European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 29 marca 2013 r.

4 kwietnia 2013

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 29 marca 2013 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 3,4 mld EUR wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 3,8 mld EUR do poziomu 221,4 mld EUR. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów, transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w analizowanym okresie oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
28 marca 2013 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 0,3 mld USD 0,5 mld USD
28 marca 2013 r. 84-dniowe transakcje odwracalne zasilające w płynność w USD 0,9 mld USD 0,5 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 11,5 mld EUR do poziomu 348,7 mld EUR, głównie w wyniku nabycia papierów wartościowych w zamian za zabezpieczenie przejęte wcześniej przez jeden z krajowych banków centralnych (zob. także komunikat prasowy dotyczący skonsolidowanego sprawozdania finansowego Eurosystemu na dzień 8 lutego 2013 r.). Realizacja zabezpieczenia doprowadziła do jednoczesnego spadku pozostałych aktywów (pozycja aktywów 9).

Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 11,8 mld EUR do poziomu 896,4 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 4,4 mld EUR do poziomu 96,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 20,1 mld EUR do poziomu 553 mld EUR. W środę 27 marca 2013 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 119,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 123,2 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 205,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

W tym tygodniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 15 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 9,1 mld EUR, zaś z kwoty przyznanej w dłuższych operacjach refinansujących spłacono przed terminem zapadalności 1,9 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,5 mld EUR (wobec 0,2 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 144,6 mld EUR (wobec 126,8 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły nieznacznie o 0,2 mld EUR do poziomu 269,3 mld EUR, głównie w wyniku korekt na koniec kwartału. W związku z tym w tygodniu zakończonym 29 marca 2013 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 205,9 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 47,3 mld i 16,2 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 32,4 mld EUR do poziomu 319,3 mld EUR.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 29 marca 2013 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące główne kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1 251,464 EUR za uncję jubilerską

1,2805 USD/EUR

120,87 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,1698 EUR/XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 435.316 0 −3.376
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 254.369 −590 3.374
2.1 Należności od MFW 87.121 374 283
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 167.248 −964 3.092
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.563 910 647
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.101 −848 −50
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 22.101 −848 −50
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 903.619 −2.625 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 123.239 3.865 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 778.872 −7.785 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.507 1.295 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 88.538 8.509 1
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 618.064 10.971 729
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 269.340 −318 567
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 348.724 11.290 163
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 29.894 0 −17
9 Pozostałe aktywa 264.663 −18.435 6.225
Aktywa razem 2.648.126 −2.107 7.533
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 896.357 11.822 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 669.859 −14.969 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 319.275 −32.398 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 144.648 17.893 0
2.3 Depozyty terminowe 205.500 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 437 −463 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.532 626 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 120.596 6.421 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 96.251 4.385 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 24.346 2.037 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 157.652 −4.364 15
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 4.082 1.213 95
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.270 −1.062 153
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.270 −1.062 153
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 55.145 0 193
10 Pozostałe pasywa 237.078 −2.147 7.480
11 Różnice z wyceny 406.639 0 −740
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 88.917 352 337
Pasywa razem 2.648.126 −2.107 7.533
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami