Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

Sklepi o denarni politiki

2. februar 2023

Svet ECB bo vztrajal na začrtani poti in obrestne mere še naprej precej zviševal z enakomerno hitrostjo ter jih ohranjal na ravni, ki je dovolj restriktivna, da se bo inflacija čimprej vrnila na srednjeročno ciljno raven 2%. Skladno s tem je danes sklenil, da vse tri ključne obrestne mere ECB zviša za 50 bazičnih točk, in pričakuje, da jih bo v prihodnje še zviševal. Zaradi osnovnih inflacijskih pritiskov jih namerava na naslednji seji v marcu dvigniti še za 50 bazičnih točk, zatem pa bo presodil o nadaljnjem poteku denarne politike. Z ohranjanjem obrestnih mer na restriktivni ravni se bo inflacija sčasoma znižala, ker bodo višje obrestne mere zavirale povpraševanje, hkrati pa bodo preprečevale tveganje, da bi se inflacijska pričakovanja trajno premaknila navzgor. Vsekakor bodo prihodnji sklepi Sveta ECB o obrestnih merah denarne politike še naprej temeljili na podatkih in se bodo sprejemali na vsaki seji posebej.

Svet ECB je danes določil tudi, kako bo potekalo zmanjševanje Eurosistemovih imetij vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev (APP). Kot je bilo objavljeno decembra, se bo portfelj programa APP od začetka marca do konca junija 2023 zmanjševal za povprečno 15 milijard EUR mesečno, nadaljnje zmanjševanje pa bo določeno postopno. Delna ponovna investiranja se bodo izvajala približno v skladu s sedanjo prakso. Predvsem bodo preostali ponovno investirani zneski razporejeni sorazmerno z deležem unovčenj v vsakem od programov, ki sestavljajo program APP, medtem ko bodo ponovna investiranja v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja (PSPP) razporejena sorazmerno z deležem unovčenj v vsaki jurisdikciji ter sorazmerno z deležem nacionalnih in nadnacionalnih izdajateljev. Pri Eurosistemovih nakupih podjetniških obveznic bodo preostala ponovna investiranja nagnjena bolj v prid izdajateljem, ki so podnebno uspešnejša. Brez poseganja v cilj ECB, da ohranja cenovno stabilnost, bo ta pristop podpiral postopno razogljičenje Eurosistemovih imetij podjetniških obveznic skladno s cilji Pariškega sporazuma.

Način zmanjševanja imetij v portfelju programa APP je podrobneje opisan v ločenem sporočilu za javnost, ki bo objavljeno ob 15.45 po srednjeevropskem času.

Ključne obrestne mere ECB

Svet ECB je danes sklenil, da vse tri ključne obrestne mere ECB zviša za 50 bazičnih točk. Tako se bo obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja zvišala na 3,00%, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila na 3,25%, obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita pa na 2,50%. Nove obrestne mere bodo začele veljati 8. februarja 2023.

Program nakupa vrednostnih papirjev (APP) in izredni program nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP)

Svet ECB namerava glavnico zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa APP, še naprej v celoti ponovno investirati do konca februarja 2023. Zatem se bo portfelj v okviru programa APP zmanjševal postopno in predvidljivo, saj Eurosistem ne bo ponovno investiral vseh plačil glavnice zapadlih vrednostnih papirjev. Zmanjšanje bo do konca junija 2023 v povprečju znašalo 15 milijard EUR na mesec, sčasoma pa bo določena tudi dinamika v obdobju zatem.

Kar zadeva program PEPP, namerava Svet ECB glavnico zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru tega programa, ponovno investirati vsaj do konca leta 2024. V vsakem primeru se bo postopno zmanjševanje portfelja v okviru tega programa upravljalo tako, da se prepreči poseganje v ustrezno naravnanost denarne politike.

Svet ECB bo še naprej fleksibilno ponovno investiral unovčenja, ki izhajajo iz portfelja v okviru programa PEPP, da bi preprečil tveganja, povezana s pandemijo, ki bi lahko ogrozila transmisijski mehanizem denarne politike.

Operacije refinanciranja

Ob tem ko banke odplačujejo zneske, izposojene v okviru ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja, bo Svet ECB redno ocenjeval, kako ciljno usmerjene posojilne operacije prispevajo k naravnanosti denarne politike.

***

Svet ECB je v okviru svojega mandata pripravljen prilagoditi vse instrumente, da bi zagotovil, da se bo inflacija vrnila na ciljno 2-odstotno raven v srednjeročnem obdobju. Na voljo je instrument za zaščito transmisije, katerega cilj je preprečiti neupravičeno, neurejeno tržno dinamiko, ki predstavlja resno grožnjo transmisiji denarne politike po vseh državah v euroobmočju, kar Svetu ECB omogoča, da učinkoviteje izpolnjuje mandat ohranjanja cenovne stabilnosti.

Predsednica ECB bo razloge za te odločitve predstavila na tiskovni konferenci, ki se bo začela danes ob 14.45 po srednjeevropskem času.

Za natančno tiste formulacije, ki jih je uskladil Svet ECB, glej angleško različico.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije