European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Europeiska centralbankens årsbokslut för det år som slutade den 31 december 2007

6 mars 2008

Idag godkände ECB-rådet ECB:s granskade årsredovisning för året som slutade den 31 december 2007.

Under 2007 gjorde ECB en vinst på 286 miljoner euro, jämfört med en vinst på 1 379 miljoner euro 2006. Denna minskning berodde främst på eurons appreciering mot US-dollarn och i mindre utsträckning mot den japanska yenen. Baserat på ECB-rådets bedömning av ECB:s riskexponering, har, liksom 2006, ett motsvarande belopp avsatts som reserv för valutakurs-, ränte- och guldprisrisker. Därmed var nettovinsten exakt noll. Dessa reserver kommer att användas för att täcka förluster som uppstår från exponering för dessa risker, speciellt omvärderingsförluster som inte täcks av revalueringskontona. Storleken på denna reserv granskas årligen.

ECB:s löpande intäkter härrör främst från vinstmedel på valutareservinnehavet och det inbetalda kapitalet på 4,1 miljarder EUR samt från ränteintäkter på ECB:s 8-procentiga andel av eurosedlar i omlopp. Under 2007 förbättrades ränteintäkterna, huvudsakligen beroende på ökningen i marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner, som ligger till grund till den avkastning ECB erhåller på sin del av eurosedlar i Eurosystemet.

ECB hade totalt en ränteintäkt netto på 2 421 miljoner euro från alla källor, jämfört med 1 972 miljoner euro 2006. Exklusive ränteintäkter på 2 004 miljoner euro på ECB:s andel av eurosedlar i omlopp, uppgick ränteintäkterna netto till 417 miljoner euro, jämfört med på 653 miljoner euro 2006. ECB betalade ersättning på 1 357 miljoner euro till de nationella centralbankerna avseende deras fordringar på de valutareserver som överförts till ECB.

Under 2007 resulterade eurons appreciering mot US-dollarn, och i mindre utsträckning mot den japanska yenen, i nedskrivningar, på 2,5 miljarder euro på värdet i euro av ECB:s innehav av tillgångar i dessa valutor vilket kostnadsfördes i resultaträkningen.

ECB:s administrativa kostnader för personal, lokalhyra och konsultarvoden samt kostnader för andra varor och tjänster uppgick till 359 miljoner euro (332 miljoner euro 2006). Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar uppgick till 26 miljoner EUR.

Årsredovisningen och en förvaltningsberättelse för det år som slutade den 31 december 2007 kommer att publiceras i ECB:s årsrapport den 21 april 2008.

Bakgrundsinformation

  1. ECB:s redovisningsprinciper: ECB-rådet har upprättat allmänna redovisningsprinciper för Eurosystemet, inklusive ECB, i enlighet med artikel 26.4 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken (ECBS-stadgan), och dessa har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. [1] Dessa har i stort baserats på internationell redovisningssed men har utformats speciellt med tanke på de speciella förhållanden som gäller för centralbankerna i Eurosystemet. De tar särskilt hänsyn till försiktighetsprincipen med tanke på de flesta centralbankers stora valutaexponering. Denna försiktighetsprincip gäller särskilt de olika sätten att behandla orealiserade vinster och förluster i syfte att boka intäkter och förbudet att netta orealiserade förluster i en tillgångspost mot orealiserade vinster i en annan. Orealiserade vinster överförs direkt till värderegleringskonton medan orealiserade förluster som överstiger saldona på värderegleringskontona vid årets slut behandlas som utgifter. Alla nationella centralbanker ska följa dessa principer i syfte att rapportera sina transaktioner som del i Eurosystemet. Dessa transaktioner ingår i Eurosystemets konsoliderade veckobalansräkning. Samtliga nationella centralbanker följer i stort sett samma redovisningsprinciper som ECB när de utarbetar sina årsredovisningar.
  2. Avkastning på valutareservtillgångar som överförts till ECB: När de nationella centralbankerna går med i Eurosystemet och överför valutatillgångar till ECB får de en räntebärande fordran på ECB motsvarande värdet av det överförda beloppet. ECB-rådet har beslutat att dessa fordringar ska vara i euro och att de ska uppbära daglig ränta till den ränta som satts på Eurosystemets senaste tillgängliga marginalräntan för Eurosystemets huvudsakliga refinansieringstransaktioner justerad för att räntan är noll på guldkomponenten. Ersättningen 2007 resulterade i en räntekostnad på 1 357 miljoner euro, jämfört med ränteintäkter netto på 1 355 miljoner euro från valutareserven.
  3. Fördelning av ECB:s intäkter från eurosedlar i omlopp: ECB-rådet har beslutat att denna intäkt från och med 2006 tillfaller de nationella centralbankerna under det räkenskapsår de uppstår men ska först delas ut under andra arbetsdagen på det nya året. [2] Den distribueras i sin helhet om inte ECB:s nettovinst för året är mindre än intäkterna från eurosedlar i omlopp. Det senare var fallet 2007 på grund av ECB-rådets beslut att genomföra överföringar till reserven för valutakurs-, ränte- och guldprisrisker. Baserat på ECB:s beräknade resultat för året beslutade ECB-rådet i december 2007 att hålla inne utdelningen av hela denna inkomst.
  1. [1] Beslut (ECB/2002/11) av den 5 december 2002 om Europeiska centralbankens årsbokslut, EUT L 58, 3.3.2003, s. 38, i dess ändrade lydelse. Gällande fr.o.m. den 1 januari 2007 upphävdes detta beslut och ersattes med beslut ECB/2006/17, EUT L 348, 11.12.2006, s 38, i dess ändrade lydelse.

  2. [2] Beslut ECB/2005/11 av den 17 november 2005 om fördelning av Europeiska centralbankens inkomster av eurosedlar i omlopp på de deltagande medlemsstaternas nationella centralbanker, EGT L 311, 26.11.2002, s. 41.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media