Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Penningpolitiska beslut

2 februari 2023

ECB-rådet kommer att hålla fast vid räntehöjningsbanan med påtagliga höjningar i en stadig takt och hålla räntorna på nivåer som är tillräckligt restriktiva för att säkerställa en läglig återgång av inflationen till 2-procentsmålet på medellång sikt. Följaktligen beslutade ECB-rådet idag att höja de tre styrräntorna med 50 punkter och räknar med att höja dem ytterligare. Mot bakgrund av underliggande inflationstryck avser ECB-rådet att höja räntorna med ytterligare 50 punkter vid sitt nästa penningpolitiska sammanträde i mars och sedan utvärdera den därå följande penningpolitiska banan. Att hålla räntorna på restriktiva nivåer kommer att leda till att inflationen med tiden dämpas i och med att efterfrågan minskar och även skydda mot risken för en ihållande uppväxling i inflationsförväntningarna. Under alla omständigheter kommer ECB-rådets framtida räntebeslut att vara fortsatt databeroende och följa ett tillvägagångssätt med beslut från sammanträde till sammanträde.

ECB-rådet beslutade idag även om modaliteterna för att reducera Eurosystemets innehav av värdepapper inom APP-programmet (värdepappersköp inom programmet för köp av tillgångar). I enlighet med vad som meddelades i december kommer APP-portföljen att minskas med i genomsnitt 15 miljarder euro per månad från och med början av mars och fram till och med slutet av juni 2023. Takten därefter fastställs efter hand. Partiella återinvesteringar kommer att genomföras i stort sett i linje med nuvarande praxis. Framför allt kommer de kvarvarande återinvesteringsbeloppen att allokeras proportionellt, fördelat över inlösenandel för varje del av APP-programmet och PSPP-programmet (program för köp av offentliga värdepapper), utifrån inlösenandel för varje jurisdiktion och över nationella och överstatliga emittenter. Vad gäller Eurosystemets förvärv av företagsobligationer kommer kvarvarande återinvesteringar att riktas mer specifikt mot emittenter med bättre klimatprestanda. Utan att åsidosätta ECB:s prisstabilitetsmål kommer detta tillvägagångssätt att ge stöd åt den gradvisa minskningen av koldioxidutsläpp i Eurosystemets innehav av företagsobligationer i linje med Parisavtalets mål.

De detaljerade modaliteterna för att minska APP-innehaven ges i ett separat pressmeddelande som publiceras kl.15.45 CET.

ECB:s styrräntor

ECB-rådet beslutade att höja ECB:s tre styrräntor med 50 punkter. Följaktligen kommer räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och räntorna på marginalutlåningsfaciliteten och inlåningsfaciliteten att höjas till 3,00 procent, 3,25 % respektive 2,50 % fr.o.m. den 8 februari 2023.

Programmet för köp av tillgångar (APP) och stödköpsprogram föranlett av pandemin (PEPP)

ECB-rådet avser fortsätta att fullt ut återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom APP fram till åtminstone slutet av februari 2023. Därefter kommer APP-portföljen att minskas i en måttlig och förutsägbar takt då Eurosystemet inte kommer att återinvestera alla värdepapper som förfaller. Minskningen kommer i genomsnitt att uppgå till 15 miljarder euro per månad fram till och med slutet av juni 2023 och takten därefter fastställs efter hand.

Vad gäller PEPP-programmet avser ECB-rådet att återinvestera förfall av värdepapper förvärvade inom det programmet fram till åtminstone slutet av 2024. I varje fall kommer den framtida utfasningen av PEPP-portföljen att hanteras så att den inte inverkar på lämplig penningpolitisk inriktning.

ECB-rådet kommer att fortsätta tillämpa flexibilitet vid återinvestering av kommande förfall i PEPP-portföljen i syfte att motverka risker mot transmissionsmekanismen relaterat till pandemin.

Refinansieringstransaktioner

Allt eftersom bankerna återbetalar belopp som upplånats under riktade långfristiga refinansieringstransaktioner, kommer ECB-rådet regelbundet att granska hur riktade utlåningstransaktioner bidrar till den penningpolitiska inriktningen.

***

ECB-rådet står redo att, inom ramen för sitt mandat, vid behov justera alla sina instrument så att inflationen återgår till 2-procentsmålet på medellång sikt. Instrumentet för transmissionsskydd är tillgängligt för att motverka obefogade, störande marknadskrafter som utgör ett allvarligt hot mot den penningpolitiska transmissionen i samtliga länder i euroområde och på så vis möjliggöra för ECB-rådet att mer effektivt uppfylla sitt prisstabilitetsmandat.

ECB:s ordförande kommer att redogöra för de överväganden som ligger bakom dessa beslut vid en presskonferens som börjar kl. 14:45 (centraleuropeisk tid) idag.

Se den engelska versionen för den exakta formulering som ECB-rådet har enats om.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media