Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Situațiile financiare ale BCE pentru exercițiul financiar 2015

18 februarie 2016

EMBARGO

Embargo până joi, 18 februarie 2016, ora 15.00 (ora Europei Centrale)
 • Profit net al BCE pentru exercițiul financiar 2015: 1 082 de milioane EUR (față de 989 de milioane EUR în 2014)
 • Venituri nete din dobânzi aferente programului destinat piețelor titlurilor de valoare: 609 milioane EUR (față de 728 de milioane EUR în 2014)
 • Venituri nete din dobânzi aferente programului extins de achiziționare de active: 161 de milioane EUR (față de 2 milioane EUR în 2014)
 • Cheltuieli aferente atribuțiilor de supraveghere recuperate din taxe: 277 de milioane EUR (față de 30 de milioane EUR în 2014)
 • Venituri din dobânzi aferente bancnotelor: 42 de milioane EUR (față de 126 de milioane EUR în 2014)
 • Volumul bilanțului BCE: 257 de miliarde EUR (față de 185 de miliarde EUR în 2014)

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a aprobat Conturile anuale auditate ale BCE pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015.

Profitul net al BCE pentru anul 2015 s-a cifrat la 1 082 de milioane EUR (față de 989 de milioane EUR în 2014). Majorarea câștigurilor realizate din vânzarea de titluri în 2015 a contribuit la această creștere. În plus, în anul 2014, BCE a recuperat cheltuielile suportate în legătură cu atribuțiile sale de supraveghere numai pentru lunile noiembrie și decembrie, iar în anul 2015 au fost recuperate costurile aferente întregului exercițiu financiar.

Consiliul guvernatorilor a decis să efectueze o repartizare provizorie a profitului, în valoare de 812 milioane EUR, între băncile centrale naționale (BCN) din zona euro la data de 29 ianuarie 2016. În ședința de ieri, Consiliul guvernatorilor a decis să repartizeze profitul rămas, totalizând 270 de milioane EUR, BCN din zona euro la 19 februarie 2016.

Veniturile BCE provin, în principal, din veniturile din plasamente aferente rezervelor valutare și fondurilor proprii, din veniturile din dobânzi aferente cotei de 8% din totalul bancnotelor euro în circulație, precum și, în ultimii ani, din veniturile nete din dobânzi aferente titlurilor achiziționate în scopuri de politică monetară.

Veniturile nete din dobânzi au totalizat 1 475 de milioane EUR în anul 2015 (față de 1 536 de milioane EUR în 2014). Acestea au inclus venituri din dobânzi în valoare de 42 de milioane EUR (față de 126 de milioane EUR în 2014) aferente cotei BCE din totalul bancnotelor euro în circulație și venituri nete din dobânzi în valoare de 609 milioane EUR (față de 728 de milioane EUR în 2014) aferente titlurilor cumpărate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare, din care 224 de milioane EUR (față de 298 de milioane EUR în 2014) au fost generate de deținerile BCE de obligațiuni guvernamentale elene achiziționate în cadrul programului respectiv. De asemenea, acestea au inclus venituri nete din dobânzi în cuantum de 120 de milioane EUR (față de 173 de milioane EUR în 2014) aferente titlurilor cumpărate în cadrul primelor două programe de achiziționare de obligațiuni garantate și de 161 de milioane EUR aferente titlurilor cumpărate în cadrul programului extins de achiziționare de active (față de 2 milioane EUR în 2014). BCE a virat 18 milioane EUR (față de 57 de milioane EUR în 2014) către BCN în contul creanțelor acestora asupra activelor externe de rezervă transferate la BCE, iar veniturile din dobânzi aferente activelor externe de rezervă au însumat 283 de milioane EUR (față de 217 milioane EUR în 2014).

Câștigurile realizate din operațiuni financiare s-au cifrat la 214 milioane EUR (față de 57 de milioane EUR în 2014).

Deprecierile au totalizat 64 de milioane EUR în anul 2015 (față de 8 milioane EUR în 2014). Creșterea deprecierilor în anul 2015 s-a datorat, în principal, scăderii generale a valorii de piață a titlurilor deținute în portofoliul în dolari SUA al BCE.

Cheltuielile administrative ale BCE se referă la cheltuielile cu personalul și orice alte cheltuieli administrative. Asumarea de către BCE a atribuțiilor sale de supraveghere a condus la creșterea treptată a numărului de membri ai personalului și, prin urmare, cheltuielile cu personalul s-au majorat la 441 de milioane EUR în anul 2015 (față de 301 milioane EUR în 2014).

Alte cheltuieli administrative, incluzând cheltuielile cu amortizarea, chiriile, onorariile plătite și alte bunuri și servicii s-au cifrat la 423 de milioane EUR în anul 2015 (față de 376 de milioane EUR în 2014). Majorarea acestor cheltuieli reflectă, în principal, începerea amortizării noului sediu al BCE.

Cheltuielile suportate de BCE în legătură cu atribuțiile sale de supraveghere au fost recuperate prin taxe percepute entităților supravegheate pentru întregul exercițiu financiar 2015, iar pentru anul 2014 au fost recuperate numai cheltuielile suportate în ultimele două luni ale anului. Această situație a condus la o creștere a veniturilor/cheltuielilor nete cu taxe și comisioane. Taxele aferente MUS pentru anul 2015 s-au ridicat la 277 de milioane EUR (față de 30 de milioane EUR în lunile noiembrie-decembrie 2014).

Volumul total al bilanțului BCE s-a majorat cu 72 de miliarde EUR, până la 257 de miliarde EUR în anul 2015 (față de 185 de miliarde EUR în 2014). Această creștere s-a datorat cu precădere titlurilor achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active, aprecierii activelor externe de rezervă deținute de BCE, precum și majorării valorii înregistrate de bancnotele aflate în circulație.

Bilanțul contabil consolidat la nivelul Eurosistemului [1] s-a cifrat la 2 781 de miliarde EUR la sfârșitul anului 2015, față de 2 208 miliarde EUR la sfârșitul anului 2014. Creșterea s-a datorat, în principal, continuării achiziționării de titluri în cadrul programului de achiziționare de active.

Valoarea titlurilor Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară s-a majorat cu 586 de miliarde EUR, până la 803 miliarde EUR (față de 217 miliarde EUR în 2014). Valoarea titlurilor deținute în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare a scăzut cu 21 de miliarde EUR, pe seama răscumpărărilor. Această reducere a fost inferioară valorii titlurilor achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active, fiind astfel compensată în totalitate. La 31 decembrie 2015, valoarea titlurilor deținute în cadrul programului de achiziționare de active s-a ridicat la 650 de miliarde EUR (față de 31 de miliarde EUR în 2014).

Pentru întrebări din partea mass-media, persoana de contact este Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057.

Note

 1. Politicile contabile ale BCE și ale Eurosistemului: Consiliul guvernatorilor a stabilit politicile contabile comune pentru Eurosistem, inclusiv pentru BCE, în conformitate cu articolul 26.4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (Statutul SEBC); acestea au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. [2] Deși se bazează, în general, pe practicile contabile recunoscute la nivel internațional, aceste politici sunt elaborate ținându-se seama mai ales de situația specifică a băncilor centrale din Eurosistem. O atenție deosebită se acordă principiului prudenței, în contextul expunerilor valutare mari ale majorității băncilor centrale din Eurosistem. Această abordare prudentă se aplică în special tratamentului diferențiat al câștigurilor și pierderilor nerealizate în scopul evidențierii veniturilor, precum și interdicției de compensare între pierderile nerealizate aferente unui activ și câștigurile nerealizate aferente unui alt activ. Câștigurile nerealizate sunt transferate direct în conturile de reevaluare. Pierderile nerealizate care depășesc soldurile asociate ale conturilor de reevaluare reprezintă cheltuieli la sfârșitul exercițiului financiar. Pierderile din depreciere sunt preluate integral în contul de profit și pierdere. Toate BCN din zona euro trebuie să respecte aceste politici în vederea raportării operațiunilor efectuate în cadrul Eurosistemului, care sunt incluse în situațiile financiare consolidate săptămânale la nivelul Eurosistemului și în bilanțul consolidat anual. De asemenea, în procesul de elaborare a propriilor situații financiare anuale, acestea aplică, în mod voluntar și în linii mari, aceleași politici ca și BCE.
 2. Titlurile deținute în prezent în scopuri de politică monetară sunt evidențiate la cost amortizat (supus deprecierii). În anul 2015, achizițiile de active din cadrul celui de-al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate și al programului de achiziționare de titluri garantate cu active au fost extinse pentru a include un program de achiziționare de titluri emise de sectorul public. Cel de-al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate, programul de achiziționare de titluri garantate cu active și programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public formează împreună programul extins de achiziționare de active. Achizițiile lunare însumate efectuate de BCN și BCE în cadrul programului de achiziționare de active se ridică, în medie, la 60 de miliarde EUR și se intenționează efectuarea acestora până la sfârșitul lunii martie 2017 și, în orice caz, până când Consiliul guvernatorilor va observa o ajustare susținută a traiectoriei inflației, care să fie în concordanță cu obiectivul de a menține rate ale inflației inferioare, dar apropiate de 2% pe termen mediu.
 3. Titlurile tranzacționabile, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară, sunt reevaluate la prețul pieței.
 4. Aurul și toate celelalte elemente bilanțiere și extrabilanțiere exprimate în valută sunt convertite în euro la cursul de schimb valabil la data bilanțului contabil.
 5. Remunerarea creanțelor BCN aferente activelor externe de rezervă transferate BCE: În momentul transferării activelor externe de rezervă către BCE după aderarea la Eurosistem, fiecare BCN dobândește o creanță asupra BCE, reprezentând contravaloarea transferului. Consiliul guvernatorilor a hotărât ca aceste creanțe să fie exprimate în euro și să fie remunerate zilnic la cea mai recentă rată marginală a dobânzii utilizată de Eurosistem în cadrul licitațiilor pentru operațiunile principale de refinanțare, ajustată pentru a reflecta randamentul zero al componentei aur.
 6. Repartizarea profitului/pierderilor: În conformitate cu articolul 33 din Statutul SEBC, până la 20% din profitul net aferent unui an poate fi transferat în fondul general de rezervă, în limita a 100% din capitalul BCE. Profitul net rămas se repartizează între BCN din zona euro, proporțional cu cotele vărsate la capital.
 7. În cazul în care BCE înregistrează o pierdere, aceasta poate fi acoperită din (a) provizionul general de risc al BCE și fondul general de rezervă și din (b) veniturile monetare obținute în cursul exercițiului financiar respectiv, după adoptarea unei decizii de către Consiliul guvernatorilor. Orice pierdere netă rămasă poate fi evidențiată în bilanț ca pierdere reportată și poate fi acoperită din orice venit net dobândit în anul (anii) ulterior(i).
 8. Deținerile Eurosistemului de titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare: Tabelul de mai jos prezintă repartizarea în funcție de emitent a soldurilor aferente deținerilor Eurosistemului de titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare la data de 31 decembrie 2015.

Deținerile Eurosistemului de titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare, la 31 decembrie 2015

Țară emitentă

Valoare nominală

(miliarde EUR)

Valoare contabilă*

(miliarde EUR)

Scadență restantă

medie

(ani)

Irlanda

9,7 9,4 3,3

Grecia

14,6 13,4 3,5

Spania

26,4 26,2 3,1

Italia

63,5 61,8 3,4

Portugalia

12,4 12,1 2,8

Total**

126,7 123,0 3,3

* Deținerile de titluri achiziționate în cadrul programului destinat piețelor titlurilor de valoare sunt evaluate la cost amortizat.

** Ca urmare a rotunjirilor, totalul componentelor ar putea să nu corespundă.

 1. [1]Bilanțul contabil consolidat al Eurosistemului se bazează pe date provizorii, neauditate. Conturile anuale ale tuturor BCN vor fi finalizate până la sfârșitul lunii mai 2016, iar versiunea finală a bilanțului anual consolidat la nivelul Eurosistemului va fi publicată ulterior.

 2. [2]Decizia BCE/2010/21 din 11 noiembrie 2010, JO L 35, 9.2.2011, p. 1, cu modificările ulterioare, conține politicile contabile detaliate ale BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media