Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Účetní výkazy ECB za rok 2015

18. února 2016

EMBARGO

Embargo na zveřejnění do 15.00 SEČ ve čtvrtek 18. února 2016
 • Čistý zisk ECB za rok 2015: 1 082 mil. EUR (989 mil. EUR v roce 2014)
 • Čistý úrokový výnos z programu pro trhy s cennými papíry: 609 mil. EUR (728 mil. EUR v roce 2014)
 • Čistý úrokový výnos z rozšířeného programu nákupu aktiv: 161 mil. EUR (2 mil. EUR v roce 2014)
 • Výdaje pokryté příjmy z poplatků za úkoly týkající se dohledu: 277 mil. EUR (30 mil. EUR v roce 2014)
 • Úrokový výnos z bankovek: 42 mil. EUR (126 mil. EUR v roce 2014)
 • Velikost rozvahy ECB: 257 mld. EUR (185 mld. EUR v roce 2014)

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) schválila auditovanou roční účetní závěrku ECB za rok končící 31. prosince 2015.

Čistý zisk ECB za rok 2015 představoval 1 082 mil. EUR (989 mil. EUR v roce 2014). K tomuto nárůstu přispěl vyšší realizovaný zisk z prodeje cenných papírů v roce 2015. ECB navíc v roce 2014 získala zpět výdaje související s jejími úkoly dohledu pouze za listopad a prosinec, zatímco v roce 2015 byly tyto výdaje pokryté za celý rok.

Rada guvernérů rozhodla provést k 29. lednu 2016 prozatímní rozdělení zisku ve výši 812 mil. EUR mezi národní centrální banky zemí eurozóny. Na včerejším zasedání rozhodla Rada guvernérů rozdělit 19. února 2016 zbytek zisku ve výši 270 mil. EUR mezi národní centrální banky zemí eurozóny.

Hlavním zdrojem příjmů ECB jsou výnosy z investic jejích devizových rezerv a portfolia vlastních zdrojů a dále úrokový výnos z 8% podílu ECB na celkovém objemu eurobankovek v oběhu a v posledních letech čistý úrokový výnos z cenných papírů pořízených pro účely měnové politiky.

Čistý úrokový výnos dosáhl v roce 2015 úrovně 1 475 mil. EUR (1 536 mil. EUR v roce 2014). Jeho součástí byl úrokový výnos 42 mil. EUR z podílu ECB na eurobankovkách v oběhu (126 mil. EUR v roce 2014) a čistý úrokový výnos 609 mil. EUR (728 mil. EUR v roce 2014) z cenných papírů pořízených v rámci programu pro trhy s cennými papíry, z čehož 224 mil. EUR (298 mil. EUR v roce 2014) připadlo na státní dluhopisy řecké vlády držené ECB v rámci programu pro trhy s cennými papíry. Dále byl jeho součástí čistý úrokový výnos ve výši 120 mil. EUR (173 mil. EUR v roce 2014) z cenných papírů pořízených v rámci programů nákupu krytých dluhopisů a 161 mil. EUR z cenných papírů pořízených v rámci rozšířeného programu nákupu aktiv (2 mil. EUR v roce 2014). ECB uhradila částku 18 mil. EUR (57 mil. EUR v roce 2014) národním centrálním bankám za úročení jejich pohledávek z devizových rezerv, které převedly na ECB, zatímco úrokový výnos z devizových rezerv dosáhl 283 mil. EUR (217 mil. EUR v roce 2014).

Realizované zisky z finančních operací činily 214 mil. EUR (57 mil. EUR v roce 2014).

Snížení hodnoty v roce 2015 dosáhlo 64 mil. EUR (8 mil. EUR v roce 2014). Vyšší snížení hodnoty v roce 2015 bylo způsobeno především celkovým poklesem tržní hodnoty cenných papírů v portfoliu v amerických dolarech.

Správní náklady ECB se skládají z osobních nákladů a všech dalších správních nákladů. Skutečnost, že ECB převzala úkoly dohledu, vedla k postupnému nárůstu počtu zaměstnanců, v důsledku čehož vzrostly v roce 2015 osobní náklady na 441 mil. EUR (301 mil. EUR v roce 2014).

Ostatní správní náklady zahrnující nájem budov, odměny za odborné práce a další zboží a služby dosáhly v roce 2015 úrovně 423 mil. EUR (376 mil. EUR v roce 2014). Nárůst těchto nákladů odráží zejména zahájení odpisů nového sídla ECB.

Výdaje ECB související s jejími úkoly dohledu byly hrazeny prostřednictvím poplatků vyměřovaných dohlíženým subjektům po celý rok 2015. V roce 2014 byly takto uhrazeny pouze výdaje vzniklé v posledních dvou měsících roku. Důsledkem byl nárůst čistého výnosu z poplatků a provizí i souvisejících čistých nákladů. Poplatky spojené s SSM dosáhly za rok 2015 výše 277 mil. EUR (30 mil. EUR v listopadu a prosinci 2014).

Celkový objem rozvahy ECB vzrostl v roce 2015 o 72 mld. EUR na 257 mld. EUR (185 mld. EUR v roce 2014). Tento nárůst byl především důsledkem nákupu cenných papírů v rámci programu nákupu aktiv, apreciace devizových rezerv v držení ECB a také nárůstu bankovek v oběhu.

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému [1] dosáhla na konci roku 2015 částky 2 781 mld. EUR, oproti 2 208 mld. EUR na konci roku 2014. Tento nárůst byl především důsledkem pokračujících nákupů cenných papírů v rámci programu nákupu aktiv.

Objem cenných papírů, které Eurosystém drží pro účely měnové politiky, vzrostl o 586 mld. EUR na 803 mld. EUR (217 mld. EUR v roce 2014). Objem cenných papírů držených v rámci programu pro trhy s cennými papíry klesl o 21 mld. EUR v důsledku splácení. Tento pokles byl vyšší než jeho kompenzace cennými papíry pořízenými v rámci programu nákupu aktiv. Cenné papíry držené v rámci programu nákupu aktiv dosáhly 31. prosince 2015 hodnoty 650 mld. EUR (31 mld. EUR v roce 2014).

Na dotazy médií odpoví Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057

Poznámky:

 1. Účetní pravidla ECB a Eurosystému: Společná účetní pravidla Eurosystému včetně ECB určila Rada guvernérů v souladu s článkem 26.4 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (statut ESCB) a tato pravidla byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie. [2] I když obecně vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních postupů, jejich znění zohledňuje zvláštní postavení centrálních bank Eurosystému. Vzhledem k velké devizové expozici většiny centrálních bank Eurosystému je kladen značný důraz na princip obezřetnosti. Tento obezřetný přístup se týká především rozdílného nakládání s nerealizovanými zisky a nerealizovanými ztrátami při vykazování výnosů a dále zákazu započítávat nerealizované ztráty z jednoho aktiva vůči nerealizovaným ziskům z jiného aktiva. Nerealizované zisky jsou převedeny přímo na účty přecenění. Nerealizované ztráty převyšující související zůstatky na účtech přecenění jsou na konci roku vykázány jako náklady. Ztráty ze snížení hodnoty jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu. Uplatňovat tato pravidla při vykazování svých operací v rámci Eurosystému, které jsou zahrnuty v týdenní konsolidované rozvaze Eurosystému a v konsolidované roční rozvaze, jsou povinny všechny národní centrální banky zemí eurozóny. Navíc všechny národní centrální banky zemí eurozóny dobrovolně uplatňují v zásadě stejná pravidla jako ECB i při sestavování vlastních ročních účetních výkazů.
 2. Cenné papíry v současné době držené pro účely měnové politiky jsou účtovány zůstatkovou hodnotou s uvážením snížení hodnoty. V roce 2015 byly nákupy aktiv v rámci třetího programu nákupu krytých dluhopisů (CBPP3) a program nákupů cenných papírů krytých aktivy (ABSPP) rozšířeny o program nákupu aktiv veřejného sektoru (PSPP). CBPP3, ABSPP a PSPP společně vytvářejí rozšířený program nákupu aktiv (APP). Nákupy národních centrálních bank a ECB v rámci APP dosahují v průměru výše celkem 60 mld. EUR měsíčně a záměrem je, aby probíhaly do konce března 2017 a v každém případě, dokud Rada guvernérů nezaznamená udržitelnou korekci vývoje inflace, která je v souladu s jejím cílem dosáhnout míru inflace ve střednědobém horizontu pod 2 %, ale blízko této úrovně.
 3. Obchodovatelné cenné papíry (nejsou-li drženy pro účely měnové politiky) jsou přeceňovány tržními cenami.
 4. Zlato a všechna další rozvahová a podrozvahová aktiva a pasiva v cizí měně jsou převáděna na eura v kurzu platném v rozvahový den.
 5. Úročení devizových aktiv převedených na ECB: Každé národní centrální bance vzniká při převodu devizových aktiv na ECB po vstupu do Eurosystému úročená pohledávka vůči ECB odpovídající hodnotě převáděné částky. Rada guvernérů rozhodla, že tyto pohledávky jsou v eurech a jejich úročení se vypočítává denně pomocí poslední dostupné mezní úrokové sazby, kterou Eurosystém používá při nabídkovém řízení pro hlavní refinanční operace, upravené tak, aby odrážela nulové úročení položky zlato.
 6. Rozdělení zisku / úhrada ztráty: Podle článku 33 statutu ESCB může být až 20 % čistého zisku za kterýkoli rok převedeno do všeobecného rezervního fondu až do výše 100 % základního kapitálu ECB. Zbývající čistý zisk se rozděluje národním centrálním bankám zemí eurozóny v poměru k jejich splaceným podílům.
 7. Zaznamená-li ECB ztrátu, může být schodek vyrovnán a) z rezervy na všeobecná rizika a ze všeobecného rezervního fondu ECB a b) na základě rozhodnutí Rady guvernérů z měnového příjmu příslušného účetního roku. Případná zbývající čistá ztráta může být vykázána v rozvaze jako převedené ztráty a vyrovnána z případného čistého příjmu získaného v následujícím roce či v následujících letech.
 8. Cenné papíry Eurosystému držené v rámci programu pro trhy s cennými papíry: Tabulka níže uvádí členění nevypořádaných částek vyplývajících z cenných papírů v držení Eurosystému podle emitenta k 31. prosinci 2015.

Cenné papíry v držení Eurosystému k 31. prosinci 2015 v rámci programu pro trhy s cennými papíry

Emitující stát

Jmenovitá hodnota

(v mld. EUR)

Účetní hodnota *

(v mld. EUR)

Prům. zbývající splatnost

splatnost

(roky)

Irsko

9,7 9,4 3,3

Řecko

14,6 13,4 3,5

Španělsko

26,4 26,2 3,1

Itálie

63,5 61,8 3,4

Portugalsko

12,4 12,1 2,8

Celkem**

126,7 123,0 3,3

* Cenné papíry držené v rámci programu pro trhy s cennými papíry v zůstatkové hodnotě.

** V důsledku zaokrouhlování nemusí součty souhlasit.

 1. [1]Konsolidovaná rozvaha Eurosystému vychází z předběžných, neauditovaných údajů. Roční účetní závěrka všech národních centrálních bank bude dokončena do konce května 2016 a následně bude zveřejněna konečná konsolidovaná roční rozvaha Eurosystému.

 2. [2]Podrobná účetní pravidla ECB jsou stanovena v rozhodnutí ECB/2010/21 ze dne 11. listopadu 2010, Úř. věst. L 35, 9.2.2011, s. 1, v platném znění.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média