjšalo stanje drugih sredstev (postavka sredstev 9).

Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 11,8 milijarde EUR na 896,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 4,4 milijarde EUR na 96,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 20,1 milijarde EUR na 553 milijard EUR. V sredo, 27. marca 2013, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 119,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 123,2 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 205,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 15 milijard EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 9,1 milijarde EUR, medtem ko je bilo 1,9 milijarde EUR iz operacij dolgoročnejšega refinanciranja odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,5 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 144,6 milijarde EUR (v primerjavi s 126,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja povečala za 0,2 milijarde EUR na 269,3 milijarde EUR. Tako je v tednu, ki se je končal 29. marca 2013, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 205,9 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 47,3 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 16,2 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 32,4 milijarde EUR na 319,3 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 29. marca 2013 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.251,464 EUR za unčo

USD: 1,2805 za EUR

JPY: 120,87 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,1698 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 435.316 0 −3.376
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 254.369 −590 3.374
2.1 Terjatve do MDS 87.121 374 283
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 167.248 −964 3.092
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 31.563 910 647
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.101 −848 −50
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.101 −848 −50
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 903.619 −2.625 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 123.239 3.865 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 778.872 −7.785 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.507 1.295 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 88.538 8.509 1
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 618.064 10.971 729
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 269.340 −318 567
7.2 Drugi vrednostni papirji 348.724 11.290 163
8 Dolg širše države v EUR 29.894 0 −17
9 Druga sredstva 264.663 −18.435 6.225
Skupaj sredstva 2.648.126 −2.107 7.533
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 896.357 11.822 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 669.859 −14.969 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 319.275 −32.398 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 144.648 17.893 0
2.3 Vezane vloge 205.500 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 437 −463 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.532 626 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 120.596 6.421 0
5.1 Širša država 96.251 4.385 0
5.2 Druge obveznosti 24.346 2.037 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 157.652 −4.364 15
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 4.082 1.213 95
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.270 −1.062 153
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.270 −1.062 153
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 55.145 0 193
10 Druge obveznosti 237.078 −2.147 7.480
11 Računi prevrednotenja 406.639 0 −740
12 Kapital in rezerve 88.917 352 337
Skupaj obveznosti 2.648.126 −2.107 7.533
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije