Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Решения, свързани с паричната политика

25 юли 2019 г.

На днешното си заседание Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) взе решение лихвеният процент по основните операции по рефинансиране и лихвените проценти по пределното кредитно улеснение и депозитното улеснение да останат непроменени – съответно 0,00%, 0,25% и -0,40%. Управителният съвет очаква основните лихвени проценти на ЕЦБ да се задържат на сегашното си или по-ниско равнище най-малко през цялата първа половина на 2020 г. и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се осигури по-нататъшно устойчиво доближаване на инфлацията към нейното целево равнище в средносрочен план.

Управителният съвет възнамерява да продължи да реинвестира в пълен размер погашенията по главници на ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи, в продължителен период от време след датата, на която започне да повишава основните лихвени проценти на ЕЦБ, и във всеки случай толкова дълго, колкото е необходимо, за да се поддържат благоприятни условия на ликвидност и значителна степен на нерестриктивност на паричната политика.

Управителният съвет също така подчертава необходимостта от силно нерестриктивна позиция на паричната политика в продължителен период от време, тъй като темповете на инфлация – и регистрираният, и прогнозният – се задържат трайно под целевите равнища. Съответно, ако средносрочната перспектива за инфлацията продължи да не достига целевото равнище, Управителният съвет е решен да предприеме действия в съответствие със стремежа си към симетрия на инфлационната цел. Ето защо той е готов да приспособи всички свои инструменти, както е подходящо, за да осигури устойчивото доближаване на инфлацията към целевото равнище.

В този контекст Управителният съвет възложи на компетентните комитети на Евросистемата да проучат възможностите, включително начини за засилване на ориентира за основните лихвени проценти, смекчаващи мерки като например разработването на степенувана система за олихвяване на резервите, както и варианти за размер и състав на потенциални нови нетни покупки на активи.

Председателят на ЕЦБ ще направи коментар относно основанията за приетите решения на пресконференция днес от 14:30 ч. централноевропейско време.

Точната формулировка, съгласувана от Управителния съвет, се съдържа във версията на английски език.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите