Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Финансов отчет на ЕЦБ за 2015 г.

18 февруари 2016 г.

EMBARGO

Забранено за публикуване преди 15 ч. централноевропейско време в четвъртък, 18 февруари 2016 г.
 • Нетна печалба на ЕЦБ за 2015 г.: 1082 млн. евро (спрямо 989 млн. евро през 2014 г.).
 • Нетни приходи от лихви от програмата за пазарите на ценни книжа: 609 млн. евро (спрямо 728 млн. евро през 2014 г.).
 • Нетни приходи от лихви от разширената програма за закупуване на активи: 161 млн. евро (спрямо 2 млн. евро през 2014 г.).
 • Разходи по надзорните задачи, възстановени чрез такси: 277 млн. евро (спрямо 30 млн. евро през 2014 г.).
 • Приходи от лихви от банкноти: 42 млн. евро (спрямо 126 млн. евро през 2014 г.).
 • Размер на баланса на ЕЦБ: 257 млрд. евро (спрямо 185 млрд. евро през 2014 г.).

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) одобри одитирания годишен отчет на ЕЦБ за годината, приключваща на 31 декември 2015 г.

Нетната печалба на ЕЦБ за 2015 г. е в размер на 1082 млн. евро (спрямо 989 млн. евро за 2014 г.). За увеличението допринася по-високата реализирана печалба от продажбата на ценни книжа през 2015 г. Освен това през 2014 г. ЕЦБ си възстанови разходите във връзка с надзорните задачи само за ноември и декември, а през 2015 г. бяха възстановени разходите за цялата година.

Управителният съвет взе решение да извърши междинно разпределение на печалбата на стойност 812 млн. евро между националните централни банки (НЦБ) от еврозоната на 29 януари 2016 г. На вчерашното си заседание Управителният съвет взе решение да разпредели остатъка от печалбата в размер на 270 млн. евро между НЦБ от еврозоната на 19 февруари 2016 г.

Доходът на ЕЦБ се получава предимно от приходи от инвестиции по нейния портфейл от чуждестранни резерви и портфейла от собствени средства, от приходите от лихви върху нейния 8% дял от всички евробанкноти в обращение и, в последните години, от нетните приходи от лихви по ценни книжа, закупени за целите на паричната политика.

През 2015 г. нетните приходи от лихви са в размер на 1475 млн. евро (спрямо 1536 млн. евро през 2014 г.). Това включва приходи от лихви на стойност 42 млн. евро, получени от дела на ЕЦБ от всички евробанкноти в обращение (спрямо 126 млн. евро през 2014 г.) и нетни приходи от лихви в размер на 609 млн. евро (спрямо 728 млн. евро през 2014 г.), получени от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа, от които 224 млн. евро (спрямо 298 млн. евро през 2014 г.) по наличности от гръцки държавни облигации, държани от ЕЦБ по програмата за пазарите на ценни книжа. Този показател включва също нетни приходи от лихви в размер на 120 млн. евро (спрямо 173 млн. евро през 2014 г.) от ценни книжа, придобити по първите две програми за закупуване на обезпечени облигации, и 161 млн. евро (спрямо 2 млн. евро през 2014 г.) по ценни книжа, закупени по разширената програма за закупуване на активи. ЕЦБ изплати лихви в размер на 18 млн. евро (спрямо 57 млн. евро през 2014 г.) на НЦБ по техни вземания във връзка с прехвърлени на ЕЦБ чуждестранни резервни активи, а приходите от лихви по чуждестранни резервни активи бяха в размер на 283 млн. евро (спрямо 217 млн. евро през 2014 г.).

Реализираните печалби от финансови операции са на стойност 214 млн. евро (спрямо 57 млн. евро през 2014 г.).

През 2015 г. обезценките са в размер на 64 млн. евро (спрямо 8 млн. евро през 2014 г.). Увеличението на обезценките през 2015 г. се дължи основно на общото намаление на пазарната стойност на ценните книжа, държани в портфейла в щатски долари.

Административните разходи на ЕЦБ се състоят от разходи за персонала и други административни разходи. Поемането на надзорните задачи от ЕЦБ доведе до постепенно нарастване на числеността на персонала и съответно разходите за персонала нараснаха до 441 млн. евро през 2015 г. (спрямо 301 млн. евро през 2014 г.).

Показателят Други административни разходи, който включва амортизационни отчисления, наеми на сгради, разходи за хонорари и други стоки и услуги, е в размер на 423 млн. евро (спрямо 376 млн. евро през 2014 г.). Нарастването на тези разходи отразява главно започналата амортизация на новата сграда на ЕЦБ.

За цялата 2015 г. разходите на ЕЦБ във връзка с надзорните ѝ задачи се възстановяват от такси, начислени на поднадзорните лица, докато за 2014 г. бяха възстановени само разходите от последните два месеца на годината. Това доведе до увеличение на показателя нетни приходи и разходи за такси и комисиони. За 2015 г. свързаните с ЕНМ такси бяха в размер на 277 млн. евро (спрямо 30 млн. евро за ноември и декември 2014 г.).

Общият размер на счетоводния баланс на ЕЦБ се увеличава със 72 млрд. евро до 257 млрд. евро през 2015 г. (спрямо 185 млрд. евро през 2014 г.). Това увеличение се дължи главно на ценните книжа, придобити по програмата за закупуване на активи, на поскъпването на държаните от ЕЦБ чуждестранни резервни активи и на увеличението на банкнотите в обращение.

В края на 2015 г. консолидираният баланс на Евросистемата [1] е в размер на 2781 млрд. евро, спрямо 2208 млрд. евро в края на 2014 г. Увеличението се дължи основно на продължаващите покупки на ценни книжа по програмата за закупуване на активи.

Притежаваните от Евросистемата ценни книжа, държани за целите на паричната политика, отбелязват нарастване с 586 млрд. евро до 803 млрд. евро (спрямо 217 млрд. евро през 2014 г.). Ценните книжа, държани по програмата за пазарите на ценни книжа, намаляват с 21 млрд. евро поради погасявания. Това намаление се компенсира с излишък от ценните книжа, придобити по програмата за закупуване на активи. Към 31 декември 2015 г. наличностите от ценни книжа по тази програма бяха в размер на 650 млрд. евро (спрямо 31 млрд. евро през 2014 г.).

Медиите могат да се обръщат за информация към Щефан Рукамп на телефон: +49 69 1344 5057.

Бележки

 1. Счетоводна политика на ЕЦБ и Евросистемата: Управителният съвет е установил обща счетоводна политика за Евросистемата, включително за ЕЦБ, в съответствие с член 26.4 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (Устав на ЕСЦБ). Тя е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз. [2] Макар че като цяло се основава на международно възприетата счетоводна практика, политиката е разработена нарочно с оглед на специфичното положение на централните банки в Евросистемата. Особено внимание е отделено на принципа на благоразумие поради големите валутни експозиции на повечето централни банки от Евросистемата. Този подход, основан на благоразумието, се прилага най-вече при различното третиране на нереализираните печалби и нереализираните загуби за целите на признаване на доход, както и при забраната за нетиране на нереализирани загуби от един актив с нереализирани печалби от друг. Нереализираните печалби се прехвърлят пряко в сметките за преоценка. Нереализираните загуби, надвишаващи съответните салда по сметките за преоценка, се третират като разходи в края на годината. Загубите от обезценка се включват в отчета за приходите и разходите в тяхната цялост. От всички НЦБ от еврозоната се изисква да спазват тази политика при отчитане на извършваните от тях операции като част от Евросистемата. Те се включват в седмичните консолидирани финансови отчети и в консолидирания годишен баланс на Евросистемата. Освен това при изготвянето на собствените си годишни финансови отчети те доброволно прилагат като цяло една и съща политика с ЕЦБ.
 2. Ценните книжа, държани понастоящем за целите на паричната политика, се отчитат по амортизирана стойност, подлежаща на обезценка. През 2015 г. придобиването на активи по третата програма за закупуване на обезпечени облигации и програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа беше разширено с включването на програма за закупуване на активи на публичния сектор. Третата програма за закупуване на обезпечени облигации, програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа и програмата за закупуване на активи на публичния сектор заедно съставляват разширената програма за закупуване на активи. Общите месечни покупки на НЦБ и ЕЦБ по програмата за закупуване на активи възлизат средно на 60 млрд. евро и се предвижда да продължат до края на март 2017 г. и във всеки случай, докато Управителният съвет забележи устойчива корекция на тренда на инфлацията, който да е в съответствие с целта му за достигане на темп на инфлация под, но близо до 2% в средносрочен план.
 3. Търгуемите ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика, се подлагат на преоценка по пазарни цени.
 4. Златото и всички други балансови и задбалансови активи и пасиви, деноминирани в чуждестранна валута, се превръщат в евро по обменния курс на датата на съставяне на баланса.
 5. Лихви по чуждестранни резервни активи, прехвърлени на ЕЦБ: При прехвърлянето на чуждестранни резервни активи на ЕЦБ при присъединяване към Eвpoсистемата всяка НЦБ се кредитира с лихвоносно вземане от ЕЦБ, еквивалентно на прехвърлените суми. Управителният съвет реши вземанията да бъдат деноминирани в eвpo и да се олихвяват ежедневно на базата на последния пределен лихвен процент, използван от Евpoсистемата при търговете за основните операции по рефинансиране, след корекция, която отчита нулевата норма на възвръщаемост на компонента злато.
 6. Разпределяне на печалбите/загубите: Съгласно член 33 от Устава на ЕСЦБ размер, който не може да превишава 20% от нетната печалба за която и да е година, може да се прехвърли в общия резервен фонд, чиято горна граница е равна на 100% от капитала на ЕЦБ. Останалата нетна печалба се разпределя между НЦБ от еврозоната, пропорционално на размера на внесените от тях дялове.
 7. В случай на претърпяна от ЕЦБ загуба недостигът може да се компенсира от а) общите провизии за риск и общия резервен фонд на ЕЦБ; и б) паричния доход за съответната финансова година след решение на Управителния съвет. И накрая, остатъчната нетна загуба, ако има такава, може да се отчете в баланса като пренесена напред загуба и да се компенсира от нетни приходи, получени през следващите години.
 8. Наличности на Евросистемата по програмата за пазарите на ценни книжа: В таблицата по-долу е представена разбивката по емитент на салдата по наличностите на Евросистемата по програмата за пазарите на ценни книжа към 31 декември 2015 г.

Наличности на Евросистемата по програмата за пазарите на ценни книжа към 31 декември 2015 г.

Държава на емитента

Номинална стойност

(млрд. евро)

Балансова стойност *

(млрд. евро)

Среден остатъчен

матуритет

(години)

Ирландия

9,7 9,4 3,3

Гърция

14,6 13,4 3,5

Испания

26,4 26,2 3,1

Италия

63,5 61,8 3,4

Португалия

12,4 12,1 2,8

Общо**

126,7 123,0 3,3

* Наличностите по програмата за пазарите на ценни книжа се оценяват по амортизирана стойност.

** В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

 1. [1]Консолидираният баланс на Евросистемата се основава на неокончателни, неодитирани данни. Годишните отчети на всички НЦБ ще бъдат финализирани до края на май 2016 г. и окончателният консолидиран годишен баланс на Евросистемата ще бъде публикуван впоследствие.

 2. [2]Решение ЕЦБ/2010/21 от 11 ноември 2010 г., ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 1, изменено, съдържа подробно описание на счетоводната политика на ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите