Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Europos Centrinio Banko 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinė ataskaita

2008 m. kovo 6 d.

Šiandien Europos Centrinio Banko (ECB) valdančioji taryba patvirtino audituotas ECB 2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansines ataskaitas.

2007 m. ECB gavo 286 mln. eurų perteklių (2006 m. – 1 379 mln. eurų). Mažesnis perteklius gautas daugiausia dėl brangusio euro JAV dolerio atžvilgiu ir šiek tiek mažiau Japonijos jenos atžvilgiu. Kaip ir 2006 m., remiantis Valdančiosios tarybos atliktu rizikos vertinimu, pertekliui lygi suma buvo pervesta atidėjiniams užsienio valiutų kurso, palūkanų normų ir aukso kainos rizikoms, dėl to deklaruoto grynojo pelno nebuvo uždirbta. Atidėjiniai bus skirti dėl šių rizikų atsirandantiems nuostoliams, o ypač dėl vertinimo susidariusiems nuostoliams, nepadengtiems iš perkainojimo sąskaitų, padengti. Ši suma peržiūrima kasmet.

Nuolatines pajamas ECB daugiausia gauna iš savo užsienio atsargų investicijų ir 4,1 mlrd. eurų apmokėto kapitalo, taip pat iš apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų savo 8% dalies. 2007 m. palūkanų pajamos daugiausia padidėjo dėl pakilusios ribinės palūkanų normos, nustatytos Eurosistemos pagrindinėms refinansavimo operacijoms – nuo to priklauso atlygio, kurį ECB gauna už Eurosistemoje esančių jo eurų banknotų dalį, dydis.

Iš visų šaltinių ECB uždirbo 2 421 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų (2006 m. – 1 972 mln. eurų). Atėmus 2 004 mln. eurų palūkanų pajamas, gautas iš apyvartoje cirkuliuojančių banknotų dalies, grynosios palūkanų pajamos sudarė 417 mln. eurų (2006 m. – 653 mln. eurų). ECB nacionaliniams centriniams bankams sumokėjo 1 357 mln. eurų kaip atlygį už jų pretenzijas, susijusias su Europos Centriniam Bankui jų pervestomis užsienio atsargomis.

2007 m. dėl brangusio euro JAV dolerio atžvilgiu ir šiek tiek mažiau Japonijos jenos atžvilgiu teko sumažinti ECB turimo turto šiomis valiutomis vertę, išreikštą eurais (apie 2,5 mlrd. eurų). Šis vertės sumažėjimas parodytas pelno (nuostolio) ataskaitoje.

ECB administracinės išlaidos personalui, patalpų nuomai, specialistų atlyginimams ir kitoms prekėms bei paslaugoms sudarė 359 mln. eurų (2006 m. – 332 mln. eurų). Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) atskaitymai sudarė 26 mln. eurų.

2007 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės ataskaitos kartu su vadovybės ataskaita bus paskelbtos ECB metų ataskaitoje 2008 m. balandžio 21 d.

Pastabos redaktoriams

1) ECB apskaitos politika: Vadovaudamasi Europos centrinių bankų ir Europos Centrinio Banko statuto (ECBS statutas) 26 straipsnio 4 dalimi, Valdančioji taryba nustatė bendrą apskaitos politiką Eurosistemai, įskaitant ECB, kuri buvo paskelbta Europos Sąjungos Oficialiajame leidinyje [1]. Nors ši politika iš esmės pagrįsta tarptautinėje praktikoje pripažintais apskaitos standartais, ji sukurta ypač atsižvelgiant į Eurosistemos centrinių bankų specifines veiklos aplinkybes. Joje daug dėmesio skiriama atsargumo principui, turint omenyje didelę užsienio valiutų kurso riziką, su kuria susiduria dauguma šių centrinių bankų. Šis atsargumo principas taikomas nevienodai traktuojant nerealizuotąsias pajamas ir nerealizuotąjį nuostolį pripažįstant pelno (nuostolio) ataskaitoje, taip pat draudžia vieno turto nerealizuotąjį nuostolį kompensuoti kito turto nerealizuotomis pajamomis. Nerealizuotosios pajamos tiesiogiai pervedamos į perkainojimo sąskaitą, o nerealizuotasis nuostolis, kuris metų pabaigoje viršija perkainojimo sąskaitos likučius, yra laikomas išlaidomis. Visi nacionaliniai centriniai bankai privalo vadovautis šia politika, rengdami savo, kaip Eurosistemos dalies, vykdomų operacijų ataskaitas, kurios įtraukiamos į Eurosistemos konsoliduotas savaitines finansines ataskaitas. Rengdami savo metines finansines ataskaitas, visi nacionaliniai centriniai bankai savanoriškai taiko beveik tą pačią politiką kaip ir ECB.

  1. 2) Atlygis už užsienio atsargas, pervestas į ECB: Po prisijungimo prie Eurosistemos kiekvienas nacionalinis centrinis bankas, pervedęs Europos Centriniam Bankui užsienio atsargas, įgyja atlyginamą pretenziją ECB, kurios vertė lygi jo pervedamai sumai. Valdančioji taryba nusprendė, kad šios pretenzijos turėtų būti išreikštos eurais ir už jas turėtų būti atlyginama kasdien, taikant turimą naujausią ribinę palūkanų normą, nustatytą Eurosistemos pagrindinėms refinansavimo operacijoms, kuri pakoreguota taip, kad būtų atsižvelgta į aukso dalies nulinę grąžą. 2007 m. dėl šio atlygio patirta 1 357 mln. eurų palūkanų išlaidų, iš užsienio atsargų gauta 1 355 mln. eurų grynųjų palūkanų pajamų.
  2. 3) ECB pajamų iš apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų paskirstymas: Valdančioji taryba nusprendė, kad nuo 2006 m. šias pajamas nacionaliniai centriniai bankai turi gauti tais finansiniais metais, per kuriuos šios pajamos susikaupė, tačiau jos paskirstomos kitų metų antrą darbo dieną [2]. Paskirstomos visos šios pajamos, nebent tų metų ECB grynasis pelnas yra mažesnis negu jo pajamos, gautos iš apyvartoje cirkuliuojančių eurų banknotų. Taip įvyko 2007 m., Valdančiajai tarybai priėmus sprendimą pervesti grynąjį pelną užsienio valiutų kurso, palūkanų normų ir aukso kainos rizikų atidėjiniams. Remdamasi apskaičiuotais ECB 2007 m. finansiniais rezultatais, 2007 m. gruodžio mėn. Valdančioji taryba nusprendė neskirstyti visų šių pajamų.
  1. [1] 2002 m. gruodžio 5 d. Sprendimas ECB/2002/11 dėl Europos Centrinio Banko metinės atskaitomybės, OL L 58, 2003 03 03, p. 38, su pakeitimais. Nuo 2007 m. sausio 1 d. šį Sprendimą pakeitė Sprendimas ECB/2006/17, OL L 348, 2006 12 11, p. 38, su pakeitimais.

  2. [2] 2005 m. lapkričio 17 d. Sprendimas ECB/2005/11 dėl Europos Centrinio Banko pajamų iš apyvartoje esančių eurų banknotų paskirstymo dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams centriniams bankams, OL L 311, 2005 11 26, p. 41.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai