Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

2 февруари 2023 г.

Управителният съвет ще запази курса на значително увеличение на лихвените проценти с равномерен темп и на поддържането им на равнища, които са достатъчно рестриктивни, за да осигурят своевременно връщане на инфлацията към средносрочното целево равнище от 2%. Съответно днес той реши да повиши трите основни лихвени процента на ЕЦБ с 50 базисни пункта и очаква да продължи да ги повишава. Като се има предвид базисният инфлационен натиск, Управителният съвет възнамерява да повиши лихвените проценти с още 50 базисни пункта на следващото си заседание по паричната политика през март, а след това ще подложи на оценка по-нататъшния курс на паричната политика. С течение на времето поддържането на лихвените проценти на рестриктивно ниво ще понижи инфлацията, отслабвайки търсенето, и ще предпази от риска от трайно възходящо изместване на инфлационните очаквания. Във всеки случай, бъдещите решения на Управителния съвет за основните лихвени проценти все така ще зависят от данните и ще се определят заседание по заседание.

Днес Управителният съвет взе решение и относно параметрите за намаляване на наличностите на Евросистемата от ценни книжа по програмата за закупуване на активи (APP). Както бе оповестено през декември, портфейлът по APP ще намалява средно с 15 млрд. евро месечно от началото на март до края на юни 2023 г., а темпът впоследствие ще бъде определен с течение на времето. Частичното реинвестиране ще се извършва в общи линии в съответствие със сегашната практика. По-специално, оставащите суми за реинвестиране ще бъдат разпределяни пропорционално на дела на погашенията по всяка включена в APP програма, а по програмата за закупуване на активи на публичния сектор (PSPP) – според дела на погашенията на всяка държава при националните и наднационалните емитенти. Що се отнася до покупките на корпоративни облигации от страна на Евросистемата, оставащите реинвестиции ще клонят в по-голяма степен към емитенти с по-добри резултати по отношение на климата. Без да се засяга целта на ЕЦБ за ценова стабилност, този подход ще подпомогне постепенното намаляване на въглеродния отпечатък на наличностите на Евросистемата от корпоративни облигации в съответствие с целите на Парижкото споразумение.

Подробностите по параметрите за намаляването на наличностите по APP са представени в отделно прессъобщение, което ще бъде публикувано в 15:45 ч. централноевропейско време.

Основни лихвени проценти на ЕЦБ

Управителният съвет взе решение да повиши с 50 базисни пункта трите основни лихвени процента на ЕЦБ. Лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение ще бъдат повишени съответно до 3,00%, 3,25% и 2,50%, считано от 8 февруари 2023 г.

Програмата за закупуване на активи (APP) и програмата за закупуване на активи в условията на извънредна ситуация, причинена от пандемия (PEPP)

Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира изцяло погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по APP, до края на февруари 2023 г. След това портфейлът по APP ще намалява с премерен и предвидим темп, тъй като Евросистемата няма да реинвестира в пълен размер погашенията по главници на ценните книжа с настъпващ падеж. Намалението ще бъде средно с 15 млрд. евро месечно до края на юни 2023 г., а темпът впоследствие ще бъде определен с течение на времето.

Що се отнася до PEPP, Управителният съвет възнамерява да реинвестира погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по тази програма, най-малко до края на 2024 г. Във всеки случай, бъдещото постепенно ликвидиране на портфейла по PEPP ще бъде управлявано така, че да се избегне възпрепятстване на целесъобразната ориентация на паричната политика.

Управителният съвет ще продължи да подхожда гъвкаво към реинвестирането на изплащанията, ставащи дължими в портфейла по PEPP, така че да противодейства на свързаните с пандемията рискове за трансмисионния механизъм на паричната политика.

Операции по рефинансиране

В хода на процеса, в който банките изплащат заети в целевите операции по дългосрочно рефинансиране средства, Управителният съвет ще подлага на редовна оценка как целевите операции по кредитиране допринасят за неговата позиция по паричната политика.

***

Управителният съвет има готовност да коригира всички свои инструменти в рамките на мандата си, за да осигури връщане на инфлацията на целевото равнище от 2% в средносрочен план. Инструментът за защита на трансмисионния механизъм на паричната политика е на разположение за противодействие на нежелана, хаотична пазарна динамика, застрашаваща сериозно предаването на паричната политика във всички държави от еврозоната. Това ще позволи на Управителния съвет да изпълнява по-ефикасно мандата си за ценова стабилност.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес в 14:45 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите