Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

Eiropas Centrālās bankas 2007. gada finanšu pārskati

2008. gada 6. martā

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome šodien apstiprināja revidētos ECB finanšu pārskatus par gadu, kas noslēdzās 2007. gada 31. decembrī.

ECB peļņa 2007. gadā bija 286 milj. euro (2006. gadā – 1 379 milj. euro). Peļņas samazināšanās skaidrojama galvenokārt ar euro kursa kāpumu attiecībā pret ASV dolāru un mazāk – attiecībā pret Japānas jenu. Tāpat kā 2006. gadā, pamatojoties uz Padomes veikto ECB risku novērtējumu, peļņai līdzvērtīga summa tika atvēlēta uzkrājumam valūtas kursa, procentu likmju un zelta cenas riskiem, tādējādi uzrādītā tīrā peļņa ir precīzi nulle. Šis uzkrājums tiks izmantots, lai segtu zaudējumus, ko izraisa šie riski, īpaši novērtēšanas zaudējumus, kurus nesedz pārvērtēšanas konti. Tā apjomu pārskata katru gadu.

ECB regulārie ienākumi galvenokārt ir ieguldījumu peļņa no tās ārējo rezervju aktīvu turējumiem un 4.1 mljrd. euro apmaksātā kapitāla, kā arī procentu ienākumi no savas apgrozībā esošo euro banknošu daļas (8%). Procentu ienākumi 2007. gadā pieauga, galvenokārt paaugstinoties Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju likmei, kas nosaka atlīdzību, ko ECB saņem par savu euro banknošu daļu Eurosistēmā.

ECB kopējie tīrie procentu ienākumi no visiem avotiem bija 2 421 milj. euro (2006. gadā – 1 972 milj. euro). Neietverot 2 004 milj. euro procentu ienākumus, kas tika nopelnīti par apgrozībā esošo banknošu daļu, tīrie procentu ienākumi bija 417 milj. euro (2006. gadā – 653 milj. euro). ECB nacionālajām centrālajām bankām (NCB) samaksāja 1 357 milj. euro kā atlīdzību par to prasībām par ECB nodotajiem ārējo rezervju aktīviem.

2007. gadā sakarā ar euro kursa attiecībā pret ASV dolāru un mazāk – attiecībā pret Japānas jenu kāpumu ECB šajās valūtās turēto aktīvu vērtība euro samazinājās aptuveni par 2.5 mljrd. euro, ko uzrādīja kā izdevumus peļņas un zaudējumu aprēķinā.

ECB administratīvie izdevumi saistībā ar personālu, telpu īri, profesionālajiem pakalpojumiem un citām precēm un pakalpojumiem bija 359 milj. euro (2006. gadā – 332 milj. euro). Pamatlīdzekļu nolietojuma atskaitījumi bija 26 milj. euro.

Finanšu pārskati kopā ar vadības ziņojumu par 2007. gadu tiks publicēti ECB gada pārskatā 2008. gada 21. aprīlī.

Skaidrojumi

  1. ECB grāmatvedības politika. Padome Eurosistēmai, t.sk. ECB, noteikusi vienotu grāmatvedības politiku saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (ECBS Statūti) 26.4. pantu, un tie publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī". [1] Lai gan kopumā to pamatā ir starptautiski pieņemtā grāmatvedības prakse, šo politiku izstrādāja, īpaši ņemot vērā Eurosistēmas centrālo banku unikālos apstākļus. Sevišķa uzmanība pievērsta piesardzības jautājumam, ņemot vērā ievērojamo valūtas risku, kam pakļauta lielākā daļa šo centrālo banku. Šāda piesardzīga pieeja īpaši attiecas uz nerealizēto guvumu un nerealizēto zaudējumu atšķirīgo uzskaiti, atzīstot ienākumus, kā arī uz aizliegumu savstarpēji ieskaitīt viena aktīva nerealizētos zaudējumus un cita aktīva nerealizētos guvumus. Nerealizētos guvumus pārnes tieši uz pārvērtēšanas kontiem, bet nerealizētos zaudējumus, kas gada beigās pārsniedz pārvērtēšanas konta atlikumus, uzrāda kā izdevumus. Visām NCB jāievēro šī politika, par savu darbību, ko tās veic kā Eurosistēmas sastāvdaļa, sniedzot pārskatus, kuri tiek iekļauti Eurosistēmas nedēļas konsolidētajos finanšu pārskatos. Sagatavojot savus gada finanšu pārskatus, visas NCB brīvprātīgi piemēro pamatā to pašu politiku kā ECB.
  2. Atlīdzība par ECB nodotajiem ārējo rezervju aktīviem. Katra NCB, nododot ārējo rezervju aktīvus ECB pēc pievienošanās Eurosistēmai, iegūst atlīdzības prasību pret ECB nodotās summas vērtībā. Saskaņā ar Padomes lēmumu šīs prasības jāizsaka euro un jāatlīdzina katru dienu saskaņā ar Eurosistēmas jaunāko galveno refinansēšanas operāciju likmi, ko koriģē, lai atspoguļotu to, ka no zelta sastāvdaļas peļņa netiek gūta. 2007. gadā šī atlīdzība veidoja 1 357 milj. euro procentu izdevumus, bet tīrie procentu ienākumi no ārējo rezervju aktīviem bija 1 355 milj. euro.
  3. Ar apgrozībā esošajām euro banknotēm saistīto ECB ienākumu sadale. Padome pieņēma lēmumu, ka ar 2006. gadu šie ienākumi pienākas NCB tajā finanšu gadā, kad tie radušies, bet sadalāmi nākamā gada otrajā darbadienā. [2] Tos sadala pilnībā, izņemot gadījumus, ja ECB tīrā peļņa attiecīgajā gadā ir mazāka par tās ienākumiem no banknotēm apgrozībā. Tā notika 2007. gadā, kad Padome pieņēma lēmumu veikt pārskaitījumus uzkrājumā valūtas kursa, procentu likmju un zelta cenas riskiem. Pamatojoties uz aplēsēm par ECB 2007. gada finanšu rezultātiem, Padome 2007. gada decembrī nolēma ieturēt visu šo ienākumu sadali.
  1. [1] Eiropas Centrālās bankas 2002. gada 5. decembra Lēmums ECB/2002/11 par Eiropas Centrālās bankas finanšu pārskatiem (OV L 58, 03.03.2003., 38. lpp.; ar grozījumiem). Ar 2007. gada 1. janvāri šis lēmums ir atcelts un aizstāts ar Lēmumu ECB/2006/17 (OV L 348, 11.12.2006., 38. lpp.; ar grozījumiem).

  2. [2] ECB 2005. gada 17. novembra Lēmums ECB/2005/11 par Eiropas Centrālās bankas ienākumu no euro banknotēm apgrozībā sadali starp iesaistīto dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām (OV L 311, 26.11.2005., 41. lpp.).

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem