European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 29. marts 2013

4. april 2013

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 29. marts 2013, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 3,4 mia. euro. Faldet afspejlede de kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) øgedes med 3,8 mia. euro til 221,4 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode samt likviditetstilførende markedsoperationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
28. marts 2013 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 0,3 mia. USD 0,5 mia.
28. marts 2013 Likviditetstilførende tilbageførselsforretninger i amerikanske dollar med en løbetid på 84 dage USD 0,9 mia. USD 0,5 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 11,5 mia. euro til 348,7 mia. euro. Stigningen skyldtes primært en national centralbanks erhvervelse af værdipapirer for den tidligere overtagne sikkerhed (jf. pressemeddelelsen, som blev offentliggjort sammen med Eurosystemets konsoliderede balance pr. 8. februar 2013). Realisationen af sikkerhederne medførte samtidig et fald i andre aktiver (aktivpost 9).

Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 11,8 mia. euro til 896,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 4,4 mia. euro til 96,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 20,1 mia. euro til 553 mia. euro. Onsdag den 27. marts 2013 udløb en primær markedsoperation på 119,4 mia. euro, og en ny på 123,2 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 205,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 15 mia. euro, og en ny på 9,1 mia. euro blev afviklet, mens langfristede markedsoperationer på 1,9 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,5 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 144,6 mia. euro (mod 126,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg marginalt med 0,2 mia. euro til 269,3 mia. euro, hvilket skyldes justeringer ultimo kvartalet. I ugen, der sluttede den 29. marts 2013, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 205,9 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 47,3 mia. euro og 16,2 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 32,4 mia. euro til 319,3 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 29. marts 2013 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 1.251,464 pr. fine oz.

USD: 1,2805 pr. EUR

JPY: 120,87 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1698 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 435.316 0 −3.376
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 254.369 −590 3.374
2.1 Tilgodehavender hos IMF 87.121 374 283
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 167.248 −964 3.092
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 31.563 910 647
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.101 −848 −50
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.101 −848 −50
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 903.619 −2.625 0
5.1 Primære markedsoperationer 123.239 3.865 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 778.872 −7.785 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.507 1.295 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 88.538 8.509 1
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 618.064 10.971 729
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 269.340 −318 567
7.2 Andre værdipapirer 348.724 11.290 163
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 29.894 0 −17
9 Andre aktiver 264.663 −18.435 6.225
Aktiver i alt 2.648.126 −2.107 7.533
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 896.357 11.822 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 669.859 −14.969 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 319.275 −32.398 0
2.2 Indlånsfacilitet 144.648 17.893 0
2.3 Indskud med fast løbetid 205.500 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 437 −463 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.532 626 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 120.596 6.421 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 96.251 4.385 0
5.2 Andre forpligtelser 24.346 2.037 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 157.652 −4.364 15
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 4.082 1.213 95
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.270 −1.062 153
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.270 −1.062 153
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.145 0 193
10 Andre forpligtelser 237.078 −2.147 7.480
11 Revalueringskonti 406.639 0 −740
12 Kapital og reserver 88.917 352 337
Passiver i alt 2.648.126 −2.107 7.533
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt