Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
SPOROČILO ZA JAVNOST

Letni računovodski izkazi Evropske centralne banke za leto, ki se je končalo 31. decembra 2007

6. marec 2008

Svet Evropske centralne banke (ECB) je danes potrdil revidirane računovodske izkaze ECB za leto, ki se je končalo 31. decembra 2007.

ECB je v letu 2007 ustvarila presežek v vrednosti 286 milijonov EUR, medtem ko je presežek v letu 2006 znašal 1.379 milijonov EUR. Zmanjšanje je predvsem posledica apreciacije eura v razmerju do ameriškega dolarja in v manjši meri do japonskega jena. Tako kot v letu 2006 je bil na osnovi ocene Sveta ECB o izpostavljenosti tveganjem celoten znesek prenesen v rezervacije za tečajna tveganja, obrestna tveganja in cenovna tveganja pri zlatu, tako da je bil izkazani čisti dobiček natanko nič. Te rezervacije bodo uporabljene za pokrivanje izgub, ki nastanejo zaradi izpostavljenosti tem tveganjem, predvsem za odhodke vrednotenja, ki jih ne pokrijejo računi prevrednotenja. Velikost rezervacij se prilagaja letno.

Redni prihodki ECB izvirajo predvsem iz prihodkov od naložb imetij deviznih rezerv in vplačanega kapitala v znesku 4,1 milijarde EUR ter iz obresti od njenega 8-odstotnega deleža eurobankovcev v obtoku. V letu 2007 so se obrestni prihodki povečali predvsem zaradi dviga mejne obrestne mere za operacije glavnega refinanciranja Eurosistema, ki določa prihodek ECB od njenega deleža eurobankovcev v Eurosistemu.

Neto obrestni prihodki ECB od vseh virov so v letu 2007 znašali 2.421 milijonov EUR, v letu 2006 pa 1.972 milijonov EUR. Brez upoštevanja obrestnih prihodkov v višini 2.004 milijonov EUR od njenega deleža bankovcev v obtoku so neto obrestni prihodki znašali 417 milijonov EUR, v letu 2006 pa 653 milijonov EUR. Nacionalnim centralnim bankam je ECB plačala 1.357 milijonov EUR obresti od njihovih terjatev v zvezi z deviznimi rezervami, ki so jih prenesle na ECB.

Zaradi apreciacije eura do ameriškega dolarja in v manjši meri do japonskega jena se je leta 2007 eurska knjigovodska vrednost imetij ECB v teh valutah znižala za okrog 2,5 milijarde EUR, kar je bilo v izkazu poslovnega izida prikazano kot odhodek.

Upravni stroški ECB iz naslova stroškov dela, najema poslovnih prostorov, avtorskih honorarjev ter drugega blaga in storitev so znašali 359 milijonov EUR (332 milijonov EUR v letu 2006). Stroški amortizacije osnovnih sredstev so znašali 26 milijonov EUR.

Računovodski izkazi bodo skupaj s poročilom poslovodstva za leto, ki se je končalo 31. decembra 2007, objavljeni v Letnem poročilu ECB, ki izide 21. aprila 2008.

Pojasnila za urednike

  1. Računovodske usmeritve ECB. Skupne računovodske usmeritve za Eurosistem (vključno z ECB) je oblikoval Svet ECB v skladu s členom 26.4 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (Statut ESCB), objavljene pa so bile v Uradnem listu Evropske unije. [1] Čeprav te usmeritve na splošno temeljijo na mednarodno sprejeti računovodski praksi, so bile zasnovane ob upoštevanju posebnih okoliščin, v katerih delujejo centralne banke Eurosistema. Glede na veliko tečajno tveganje, kateremu je izpostavljena večina teh centralnih bank, je posebna pozornost namenjena previdnosti. Načelo previdnosti se upošteva predvsem pri različnem obravnavanju nerealiziranih prihodkov in nerealiziranih odhodkov za namene priznavanja prihodka ter pri prepovedi pobotanja nerealiziranih odhodkov od enega sredstva z nerealiziranimi prihodki od drugega sredstva. Nerealizirani prihodki se prikažejo neposredno na računu prevrednotenja, nerealizirani odhodki ob koncu leta, ki presegajo stanje na računu prevrednotenja, pa se obravnavajo kot odhodki. Vse nacionalne centralne banke morajo slediti tem usmeritvam pri poročanju o svojih operacijah v okviru Eurosistema, ki se vključijo v konsolidirane tedenske računovodske izkaze Eurosistema. Vse nacionalne centralne banke pri pripravi svojih letnih računovodskih izkazov prostovoljno uporabljajo bolj ali manj enake usmeritve kot ECB.
  2. Obrestovanje deviznih rezerv, prenesenih na ECB. S prenosom deviznih rezerv na ECB ob vstopu v Eurosistem vsaka nacionalna centralna banka pridobi obrestovano terjatev do ECB, ki ustreza prenesenemu znesku. Svet ECB je sklenil, da morajo biti te terjatve izražene v eurih ter da se morajo obrestovati dnevno po zadnji razpoložljivi mejni obrestni meri za operacije glavnega refinanciranja Eurosistema, ki je prilagojena tako, da upošteva ničelno stopnjo donosa na zlato. V letu 2007 so iz tega obrestovanja nastali obrestni odhodki v višini 1.357 milijonov EUR, medtem ko so neto obrestni prihodki od deviznih rezerv znašali 1.355 milijonov EUR.
  3. Razdelitev prihodka ECB iz eurobankovcev v obtoku. Svet ECB je sklenil, da od leta 2006 dalje ta prihodek zapade v plačilo v poslovnem letu, v katerem nastane, razdeli pa se na drugi delovni dan naslednjega leta. [2] Razdeli se v celoti, razen če je čisti dobiček ECB tekočega leta manjši od njenega prihodka iz eurobankovcev v obtoku. To se je zgodilo leta 2007 zaradi odločitve Sveta ECB, da se izvede prenos v rezervacije za tečajna tveganja, obrestna tveganja in cenovna tveganja pri zlatu. Svet ECB je decembra 2007 na podlagi ocenjenega poslovnega izida za leto sklenil, da zadrži razdelitev celotnega tega prihodka.
  1. [1] Sklep ECB/2002/11 z dne 5. decembra 2002 o letnih računovodskih izkazih Evropske centralne banke, UL L 58, 3. 3. 2003, str. 38, z vsemi spremembami. Z začetkom veljavnosti od 1. januarja 2007 se ta sklep razveljavi in nadomesti s Sklepom ECB/2006/17, UL L 348, 11. 12. 2006, str. 38, z vsemi spremembami.

  2. [2] Sklep ECB/2005/11 z dne 17. novembra 2005 o razdelitvi prihodka Evropske centralne banke iz naslova eurobankovcev v obtoku med nacionalne centralne banke sodelujočih držav članic, UL L 311, 26.11.2005, str. 41.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije