Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Roczne sprawozdanie finansowe Europejskiego Banku Centralnego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r.

6 marca 2008 r.

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zatwierdziła dziś zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe EBC za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r.

W roku 2007 EBC odnotował nadwyżkę w kwocie 286 mln euro, w porównaniu z nadwyżką w kwocie 1.379 mln euro za rok 2006. Spadek ten wynikł przede wszystkim z aprecjacji euro względem dolara amerykańskiego i, w mniejszym stopniu, względem jena japońskiego. Podobnie jak w 2006 roku, uwzględniwszy sformułowaną przez Radę Prezesów ocenę stopnia ryzyka ponoszonego przez EBC, kwotę odpowiadającą nadwyżce przeznaczono na utworzenie rezerwy na ryzyko kursowe, ryzyko stopy procentowej i ryzyko zmian ceny złota, w związku z czym zadeklarowany zysk netto wyniósł dokładnie zero. Rezerwa zostanie wykorzystana na pokrycie strat wynikających z tych rodzajów ryzyka, w szczególności strat z tytułu aktualizacji wyceny nieujętych w różnicach z aktualizacji wyceny. Poziom rezerwy weryfikowany jest co roku.

Stałe dochody EBC obejmują przede wszystkim dochody inwestycyjne z tytułu rezerwowych aktywów walutowych Banku oraz opłaconego kapitału w kwocie 4,1 mld euro, a także przychody odsetkowe związane z 8-procentowym udziałem EBC w łącznej wartości banknotów euro w obiegu. Przychody z tytułu odsetek w 2007 r. zwiększyły się głównie wskutek wzrostu stopy oprocentowania podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu, która determinuje wysokość dochodu EBC z tytułu jego udziału w banknotach euro będących w obiegu w Eurosystemie.

Całkowity wynik z tytułu odsetek ze wszystkich źródeł wyniósł 2.421 mln euro, w porównaniu z 1.972 mln euro w 2006 r. Po wyłączeniu 2.004 mln euro przychodu z tytułu odsetek od udziału EBC w łącznej wartości banknotów w obiegu wynik z tytułu odsetek był dodatni i wyniósł 417 mln euro, w porównaniu z 653 mln euro uzyskanymi w 2006 r. EBC przekazał krajowym bankom centralnym kwotę 1.357 mln euro z tytułu odsetek od ich należności dotyczących rezerwowych aktywów walutowych przekazanych EBC.

W 2007 roku aprecjacja euro względem dolara amerykańskiego i, w mniejszym stopniu, względem jena japońskiego spowodowała konieczność utworzenia, w ciężar rachunku zysków i strat, odpisu w kwocie około 2,5 mld euro aktualizującego wyrażoną w euro wartość posiadanych przez EBC aktywów denominowanych w tych walutach.

Koszty administracyjne poniesione przez EBC z tytułu zatrudnienia, najmu nieruchomości, usług biznesowych oraz zakupów towarów i usług wyniosły 359 mln euro (w 2006 r. – 332 mln euro). Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wyniosły 26 mln euro.

Sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 r. zostanie opublikowane w Raporcie Rocznym EBC w dniu 21 kwietnia 2008 r.

Informacje dla wydawców

  1. Zasady rachunkowości EBC. Zgodnie z art. 26 ust. 4 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego (statut ESBC) wspólne zasady rachunkowości dla Eurosystemu, w tym EBC, zostały ustanowione przez Radę Prezesów i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej [1]. Zasady te opierają się zasadniczo na międzynarodowej praktyce rachunkowości, ale uwzględniają szczególne warunki działania banków centralnych Eurosystemu. Z uwagi na wysokie ryzyko kursowe ponoszone przez większość banków centralnych szczególną uwagę zwraca się na kwestię ostrożnej wyceny. Ostrożne podejście dotyczy szczególnie odmiennego traktowania niezrealizowanych zysków i niezrealizowanych strat dla celów ujmowania dochodów, a także zakazu kompensowania niezrealizowanych zysków z niezrealizowanymi stratami z tytułu różnych składników aktywów. Niezrealizowane zyski są przenoszone bezpośrednio na konto różnic z aktualizacji wyceny, natomiast niezrealizowane straty powyżej salda różnic z aktualizacji wyceny na koniec roku obciążają koszty. Wszystkie krajowe banki centralne winny przestrzegać tych zasad przy sporządzaniu sprawozdań ze swojej działalności w ramach Eurosystemu; sprawozdania te wchodzą w skład tygodniowego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Eurosystemu. Wszystkie krajowe banki centralne dobrowolnie stosują te same zasady rachunkowości przy sporządzaniu własnych rocznych sprawozdań finansowych.
  2. Płatność odsetek z tytułu rezerwowych aktywów walutowych przekazanych do EBC. Po przekazaniu EBC rezerwowych aktywów walutowych w momencie przystąpienia do Eurosystemu, dany krajowy bank centralny uzyskuje oprocentowaną należność od EBC w wysokości przekazanej kwoty. Zgodnie z decyzją Rady Prezesów należności te są denominowane w euro, a odsetki są naliczane codziennie według ostatniej dostępnej krańcowej stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących Eurosystemu, skorygowanej w taki sposób, by uwzględnić zerową rentowność złota. W roku 2007 koszty odsetkowe z tego tytułu wyniosły 1.357 mln euro, natomiast wynik netto z tytułu odsetek od rezerwowych aktywów walutowych wyniósł 1.355 mln euro.
  3. Podział dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu. Rada Prezesów postanowiła, że od 2006 r. dochód z tego tytułu należny krajowym bankom centralnym będzie naliczany memoriałowo w roku obrotowym, którego dotyczy, natomiast jego podział nastąpi drugiego dnia roboczego roku następnego [2]. Rozdysponowana zostaje pełna kwota dochodu, chyba że zysk netto EBC za dany rok jest niższy od jego dochodu z tytułu banknotów euro w obiegu. Sytuacja taka miała miejsce w 2007 r. w wyniku decyzji Rady Prezesów o utworzeniu rezerwy na ryzyko kursowe, ryzyko stopy procentowej i ryzyko zmian ceny złota. W oparciu o szacunki wyniku finansowego EBC za rok obrotowy, w grudniu 2007 r. Rada Prezesów postanowiła nie dokonywać wypłaty tych dochodów.
  1. [1] Decyzja EBC/2002/11 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego, Dz.U. L 58, 3.3.2003, str. 38, z późniejszymi zmianami. Z dniem 1 stycznia 2007 r. powyższa decyzja została uchylona i zastąpiona decyzją EBC/2006/17, Dz.U. L 348, 11.12.2006, str. 38.

  2. [2] Decyzja EBC/2005/11 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podziału przychodów Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów w obiegu pomiędzy uczestniczące państwa członkowskie, Dz.U. L 311, 26.11.2005, str. 41.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami