Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Годишен отчет на Европейската централна банка за годината, приключваща на 31 декември 2007 г.

6 март 2008 г.

Днес Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) одобри одитирания годишен отчет на ЕЦБ за годината, приключваща на 31 декември 2007 г.

За 2007 г. ЕЦБ отчита излишък в размер на 286 млн. евро в сравнение с 1379 млн. евро през 2006 г. Спадът се дължи предимно на поскъпването на еврото спрямо щатския долар и в по-малка степен спрямо японската йена. Както през 2006 г., на база оценката на Управителния съвет за експозицията на риск на ЕЦБ равна на излишъка сума беше заделена за провизии срещу валутен, лихвен и свързан с цената на златото риск, като декларираната нетна печалба е равна на нула. Провизиите ще се използват за покриване на загубите, произтичащи от експозиция на тези видове риск, по-конкретно на загуби от преоценка, непокрити със сметки за преоценка. Размерът им се преразглежда ежегодно.

Постоянният доход на ЕЦБ се получава предимно от приходи от инвестиции на чуждестранните резервни активи на банката и на внесения ѝ капитал в размер на 4,1 млрд. eвpo, както и от доходи от лихви от 8-процентния ѝ дял от eвpoбанкнотите в обращение. През 2007 г. доходите от лихви се увеличиха най-вече поради по-високия пределен лихвен процент при основните операции по рефинансиране на Eвpoсистемата, който е определящ за размера на получаваните от ЕЦБ плащания по дела ѝ от eвpoбанкнотите в Eвpoсистемата.

Общият нетен доход на ЕЦБ от лихви от всички източници възлиза на 2421 млн. eвpo спрямо 1972 млн. eвpo през 2006 г. Като се изключи доходът от лихви по дела от банкнотите в обращение на стойност 2004 млн. eвpo, нетният лихвен доход възлиза на 417 млн. eвpo спрямо 653 млн. eвpo през 2006 г. Извършените от ЕЦБ плащания към националните централни банки (НЦБ) по техните вземания, свързани с прехвърлените на ЕЦБ чуждестранни резервни активи, възлизат на 1357 млн. eвpo.

През 2007 г. поскъпването на еврото спрямо щатския долар и в по-малка степен спрямо японската йена доведе до намаляване стойността в евро на държаните от ЕЦБ активи, деноминирани в тези валути, от порядъка на 2,5 млрд. евро, които бяха отчетени като разход в отчета за приходите и разходите.

Административните разходи на ЕЦБ за персонал, наеми на сгради, разходи за хонорари, други услуги и доставки възлизат на 359 млн. eвpo (332 млн. eвpo през 2006 г.). Амортизационните отчисления при дълготрайните активи са в размер на 26 млн. евро.

Годишният отчет ще бъде публикуван в годишния доклад на ЕЦБ на 21 април 2008 г. заедно с доклада на ръководството за годината, която приключва на 31 декември 2007 г.

Бележки за редакторите

  1. Счетоводна политика на ЕЦБ: Управителният съвет е установил обща счетоводна политика за Евросистемата, включително за ЕЦБ, в съответствие с член 26, параграф 4 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (Устав на ЕСЦБ); те са публикувани в Официален вестник на Европейския съюз [1] Макар че като цяло те се основават на международно възприетата счетоводна практика, тези политики са разработени специално с оглед на специфичното положение на централните банки в Евросистемата. Особено внимание е отделено на принципа на предпазливост, като са взети предвид големите валутни експозиции на повечето от тези централни банки. Този принцип се прилага най-вече при различното третиране на нереализираните печалби и нереализираните загуби с цел признаване на дохода и при забраната за нетиране на нереализирани загуби от един актив с нереализирани печалби от друг. Нереализираните печалби се прехвърлят директно в сметките за преоценка, докато в края на годината нереализираните загуби, надвишаващи салдата по сметките за преоценка, се разглеждат като разходи. От всички НЦБ от Eвpoсистемата се изисква да се придържат към тази политика на отчитане на извършваните от тях операции, включени в седмичния консолидиран финансов отчет на Eвpoсистемата. При изготвянето на собствените си годишни финансови отчети всички НЦБ доброволно прилагат счетоводната политика на ЕЦБ.
  2. Плащания по чуждестранни резервни активи, прехвърлени на ЕЦБ: При прехвърлянето на чуждестранни резервни активи на ЕЦБ след присъединяване към Eвpoсистемата всяка НЦБ е кредитирана с вземане от ЕЦБ, еквивалентно на прехвърлените суми. Управителният съвет реши, че тези вземания следва да бъдат деноминирани в eвpo, като плащанията по тях се извършват ежедневно на базата на последния пределен лихвен процент при основните операции по рефинансиране на Eвpoсистемата, коригиран по начин, който отчита нулевата норма на възвръщаемост на компонента злато. През 2007 г. тези плащания доведоха до разходи за лихви в размер на 1357 млн. eвpo, докато нетният лихвен доход е 1355 млн. eвpo, начислени по чуждестранните резервни активи.
  3. Разпределяне на дохода на ЕЦБ от eвpoбанкноти в обращение: Управителният съвет реши от 2006 г. този доход да бъде дължим на НЦБ през финансовата година, за която се отнася, но да се разпределя на втория работен ден от следващата година. [2] Той се разпределя изцяло освен в случаите, когато нетната печалба на ЕЦБ за годината е по-малка от дохода от евробанкноти в обращение. Такъв беше случаят през 2007 г. поради решението на Управителния съвет да се заделят средства за провизии срещу валутен, лихвен и свързан с цената на златото риск. Въз основа на оценката за финансовия резултат на ЕЦБ за годината през декември 2007 г. Управителният съвет взе решение този доход в пълния си размер да не се разпределя.
  1. [1] Решение ЕЦБ/2002/11 от 5 декември 2002 година относно годишния счетоводен отчет на Европейската централна банка, ОВ L 58, 3.3.2003 г., стр. 38, изменено. От 1 януари 2007 г. това решение се отменя и се заменя с Решение ЕЦБ/2006/17, ОВ L 348, 11.12.2006 г., стр. 38, изменено.

  2. [2] Решение ЕЦБ/2005/11 от 17 ноември 2005 г. относно разпределянето на дохода на Европейската централна банка от еуробанкноти в обращение между националните централни банки на участващите държави-членки,ОВ L 311, 26.11.2005 г., стр. 41.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите