Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Ročná účtovná závierka Európskej centrálnej banky za rok končiaci sa 31. decembra 2007

6. marca 2008

Rada guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) dnes schválila overenú ročnú účtovnú závierku ECB za rok končiaci sa 31. decembra 2007.

V roku 2007 skončilo hospodárenie ECB prebytkom 286 mil. EUR, v porovnaní s prebytkom vo výške 1 379 mil. EUR v roku 2006. Tento pokles bol spôsobený predovšetkým zhodnocovaním eura voči americkému doláru a v menšej miere i voči japonskému jenu. Podobne ako v roku 2006 bola aj v tomto roku na základe hodnotenia Rady guvernérov týkajúceho sa miery rizika, ktorému je ECB vystavená, vytvorená rezerva na riziká súvisiace so zmenami výmenných kurzov, úrokovej miery a ceny zlata vo výške prebytku hospodárenia, čím sa vykázaný čistý zisk znížil na nulu. Táto rezerva sa bude používať na krytie strát spôsobených uvedenými rizikami, a to najmä strát z ocenenia, ktoré nie sú kryté účtami precenenia. Jej výška sa každoročne prehodnocuje.

Hlavným zdrojom bežného príjmu ECB sú výnosy z investícií devízových rezerv a splateného základného imania vo výške 4,1 mld. EUR a úrokové výnosy z jej 8 % podielu na celkovom objeme eurových bankoviek v obehu. Úrokové výnosy v roku 2007 vzrástli najmä v dôsledku zvýšenia hraničnej úrokovej sadzby pre hlavné refinančné operácie Eurosystému, od ktorej závisí výška úrokov, ktoré ECB plynú z jej podielu na objeme eurových bankoviek v Eurosystéme.

Celkové čisté úrokové výnosy ECB zo všetkých zdrojov dosiahli 2 421 mil. EUR (v porovnaní s 1 972 mil. EUR v roku 2006). Bez započítania úrokových výnosov vo výške 2 004 mil. EUR z podielu na objeme bankoviek v obehu dosiahli čisté úrokové výnosy 417 mil. EUR, zatiaľ čo v roku 2006 to bolo 653 mil. EUR. ECB národným centrálnym bankám vyplatila 1 357 mil. EUR ako úroky z ich pohľadávok z devízových rezerv prevedených do ECB.

V dôsledku oslabovania amerického dolára, a v menšej miere i japonského jenu, voči euru v roku 2007 došlo k zníženiu eurovej hodnoty aktív ECB vedených v týchto menách o 2,5 mld. EUR, ktoré bolo vykázané ako náklad vo výkaze ziskov a strát.

Administratívne náklady ECB na zamestnancov, nájom priestorov, poplatky za odborné služby a nákup ostatných tovarov a služieb dosiahli 359 mil. EUR (v porovnaní s 332 mil. EUR v roku 2006). Odpisy investičného majetku predstavovali 26 mil. EUR.

Ročná účtovná závierka, spolu so správou o činnosti za rok končiaci sa 31. decembra 2007, bude zverejnená vo výročnej správe ECB 21. apríla 2008.

Redakčné poznámky

  1. Účtovné pravidlá ECB: Jednotné účtovné pravidlá Eurosystému vrátane ECB stanovila Rada guvernérov v súlade s článkom 26 ods. 4 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Štatútu ESCB). Pravidlá boli zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie. [1] Hoci všeobecne vychádzajú z medzinárodne uznávaných účtovných postupov, boli vytvorené s osobitným ohľadom na špecifické postavenie centrálnych bánk Eurosystému. Vzhľadom na vysoké kurzové riziko, ktorému je väčšina týchto centrálnych bánk vystavená, sa v nich kladie osobitný dôraz na zásadu obozretnosti. Tento obozretný prístup sa týka predovšetkým rozdielneho účtovania nerealizovaných ziskov a nerealizovaných strát pri účtovaní výnosov a zákazu započítavania nerealizovaných strát z jedného aktíva voči nerealizovaným ziskom z iného aktíva. Nerealizované zisky sa prevádzajú priamo na účty precenenia, zatiaľ čo nerealizované koncoročné straty, ktoré prekračujú zostatok na účtoch precenenia, sa účtujú ako náklady. Všetky národné centrálne banky sú povinné tieto pravidlá dodržiavať pri vykazovaní svojich operácii v rámci Eurosystému, ktoré sú súčasťou týždenných konsolidovaných finančných výkazov Eurosystému. Všetky národné centrálne banky pri zostavovaní vlastnej ročnej účtovnej závierky dobrovoľne používajú v podstate rovnaké pravidlá ako ECB.
  2. Úročenie devízových rezerv prevedených do ECB: Pri prevode devízových rezerv do ECB pri vstupe do Eurosystému získava každá národná centrálna banka úročenú pohľadávku voči ECB v hodnote prevedenej sumy. Rada guvernérov rozhodla, že tieto pohľadávky budú vyjadrené v eurách a budú úročené denne aktuálnou hraničnou sadzbou pre hlavné refinančné operácie Eurosystému upravenou tak, aby zohľadňovala nulovú návratnosť zložky zlata. V roku 2007 vznikli v dôsledku úročenia tohto záväzku úrokové náklady vo výške 1 357 mil. EUR, v porovnaní s čistým úrokovým výnosom z devízových rezerv vo výške 1 355 mil. EUR.
  3. Rozdelenie výnosov ECB z eurobankoviek v obehu: Rada guvernérov rozhodla, že od roku 2006 budú tieto výnosy pripísané národným centrálnym bankám v roku, v ktorom vznikli, ale rozdeľovať sa budú na druhý pracovný deň nasledujúceho roka. [2] Výnosy sa vyplácajú v plnej výške, pokiaľ čistý zisk ECB za daný rok nie je nižší ako jej výnosy z eurových bankoviek v obehu. Tento prípad nastal v roku 2007 v dôsledku rozhodnutia Rady guvernérov o vytvorení rezervy na riziká spojené so zmenou výmenných kurzov, úrokovej miery a ceny zlata. Na základe odhadovaného hospodárskeho výsledku ECB za rok 2007 sa Rada guvernérov v decembri 2007 rozhodla žiadnu časť zisku nerozdeľovať.
  1. [1] Rozhodnutie ECB/2002/11 z 5. decembra 2002 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky, Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2003, s. 38, v znení neskorších zmien a doplnení. S účinnosťou od 1. januára 2007 bolo toto rozhodnutie zrušené a nahradené rozhodnutím ECB/2006/17, Ú. v. EÚ L 348, 11.12.2006, s. 38, v znení neskorších zmien a doplnení.

  2. [2] Rozhodnutie ECB/2005/11 zo 17. novembra 2005 o rozdeľovaní príjmu Európskej centrálnej banky z eurobankoviek v obehu medzi národnými centrálnymi bankami zúčastnených členských štátov, Ú. v. L EÚ 311, 26.11.2005, s. 41.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá