Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB 2015. gada finanšu pārskati

2016. gada 18. februārī

EMBARGO

Pārsūtīšanas embargo līdz ceturtdienai, 2016. gada 18. februārim, plkst. 15.00 pēc Viduseiropas laika
 • ECB 2015. gada tīrā peļņa – 1 082 milj. euro (2014. gadā – 989 milj. euro).
 • Tīrie procentu ienākumi no "Vērtspapīru tirgu programmas" – 609 milj. euro (2014. gadā – 728 milj. euro).
 • Tīrie procentu ienākumi no paplašinātās aktīvu iegādes programmas – 161 milj. euro (2014. gadā – 2 milj. euro).
 • Atgūtie izdevumi par uzraudzības uzdevumiem, iekasējot uzraudzības maksu – 277 milj. euro (2014. gadā – 30 milj. euro).
 • Procentu ienākumi no banknotēm – 42 milj. euro (2014. gadā – 126 milj. euro).
 • ECB bilances apjoms – 257 mljrd. euro (2014. gadā – 185 mljrd. euro).

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome apstiprinājusi revidētos ECB finanšu pārskatus par gadu, kas noslēdzās 2015. gada 31. decembrī.

ECB 2015. gada tīrā peļņa bija 1 082 milj. euro (2014. gadā – 989 milj. euro). Šo pieaugumu veicināja lielāki realizētie guvumi no vērtspapīru pārdošanas 2015. gadā. Turklāt ECB 2014. gadā atguva ar uzraudzības uzdevumiem saistītās izmaksas tikai par novembri un decembri, bet 2015. gadā tika atgūtas visa gada izmaksas.

Padome nolēma 2016. gada 29. janvārī veikt starpperioda peļņas sadali 812 milj. euro apjomā euro zonas valstu centrālajām bankām (NCB). Padome vakar notikušajā sanāksmē nolēma 2016. gada 19. februārī sadalīt atlikušo peļņu (270 milj. euro) euro zonas NCB.

ECB ienākumus galvenokārt veido tās ārējo rezervju portfeļa un pašu kapitāla portfeļa ieguldījumu peļņa, procentu ienākumi no tās kopējā apgrozībā esošo euro banknošu apjoma daļas (8%) un (pēdējos gados) – no monetārās politikas mērķiem iegādāto vērtspapīru tīrajiem procentu ienākumiem.

2015. gadā tīrie procentu ienākumi bija 1 475 milj. euro (2014. gadā – 1 536 milj. euro). Tie ietvēra procentu ienākumus no kopējā apgrozībā esošo euro banknošu apjoma ECB daļas (42 milj. euro; 2014. gadā – 126 milj. euro) un tīros procentu ienākumus no "Vērtspapīru tirgu programmas" (VTP) ietvaros iegādātajiem vērtspapīriem (609 milj. euro; 2014. gadā – 728 milj. euro), t.sk. 224 milj. euro (2014. gadā – 298 milj. euro) no ECB VTP ietvaros iegādāto Grieķijas valdības obligāciju turējumiem. Tie ietvēra arī tīros procentu ienākumus no pirmo divu "Nodrošināto obligāciju iegādes programmu" ietvaros iegādātajiem vērtspapīriem (120 milj. euro; 2014. gadā – 173 milj. euro) un no paplašinātās aktīvu iegādes programmas (AIP) ietvaros iegādātajiem vērtspapīriem (161 milj. euro; 2014. gadā – 2 milj. euro). ECB samaksāja NCB 18 milj. euro (2014. gadā – 57 milj. euro) kā atlīdzību par to prasībām par ECB nodotajiem ārējo rezervju aktīviem, savukārt procentu ienākumi no ārējo rezervju aktīviem bija 283 milj. euro (2014. gadā – 217 milj. euro).

Realizētie guvumi no finanšu operācijām bija 214 milj. euro (2014. gadā – 57 milj. euro).

2015. gadā norakstīto līdzekļu apjoms bija 64 milj. euro (2014. gadā – 8 milj. euro). Norakstīto līdzekļu apjoma pieaugums 2015. gadā galvenokārt skaidrojams ar ASV dolāru portfelī turēto vērtspapīru vispārējo tirgus vērtības kritumu.

ECB administratīvos izdevumus veido personāla izmaksas un visi pārējie administratīvie izdevumi. ECB uzņemoties uzraudzības uzdevumus, pakāpeniski audzis darbinieku skaits un tādējādi 2015. gadā personāla izmaksas pieauga līdz 441 milj. euro (2014. gadā – 301 milj. euro).

Pārējie administratīvie izdevumi, ko veido nolietojuma atskaitījumi, telpu īre, maksa par profesionālajiem pakalpojumiem un citām precēm un pakalpojumiem, 2015. gadā bija 423 milj. euro (2014. gadā – 376 milj. euro). Šo izdevumu pieaugums galvenokārt atspoguļo ECB jauno telpu nolietojuma aprēķināšanas sākumu.

ECB izmaksas saistībā ar uzraudzības uzdevumiem tika atgūtas, iekasējot maksu no uzraudzītajām iestādēm par visu 2015. gadu, bet 2014. gadā tika atgūtas izmaksas tikai par gada diviem pēdējiem mēnešiem. Tāpēc palielinājās tīrie uzraudzības maksas un komisijas maksas ienākumi/izdevumi. Ar VUM saistītās maksas 2015. gadā bija 277 milj. euro (2014. gada novembrī un decembrī – 30 milj. euro).

ECB bilances kopējais apjoms 2015. gadā pieauga par 72 mljrd. euro (līdz 257 mljrd. euro; 2014. gadā – 185 mljrd. euro). Šo kāpumu galvenokārt noteica AIP ietvaros veiktās vērtspapīru iegādes, ECB turējumā esošo ārējo rezervju aktīvu vērtības paaugstināšanās un apgrozībā esošo banknošu skaita pieaugums.

2015. gada beigās Eurosistēmas konsolidētā bilance [1] bija 2 781 mljrd. euro (2014. gada beigās – 2 208 mljrd. euro). Šo pieaugumu galvenokārt noteica turpmākas vērtspapīru iegādes AIP ietvaros.

Monetārās politikas mērķiem glabātie Eurosistēmas vērtspapīru turējumi pieauga par 586 mljrd. euro (līdz 803 mljrd. euro; 2014. gadā – 217 mljrd. euro). VTP ietvaros turēto vērtspapīru apjoms samazinājās par 21 mljrd. euro sakarā ar vērtspapīru dzēšanu. Šo sarukumu ar uzviju kompensēja AIP ietvaros veiktās vērtspapīru iegādes. 2015. gada 31. decembrī AIP turējumi veidoja 650 mljrd. euro (2014. gadā – 31 mljrd. euro).

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Stefana Rūkampa (Stefan Ruhkamp ; tālr. +49 69 1344 5057).

Skaidrojumi

 1. ECB un Eurosistēmas grāmatvedības principi. Padome Eurosistēmai, t.sk. ECB, noteikusi vienotu grāmatvedības politiku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (ECBS Statūti) 26.4. pantu, un tā publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī". [2] Lai gan kopumā tās pamatā ir starptautiski pieņemtā grāmatvedības prakse, šī politika izstrādāta, īpaši ņemot vērā Eurosistēmas centrālo banku unikālos apstākļus. Sevišķa uzmanība pievērsta piesardzības principam, ņemot vērā nozīmīgo valūtas risku, kam pakļauta lielākā daļa Eurosistēmas centrālo banku. Šāda piesardzīga pieeja īpaši attiecas uz nerealizēto guvumu un nerealizēto zaudējumu atšķirīgo uzskaiti, atzīstot ienākumus, kā arī uz aizliegumu savstarpēji ieskaitīt viena aktīva nerealizētos zaudējumus un cita aktīva nerealizētos guvumus. Nerealizētie guvumi pārvesti tieši pārvērtēšanas kontos. Nerealizētie zaudējumi, kas pārsniedz atbilstošos pārvērtēšanas konta atlikumus gada beigās, uzrādīti kā izdevumi. Zaudējumus no vērtības samazināšanās pilnībā uzrāda peļņas un zaudējumu aprēķinā. Visām euro zonas valstu NCB jāievēro šī politika, sniedzot pārskatus par savu darbību, ko tās veic kā Eurosistēmas daļa, kuri tiek iekļauti Eurosistēmas nedēļas konsolidētajos finanšu pārskatos un gada konsolidētajā bilancē. Turklāt, sagatavojot savus gada finanšu pārskatus, tās brīvprātīgi piemēro pamatā to pašu politiku kā ECB.
 2. Pašlaik monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām (ņemot vērā vērtības samazināšanos). 2015. gadā trešās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" (NOIP3) un "Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programmas" (ABSIP) ietvaros iegādāto aktīvu klāsts tika paplašināts, pievienojot arī "Valsts sektora aktīvu iegādes programmu" (VSAIP). NOIP3, ABSIP un VSAIP kopā veido paplašināto aktīvu iegādes programmu (AIP). AIP ietvaros mēnesī veikto NCB un ECB iegāžu kopējais apjoms ir vidēji 60 mljrd. euro, un tās plānots veikt līdz 2017. gada marta beigām vai – jebkurā gadījumā – līdz brīdim, kad Padome būs pārliecinājusies, ka vērojama noturīga inflācijas tuvināšanās tās mērķim vidējā termiņā sasniegt inflāciju zemāku par 2%, bet tuvu tam.
 3. Tirgojamie vērtspapīri (neietverot vērtspapīrus, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem) pārvērtēti pēc tirgus cenas.
 4. Zelts un visi pārējie bilances un ārpusbilances aktīvi un saistības ārvalstu valūtā izteikti euro saskaņā ar tā kursu bilances datumā.
 5. Atlīdzība par ECB nodotajiem ārējo rezervju aktīviem. Katra NCB, pēc pievienošanās Eurosistēmai nododot ārējo rezervju aktīvus ECB, iegūst atlīdzības prasību pret ECB nodotās summas vērtībā. Padome ir nolēmusi, ka šīs prasības jāizsaka euro un jāatlīdzina katru dienu saskaņā ar pēdējo pieejamo Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju izsoles robežlikmi, ko koriģē, lai atspoguļotu to, ka no zelta sastāvdaļas peļņa netiek gūta.
 6. Peļņas un zaudējumu sadale. Saskaņā ar ECBS Statūtu 33. pantu līdz 20% no jebkura gada tīrās peļņas var pārskaitīt vispārējo rezervju fondā, kas nepārsniedz 100% no ECB kapitāla. Pārējā tīrā peļņa jāsadala euro zonas NCB proporcionāli to apmaksātajām daļām.
 7. Ja ECB radušies zaudējumi, tos saskaņā ar Padomes lēmumu var kompensēt no a) ECB uzkrājuma vispārējiem riskiem un vispārējo rezervju fonda un b) no attiecīgā finanšu gada monetārajiem ienākumiem. Visbeidzot, visus atlikušos tīros zaudējumus var uzskaitīt bilancē kā pārnestos zaudējumus un kompensēt no nākamajā gadā vai nākamajos gados saņemtajiem tīrajiem ienākumiem.
 8. Eurosistēmas VTP turējumi. Tabulā sniegts Eurosistēmas VTP ietvaros iegādāto turējumu atlikums 2015. gada 31. decembrī emitentu dalījumā.

Eurosistēmas VTP ietvaros iegādātie turējumi 2015. gada 31. decembrī

Emitentvalsts

Nominālvērtība

(mljrd. euro)

Uzskaites vērtība*

(mljrd. euro)

Vidējais atlikušais

termiņš

(gados)

Īrija

9.7 9.4 3.3

Grieķija

14.6 13.4 3.5

Spānija

26.4 26.2 3.1

Itālija

63.5 61.8 3.4

Portugāle

12.4 12.1 2.8

Kopā**

126.7 123.0 3.3

* VTP turējumi novērtēti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

** Skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa var atšķirties no kopsummas.

 1. [1]Eurosistēmas konsolidētā bilance sagatavota, izmantojot operatīvus neauditētus datus. Visu NCB finanšu pārskati tiks pabeigti 2016. gada maija beigās, un pēc tam tiks publicēta Eurosistēmas galīgā konsolidētā gada bilance.

 2. [2]ECB grāmatvedības politika detalizēti izklāstīta 2010. gada 11. novembra Lēmumā ECB/2010/21 (OV L 35, 09.02.2011., 1. lpp.; ar grozījumiem).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem