Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
LEHDISTÖTIEDOTE

Euroopan keskuspankin tilinpäätös vuodelta 2007

6.3.2008

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvosto hyväksyi tänään EKP:n tilintarkastetun tilinpäätöksen vuodelta 2007.

Vuonna 2007 EKP:n jakamaton voitto oli 286 miljoonaa euroa. Vuonna 2006 voittoa kertyi 1 379 miljoonaa euroa. Voiton pieneneminen johtuu pääasiassa euron vahvistumisesta Yhdysvaltain dollariin ja vähemmässä määrin myös Japanin jeniin nähden. Kuten vuonna 2006, voittoa vastaava määrä siirrettiin EKP:n neuvoston riskiarvion perusteella varaukseen valuuttakurssi- ja korkoriskiä sekä kullan hintariskiä varten, joten EKP:n nettovoitto oli tasan nolla. Varauksella katetaan näistä riskeistä aiheutuvia tappioita ja erityisesti sellaisia arvostustappioita, joita ei kateta arvonmuutostilien avulla. Varauksen suuruus tarkistetaan vuosittain.

EKP:n säännölliset tuotot koostuvat pääasiassa sijoitustuotoista, joita pankki saa hallussaan olevista valuuttavarannoista ja 4,1 miljardin euron suuruisesta maksetusta pääomastaan, sekä korkotulosta, jota kertyy EKP:n 8 prosentin osuudelle liikkeessä olevista euroseteleistä. Korkotuotot paranivat vuonna 2007 pääasiassa eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikoron nousun vuoksi, sillä EKP:n osuudelle eurojärjestelmän liikkeeseen laskemista euroseteleistä kertyvä tuotto määräytyy tämän koron mukaan.

EKP:n korkokate kaikista lähteistä oli yhteensä 2 421 miljoonaa euroa (1 972 miljoonaa euroa vuonna 2006). Ilman EKP:n osuudelle liikkeessä olevista euroseteleistä kertynyttä 2 004 miljoonan euron korkotuottoa korkokate oli 417 miljoonaa euroa (653 miljoonaa euroa vuonna 2006). EKP maksoi 1 357 miljoonaa euroa korkoa kansallisten keskuspankkien saamisille, jotka perustuvat niiden EKP:lle siirtämiin valuuttavarantoihin.

Vuonna 2007 euro vahvistui suhteessa Yhdysvaltain dollariin ja vähäisemmässä määrin myös Japanin jeniin, minkä seurauksena EKP:n dollarin ja jenin määräisten varantojen euroarvo aleni noin 2,5 miljardia euroa. Arvonalennukset kirjattiin tuloslaskelmaan kuluksi.

EKP:n henkilöstökulut sekä toimitilojen vuokrista, asiantuntijoiden palkkioista ynnä muista hyödykkeiden ja palvelujen ostoista aiheutuneet hallinnolliset kulut olivat 359 miljoonaa euroa (332 miljoonaa euroa vuonna 2006). Käyttöomaisuudesta tehtiin 26 miljoonan euron poistot.

Tilinpäätös ja johdon raportti vuodelta 2007 julkaistaan EKP:n vuosikertomuksessa 21.4.2008.

Lisätietoja

  1. EKP:n kirjanpitoperiaatteet: EKP:n neuvosto on hyväksynyt eurojärjestelmän (mukaan luettuna EKP) yhteiset kirjanpitoperiaatteet Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä EKPJ:n perussääntö) artiklan 26.4 mukaisesti, ja ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. [1] Kirjanpitoperiaatteet perustuvat yleisesti ottaen kansainvälisesti hyväksyttyyn kirjanpitokäytäntöön, mutta niitä laadittaessa on otettu huomioon eurojärjestelmän keskuspankkien erityisluonne. Niissä painotetaan erityisesti varovaisuuden periaatetta, sillä useimmilla näistä keskuspankeista on suuria valuuttamääräisiä saamisia, mihin liittyy riskejä. Varovaisuusperiaatetta noudatetaan etenkin siten, että realisoitumattomia voittoja ja tappioita ei kirjata tuloslaskelmaan samalla tavalla, ja siten, että tiettyyn saamiseen liittyviä realisoitumattomia tappioita ei voi kattaa toiseen saamiseen liittyvillä realisoitumattomilla voitoilla. Realisoitumattomat voitot kirjataan suoraan arvonmuutostilille, mutta realisoitumattomia tappioita käsitellään kuluina siltä osin kuin ne ylittävät arvonmuutostilien saldon vuoden lopussa. Kaikkien kansallisten keskuspankkien on noudatettava näitä kirjanpitoperiaatteita, kun ne ilmoittavat EKP:lle eurojärjestelmän konsolidoidun viikkotaseen laatimiseksi tarvittavat tasetiedot toiminnastaan osana eurojärjestelmää. Kaikki kansalliset keskuspankit noudattavat myös omien tilinpäätöksiensä laatimisessa vapaaehtoisesti jokseenkin samoja kirjanpitoperiaatteita kuin EKP.
  2. EKP:lle siirrettyjen valuuttavarantojen korollisuus: Liittyessään eurojärjestelmän jäseniksi kansalliset keskuspankit siirtävät valuuttavarantoja EKP:lle. Kullekin kansalliselle keskuspankille syntyy tuolloin sen siirtämän varannon määrää vastaava korollinen saaminen EKP:ltä. EKP:n neuvosto on päättänyt, että nämä saamiset ovat euromääräisiä ja että niille maksetaan viimeisimpään käytettävissä olevaan eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden marginaalikorkoon perustuvaa päivittäistä korkoa, lukuun ottamatta kultaa, jolle ei makseta korkoa. Vuonna 2007 näille saamisille maksettiin korkoa 1 357 miljoonaa euroa ja valuuttavarannoista kertyi 1 355 miljoonan euron korkotuotto.
  3. EKP:n osuudelle liikkeessä olevista seteleistä kertyneen tulon jakaminen: EKP:n neuvoston päätöksen mukaan vuodesta 2006 alkaen tulo maksetaan kansallisille keskuspankeille sinä tilikautena, jona se on kertynyt, mutta se jaetaan seuraavan vuoden toisena työpäivänä. [2] Tulo jaetaan kokonaisuudessaan, ellei EKP:n nettovoitto vuodelta ole pienempi kuin sen liikkeeseen lasketuista euroseteleistä saama tulo. Vuonna 2007 nettovoitto oli tätä tuloa pienempi, sillä EKP:n neuvosto päätti siirtää varoja varaukseen valuuttakurssi- ja korkoriskiä sekä kullan hintariskiä varten. Tilikauden ennakoidun tuloksen perusteella EKP:n neuvosto päätti joulukuussa 2007 jättää seteleistä saadun tulon kokonaisuudessaan jakamatta.
  1. [1] Päätös EKP/2002/11, tehty 5 päivänä joulukuuta 2002, EKP:n tilinpäätöksestä, EUVL L 58, 3.3.2003, s. 38, sellaisena kuin se on muutettuna. Päätös on kumottu ja korvattu 1.1.2007 voimaan tulleella päätöksellä EKP/2006/17, EUVL L 348, 11.12.2006, s. 38, sellaisena kuin se on muutettuna.

  2. [2] Päätös EKP/2005/11, tehty 17 päivänä marraskuuta 2005, Euroopan keskuspankin liikkeeseen lasketuista euroseteleistä saaman tulon jakamisesta rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisille keskuspankeille, EUVL L 311, 26.11.2005, s. 41.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle