Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

2 februari 2023

De Raad van Bestuur blijft op koers om de rentetarieven in een gestaag tempo aanzienlijk te verhogen en ze op een peil te houden dat restrictief genoeg is om een tijdige terugkeer van de inflatie naar zijn doelstelling van 2% op middellange termijn te verzekeren. De Raad van Bestuur heeft vandaag dan ook besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 50 basispunten te verhogen en verwacht deze verder te verhogen. De Raad is voornemens, gezien de onderliggende inflatiedruk, de rentetarieven met nog eens 50 basispunten te verhogen bij de volgende monetairbeleidsvergadering in maart en zal dan het verdere traject van het monetair beleid beoordelen. Door de rentetarieven op een restrictief peil te houden wordt de vraag getemperd en zal de inflatie na verloop van tijd afnemen. Dit zal ook bescherming bieden tegen het risico van een aanhoudende opwaartse verschuiving van de inflatieverwachtingen. De toekomstige rentebesluiten van de Raad van Bestuur zullen in elk geval gebaseerd blijven op data en een benadering per vergadering volgen.

De Raad van Bestuur heeft vandaag ook een besluit genomen over de manier waarop de effectenportefeuilles die het Eurosysteem krachtens het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP) aanhoudt, zullen worden afgebouwd. Zoals aangekondigd in december, zal de APP-portefeuille met gemiddeld € 15 miljard per maand worden verminderd van begin maart tot en met eind juni 2023. Het daaropvolgende tempo voor de vermindering van de portefeuille wordt mettertijd bepaald. Gedeeltelijke herinvesteringen zullen grotendeels in overeenstemming met de huidige werkwijze worden uitgevoerd. Dit houdt in dat de resterende herinvesteringsbedragen proportioneel worden toegedeeld aan het aandeel van de aflossingen van elk samenstellend programma van het APP en, bij het aankoopprogramma voor door de publieke sector uitgegeven schuldbewijzen (public sector purchase programme – PSPP), aan het aandeel van de aflossingen van elk rechtsgebied en van de verschillende nationale en supranationale emittenten. Voor de aankopen van bedrijfsobligaties door het Eurosysteem worden de resterende herinvesteringen sterker geheroriënteerd naar emittenten met betere klimaatprestaties. Zonder afbreuk te doen aan de ECB-doelstelling van prijsstabiliteit zal deze benadering ertoe bijdragen dat het CO2-gehalte van de portefeuille bedrijfsobligaties van het Eurosysteem geleidelijk aan wordt verminderd, in overeenstemming met de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

Gedetailleerde informatie over de vermindering van de APP-portefeuille wordt verstrekt in een afzonderlijk persbericht dat om 15.45 uur (Midden-Europese tijd) wordt gepubliceerd.

Basisrentetarieven van de ECB

De Raad van Bestuur heeft besloten de drie basisrentetarieven van de ECB met 50 basispunten te verhogen. Dit betekent dat het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit met ingang van 8 februari 2023 verhoogd worden tot respectievelijk 3,00%, 3,25% en 2,50%.

Programma voor de aankoop van activa (APP) en pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP)

De Raad van Bestuur is voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, tot het einde van februari 2023 volledig te blijven herinvesteren. Vervolgens zal de APP-portefeuille in een gelijkmatig en voorspelbaar tempo afnemen, aangezien het Eurosysteem niet alle aflossingen op effecten die de vervaldatum hebben bereikt zal herinvesteren. Tot eind juni 2023 zal de afname gemiddeld € 15 miljard per maand bedragen en het daaropvolgende tempo zal mettertijd worden bepaald.

De Raad van Bestuur is voornemens om de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het PEPP tot ten minste eind 2024 te blijven herbeleggen. De toekomstige uitfasering van de PEPP-portefeuille wordt in ieder geval zo gestuurd dat de passende monetairbeleidskoers niet gehinderd wordt.

De Raad van Bestuur zal flexibiliteit blijven toepassen bij de herinvesteringen van vrijvallende aflossingen uit de portefeuille van het PEPP om risico’s voor het transmissiemechanisme van het monetair beleid in verband met de pandemie tegen te gaan.

Herfinancieringstransacties

Naarmate banken de bedragen die ze in het kader van de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties hebben geleend terugbetalen, zal de Raad van Bestuur regelmatig beoordelen hoe gerichte kredietverleningstransacties aan zijn monetairbeleidskoers bijdragen.

***

De Raad van Bestuur staat klaar om alle instrumenten binnen zijn mandaat aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie terugkeert naar de doelstelling van 2% op middellange termijn. Het transmissiebeschermingsinstrument is beschikbaar om ongerechtvaardigde, wanordelijke marktontwikkelingen tegen te gaan die een ernstige bedreiging vormen voor de transmissie van het monetair beleid in alle landen van het eurogebied. Het zal de Raad van Bestuur in staat te stellen zijn mandaat op het vlak van prijsstabiliteit effectiever te vervullen.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.45 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media