Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Ročná účtovná závierka ECB za rok 2015

18. februára 2016

EMBARGO

Nezverejňovať do 15.00 hod. SEČ vo štvrtok 18. februára 2016
 • Čistý zisk ECB za rok 2015: 1 082 mil. € (989 mil. € v roku 2014)
 • Čisté úrokové výnosy z programu pre trhy s cennými papiermi: 609 mil. € (728 mil. € v roku 2014)
 • Čisté úrokové výnosy z rozšíreného programu nákupu aktív: 161 mil. € (2 mil. € v roku 2014)
 • Prijaté poplatky na krytie nákladov na dohľad: 277 mil. € (30 mil. € v roku 2014)
 • Úrokové výnosy z bankoviek: 42 mil. € (126 mil. € v roku 2014)
 • Celková hodnota súvahy ECB: 257 mld. € (185 mld. € v roku 2014)

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) schválila overenú ročnú účtovnú závierku ECB za rok končiaci sa 31. decembra 2015.

Čistý zisk ECB za rok 2015 predstavoval 1 082 mil. € (989 mil. € v roku 2014). Pod jeho nárast sa podpísali vyššie realizované zisky z predaja cenných papierov v roku 2015. Okrem toho ECB v roku 2014 vybrala poplatky na krytie nákladov spojených s výkonom dohľadu len za mesiace november a december, kým v roku 2015 to bolo za celý rok.

Rada guvernérov rozhodla o predbežnom rozdelení zisku vo výške 812 mil. € národným centrálnym bankám krajín eurozóny dňa 29. januára 2016. Na svojom včerajšom zasadaní Rada guvernérov rozhodla o rozdelení zostatku zisku vo výške 270 mil. € národným centrálnym bankám krajín eurozóny 19. februára 2016.

Hlavným zdrojom príjmu ECB sú výnosy z investícií jej devízového portfólia a portfólia vlastných zdrojov, úrokové výnosy z jej 8 % podielu na celkovom objeme eurových bankoviek v obehu a v posledných rokoch aj čisté úrokové výnosy z cenných papierov nakúpených na účely menovej politiky.

V roku 2015 dosiahli celkové čisté úrokové výnosy 1 475 mil. € (1 536 mil. € v roku 2014). Ich súčasťou boli úrokové výnosy z podielu ECB na celkovom objeme eurových bankoviek v obehu vo výške 42 mil. € (126 mil. € v roku 2014)  a čisté úrokové výnosy z cenných papierov nakúpených v rámci programu pre trhy s cennými papiermi vo výške 609 mil. € (728 mil. € v roku 2014), z toho 224 mil. € (298 mil. € v roku 2014) z investícií ECB do gréckych štátnych dlhopisov. Ďalšou súčasťou boli čisté úrokové výnosy vo výške 120 mil. € (173 mil. € v roku 2014) z cenných papierov nakúpených v rámci prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov a výnosy vo výške 161 mil. € z cenných papierov nakúpených v rámci rozšíreného programu nákupu aktív (2 mil. € v roku 2014). ECB národným centrálnym bankám vyplatila úroky z ich pohľadávok z devízových aktív prevedených do ECB vo výške 18 mil. € (57 mil. € v roku 2014). Úrokové výnosy z devízových aktív dosiahli 283 mil. € (217 mil. € v roku 2014).

Realizované zisky z finančných operácií dosiahli 214 mil. € (57 mil. € v roku 2014).

V roku 2015 došlo k  zníženiu hodnoty aktív v rozsahu 64 mil. € (8 mil. € v roku 2014). Dôvodom výraznejšieho zníženia hodnoty v roku 2015 bol predovšetkým celkový pokles trhovej hodnoty cenných papierov v dolárovom portfóliu ECB.

Administratívne náklady ECB pozostávajú z personálnych nákladov a všetkých ostatných administratívnych nákladov. Skutočnosť, že ECB prevzala úlohy dohľadu, viedla k postupnému nárastu počtu zamestnancov a k následnému zvýšeniu personálnych nákladov na 441 mil. € v roku 2015 (301 mil. € v roku 2014).

Ostatné administratívne náklady, pozostávajúce z odpisov, nájmu priestorov, poplatkov za odborné služby a nákupov ostatných tovarov a služieb, v roku 2015 dosiahli 423 mil. € (376 mil. € v roku 2014). Nárast nákladov je predovšetkým dôsledkom začiatku odpisovania nového sídla ECB.

V roku 2015 ECB prostredníctvom poplatkov účtovaných dohliadaným subjektom pokryla výdavky spojené s výkonom dohľadu za celý rok, zatiaľ čo v roku 2014 to bolo len za posledné dva mesiace roka. Dôsledkom bol nárast čistých výnosov/nákladov z poplatkov a provízií. Poplatky súvisiace s jednotným mechanizmom dohľadu za rok 2015 predstavovali 277 mil. € (30 mil. € za november a december 2014).

Celková hodnota súvahy ECB sa v roku 2015 zvýšila o 72 mld. € na 257 mld. € (185 mld. € v roku 2014). Jej nárast bol predovšetkým dôsledkom nákupu cenných papierov v rámci programu nákupu aktív, zhodnotenia devízových rezerv ECB, ako aj zvýšenia objemu bankoviek v obehu.

Konsolidovaná súvaha Eurosystému [1] ku koncu roka 2015 predstavovala 2 781 mld. €, v porovnaní s 2 208 mld. € ku koncu roka 2014. Hlavnou príčinou jej zvýšenia bol pokračujúci nákup cenných papierov v rámci programu nákupu aktív.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky vzrástol o 586 mld. € na 803 mld. € (217 mld. € v roku 2014). Objem cenných papierov nadobudnutých v rámci programu pre trhy s cennými papiermi v dôsledku splácania klesol o 21 mld. €. Toto zníženie bolo viac než vykompenzované nákupom cenných papierov v rámci programu nákupu aktív. K 31. decembru 2015 hodnota cenných papierov držaných v rámci programu nákupu aktív predstavovala 650 mld. € (31 mld. € v roku 2014).

Kontaktnou osobou pre médiá je Stefan Ruhkamp, tel.: +49 69 1344 5057

Poznámky

 1. Účtovné pravidlá ECB a Eurosystému: Jednotné účtovné pravidlá pre Eurosystém vrátane ECB stanovila Rada guvernérov v súlade s článkom 26.4 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Štatútu ESCB). Pravidlá boli zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. [2] Hoci všeobecne vychádzajú z medzinárodne uznávaných účtovných postupov, boli vytvorené s osobitným zreteľom na špecifické postavenie centrálnych bánk Eurosystému. Vzhľadom na vysoké devízové expozície väčšiny centrálnych bánk Eurosystému sa osobitný dôraz kladie na zásadu obozretnosti. Tento obozretný prístup sa týka predovšetkým rozdielneho účtovania nerealizovaných ziskov a nerealizovaných strát pri účtovaní výnosov a zákazu započítavania nerealizovaných strát z jedného aktíva voči nerealizovaným ziskom z iného aktíva. Nerealizované zisky sa prevádzajú priamo na účty precenenia. Nerealizované straty prekračujúce zostatky na príslušných účtoch precenenia sa účtujú ako náklady na konci roka. Straty zo zníženia hodnoty sa v plnom rozsahu účtujú vo výkaze ziskov a strát. Všetky národné centrálne banky krajín eurozóny sú povinné tieto pravidlá dodržiavať pri vykazovaní svojich operácií v rámci Eurosystému, ktoré sú súčasťou týždenných konsolidovaných finančných výkazov a ročnej konsolidovanej súvahy Eurosystému. Pri zostavovaní vlastnej ročnej účtovnej závierky zároveň dobrovoľne používajú v podstate rovnaké pravidlá ako ECB.
 2. Cenné papiere v súčasnosti držané na účely menovej politiky sa účtujú v amortizovanej obstarávacej cene so zohľadnením zníženia hodnoty. V roku 2015 sa nákup aktív v rámci tretieho programu nákupu krytých dlhopisov (CBPP3) a programu nákupu cenných papierov krytých aktívami (ABSPP) rozšíril o nákup aktív verejného sektora (PSPP). Programy CBPP3, ABSPP a PSPP spolu tvoria rozšírený program nákupu aktív (APP). Celkový objem aktív, ktoré nakupujú národné centrálne banky a ECB v rámci rozšíreného programu nákupu aktív, dosahuje v priemere 60 mld. € mesačne, pričom nákup v tomto rozsahu má prebiehať do konca marca 2017, resp. dovtedy, kým sa podľa Rady guvernérov neprejaví trvalá zmena vývoja inflácie zodpovedajúca jej cieľu dosiahnuť mieru inflácie na úrovni nižšej, ale blízkej 2 % v strednodobom horizonte.
 3. Obchodovateľné cenné papiere iné ako cenné papiere držané na účely menovej politiky sa preceňujú na základe trhových cien.
 4. Zlato a všetky ostatné súvahové a podsúvahové aktíva a pasíva v cudzej mene sa prepočítavajú na eurá kurzom platným v súvahový deň.
 5. Úročenie devízových rezerv prevedených do ECB: Pri prevode devízových rezerv do ECB pri vstupe do Eurosystému získava každá národná centrálna banka úročenú pohľadávku voči ECB v hodnote prevedenej sumy. Rada guvernérov rozhodla, že tieto pohľadávky sa budú vyjadrovať v eurách a úročiť denne aktuálnou hraničnou sadzbou pre hlavné refinančné operácie Eurosystému upravenou tak, aby zohľadňovala nulovú návratnosť zložky zlata.
 6. Rozdelenie ziskov a strát: Podľa článku 33 Štatútu ESCB sa môže až 20 % čistého zisku za daný rok previesť do všeobecného rezervného fondu, pričom táto suma nesmie prekročiť 100 % základného imania ECB. Zostávajúci čistý zisk sa delí medzi národné centrálne banky krajín eurozóny v pomere k ich splateným podielom na základnom imaní.
 7. Ak ECB zaznamená stratu, môže ju vyrovnať a) zo svojej všeobecnej rezervy na krytie rizík a všeobecného rezervného fondu a b) na základe rozhodnutia Rady guvernérov z menového príjmu za príslušný finančný rok. Prípadný zostatok čistej straty sa môže vykázať v súvahe ako nevyrovnaná strata z minulých období a vyrovnať z čistého zisku dosiahnutého v nasledujúcom roku (rokoch).
 8. Cenné papiere v držbe Eurosystému nadobudnuté v rámci programu pre trhy s cennými papiermi: V nasledujúcej tabuľke je uvedený stav cenných papierov v držbe Eurosystému nakúpených v rámci programu pre trhy s cennými papiermi k 31. decembru 2015, v členení podľa emitenta.

Aktíva Eurosystému v rámci programu pre trhy s cennými papiermi k 31. 12. 2015

Krajina emitenta

Nominálna hodnota

(v mld. EUR)

Účtovná hodnota*

(v mld. EUR)

Priemerná zostávajúca

doba splatnosti

(v rokoch)

Írsko

9,7 9,4 3,3

Grécko

14,6 13,4 3,5

Španielsko

26,4 26,2 3,1

Taliansko

63,5 61,8 3,4

Portugalsko

12,4 12,1 2,8

Spolu**

126,7 123,0 3,3

* V amortizovanej obstarávacej cene.

** Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.

 1. [1]Konsolidovaná súvaha Eurosystému vychádza z predbežných, neoverených údajov. Ročné účtovné závierky všetkých národných centrálnych bánk budú zostavené do konca mája 2016 a následne bude zverejnená konečná konsolidovaná ročná súvaha Eurosystému.

 2. [2]Podrobné účtovné pravidlá ECB sú stanovené v rozhodnutí ECB/2010/21 z 11. novembra 2010, Ú. v. EÚ L 35, 9.2.2011, s. 1, v znení neskorších zmien.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá