Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA

Rozhodnutia o menovej politike

2. februára 2023

Rada guvernérov bude rovnomerným tempom pokračovať v podstatnom zvyšovaní úrokových sadzieb a udržiavať ich na hladine, ktorá je dostatočne reštriktívna na zabezpečenie včasného návratu inflácie na úroveň jej strednodobého cieľa 2 %. Rada guvernérov tak dnes rozhodla o zvýšení troch kľúčových úrokových sadzieb ECB o 50 bázických bodov, pričom očakáva ich ďalšie zvyšovanie. Vzhľadom na základné inflačné tlaky Rada guvernérov na nasledujúcom menovopolitickom zasadaní v marci mieni úrokové miery zvýšiť o ďalších 50 bázických bodov a následne prehodnotí ďalší vývoj menovej politiky. Udržiavanie reštriktívnej úrovne úrokových sadzieb v priebehu času zníži infláciu utlmením dopytu a zároveň chráni pred rizikom trvalého nárastu inflačných očakávaní. Budúce rozhodnutia Rady guvernérov o menovopolitických sadzbách budú v každom prípade i naďalej vychádzať z dostupných údajov a budú prijímané priebežne, zo zasadania na zasadanie.

Rada guvernérov dnes tiež rozhodla o postupe znižovania stavu cenných papierov, ktoré Eurosystém nadobudol v rámci programu nákupu cenných papierov (Asset Purchase Programme – APP). V zmysle decembrového oznámenia sa portfólio APP bude od začiatku marca do konca júna 2023 znižovať v priemere o 15 mld. € mesačne, pričom následné tempo jeho redukcie bude určené priebežne. Čiastočné reinvestície budú prebiehať zhruba v súlade s terajšou praxou. Predovšetkým zostávajúce reinvestície budú alokované v pomere k podielu splatených aktív v rámci jednotlivých čiastkových programov APP a v prípade programu nákupu aktív verejného sektora v pomere k podielu splatených cenných papierov jednotlivých jurisdikcií a štátnych a nadnárodných emitentov. Pokiaľ ide o nákupy podnikových dlhopisov realizované Eurosystémom, zostávajúce reinvestície budú výraznejšie smerované k emitentom s lepším klimatickým profilom. Bez toho, aby bol dotknutý cieľ cenovej stability ECB, tento prístup prispeje k postupnému znižovaniu uhlíkovej stopy portfólia podnikových dlhopisov Eurosystému v súlade s cieľmi Parížskej dohody.

Podrobné informácie o redukcii portfólia APP sú uvedené v osobitnej tlačovej správe, ktorá má byť zverejnená o 15:45 h SEČ.

Kľúčové úrokové sadzby ECB

Rada guvernérov sa rozhodla zvýšiť tri kľúčové úrokové sadzby ECB o 50 bázických bodov. Úroková sadzba hlavných refinančných operácií a úrokové sadzby jednodňových refinančných a jednodňových sterilizačných operácií sa tak s účinnosťou od 8. februára 2023 zvyšujú na 3,00 %, 3,25 % a 2,50 %.

Program nákupu aktív a núdzový pandemický program nákupu aktív

Rada guvernérov plánuje reinvestovať istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu APP v plnej výške do konca februára 2023. Následne sa bude objem portfólia APP postupným a predvídateľným tempom znižovať, keďže Eurosystém už nebude istinu zo splatených cenných papierov reinvestovať v plnej výške. Redukcia portfólia bude do konca júna 2023 predstavovať v priemere 15 mld. € za mesiac, pričom jej neskorší rozsah bude určený priebežne.

Pokiaľ ide o núdzový pandemický program nákupu aktív (pandemic emergency purchase programme – PEPP), Rada guvernérov mieni reinvestovať istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci tohto programu minimálne do konca roka 2024. Redukcia portfólia PEPP v budúcnosti bude v každom prípade prebiehať riadeným spôsobom, aby nenarúšala primerané nastavenie menovej politiky.

Rada guvernérov bude naďalej pružne reinvestovať prostriedky zo splatených cenných papierov v rámci portfólia PEPP na potlačenie rizík súvisiacich s pandémiou ohrozujúcich fungovanie transmisného mechanizmu menovej politiky.

Refinančné operácie

Počas splácania úverov poskytnutých bankám v rámci cielených dlhodobejších refinančných operácií bude Rada guvernérov pravidelne prehodnocovať úlohu cielených refinančných operácií v nastavení svojej menovej politiky.

***

Rada guvernérov je pripravená všetky svoje nástroje v medziach svojho mandátu upraviť, aby zabezpečila návrat inflácie na jej cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte. Nástroj na ochranu transmisie menovej politiky umožňuje zasiahnuť proti neopodstatnenému, nesystematickému vývoju na trhu predstavujúcemu vážnu hrozbu pre transmisiu menovej politiky v jednotlivých krajinách eurozóny a Rade guvernérov tak umožňuje účinnejšie plniť jej mandát cenovej stability.

Prezidentka ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14.45 h SEČ.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá