Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • PERSBERICHT

Monetairbeleidsbeslissingen

25 juli 2019

Tijdens zijn vandaag gehouden vergadering heeft de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank (ECB) besloten dat het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd blijven op respectievelijk 0,00%, 0,25% en −0,40%. De Raad van Bestuur verwacht dat de basisrentetarieven van de ECB ten minste de gehele eerste helft van 2020 op hun huidige niveau of lager blijven, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om te zorgen voor een verdergaande duurzame convergentie van de inflatie naar zijn doelstelling op middellange termijn.

De Raad van Bestuur is voornemens de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het activa-aankoopprogramma en die de vervaldatum hebben bereikt, volledig te blijven herinvesteren, en wel voor geruime tijd voorbij het moment waarop de Raad van Bestuur begint de basisrentetarieven van de ECB te verhogen, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

De Raad van Bestuur heeft eveneens gewezen op de noodzaak om langdurig een zeer accommoderende monetairbeleidskoers aan te houden, aangezien de inflatiecijfers, zowel gerealiseerd als geprojecteerd, aanhoudend lager gebleven zijn dan het peil dat overeenstemt met zijn doelstelling. Indien de inflatievooruitzichten op middellange termijn onder de doelstelling blijven uitkomen, is de Raad van Bestuur dan ook vastbesloten te handelen, in overeenstemming met zijn committering aan symmetrie in de inflatiedoelstelling. De Raad staat derhalve klaar om al zijn instrumenten zo nodig aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie zich op duurzame wijze ontwikkelt in de richting van zijn doelstelling.

Tegen die achtergrond heeft de Raad van Bestuur de desbetreffende comités van het Eurosysteem de opdracht gegeven mogelijkheden te onderzoeken, waaronder manieren ter versterking van de forward guidance over de beleidsrentes, mitigerende maatregelen, zoals het ontwerp van een gelaagd systeem voor de vergoeding van reserves, evenals mogelijkheden wat betreft de omvang en samenstelling van potentiële nieuwe nettoaankopen van activa.

De president van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen, toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 uur Midden-Europese tijd begint.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media