Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de
COMUNICAT DE PRESĂ

Conturile Anuale ale Băncii Centrale Europene pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2007

6 martie 2008

Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) a aprobat astăzi Conturile anuale auditate ale BCE pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2007.

BCE a înregistrat un excedent de 286 milioane EUR în anul 2007, comparativ cu 1 379 milioane EUR în 2006. Reducerea se datorează în special aprecierii monedei euro în raport cu dolarul american şi, într-o mai mică măsură, cu yenul japonez. La fel ca şi în anul 2006, în conformitate cu evaluarea expunerilor BCE la riscuri, realizată de Consiliul guvernatorilor, o sumă egală cu valoarea acestui excedent a fost destinată constituirii unui provizion pentru riscul valutar, de dobândă şi cel asociat fluctuaţiilor preţului aurului, rezultând un profit net egal cu zero. Acest provizion, al cărui volum va suporta revizuiri anuale, va fi utilizat pentru acoperirea pierderilor din expunerea la aceste riscuri, îndeosebi a pierderilor din evaluare neacoperite de sumele din conturile de reevaluare.

Veniturile din operaţiuni curente ale BCE provin în special din veniturile din plasamente aferente activelor externe de rezervă şi capitalului vărsat, în valoare de 4,1 miliarde EUR, precum şi din venituri din dobânzi aferente cotei de 8 % din bancnotele euro în circulaţie. În anul 2007, veniturile din dobânzi s-au majorat, în special ca urmare a creşterii ratei marginale a dobânzii la operaţiunile principale de refinanţare ale Eurosistemului, care determină volumul încasărilor BCE aferente cotei sale din bancnotele euro în circulaţie la nivelul Eurosistemului.

BCE a realizat venituri nete totale din dobânzi în valoare de 2 421 milioane EUR din toate sursele, faţă de 1 972 milioane EUR în anul 2006. Excluzând veniturile din dobânzi însumând 2 004 milioane EUR realizate pe seama cotei sale din bancnotele euro în circulaţie, veniturile nete din dobânzi s-au cifrat la 417 milioane EUR, faţă de 653 milioane EUR în anul 2006. BCE a plătit băncilor centrale naţionale (BCN) dobânzi în valoare de 1 357 milioane EUR la creanţele aferente activelor externe de rezervă transferate de acestea la BCE.

În anul 2007, aprecierea monedei euro faţă de dolarul american şi, într-o mai mică măsură, faţă de yenul japonez s-a materializat într-o depreciere de aproximativ 2,5 miliarde EUR a valorii în euro a deţinerilor BCE de active exprimate în aceste valute, care a fost evidenţiată în contul de profit şi pierdere.

Cheltuielile administrative ale BCE cu personalul, cu chiriile, cu serviciile specializate, precum şi cu alte bunuri şi servicii au atins nivelul de 359 milioane EUR, faţă de 332 milioane EUR în 2006. Cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale au atins nivelul de 26 milioane EUR.

Conturile anuale, precum şi raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2007, vor fi publicate în Raportul anual al BCE la data de 21 aprilie 2008.

Note explicative

  1. Politicile contabile ale BCE: Consiliul guvernatorilor a stabilit politicile contabile comune pentru Eurosistem, inclusiv BCE, în conformitate cu articolul 26.4 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al Băncii Centrale Europene (Statutul SEBC); acestea au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [1]. Deşi se bazează în general pe practicile contabile recunoscute la nivel internaţional, aceste politici au fost elaborate ţinându-se seama mai ales de situaţia specifică a băncilor centrale din Eurosistem. Politicile acordă o atenţie deosebită principiului prudenţei, în contextul expunerilor valutare mari ale majorităţii băncilor centrale. Această abordare prudentă se aplică în special tratamentului diferenţiat al câştigurilor şi pierderilor nerealizate, cu scopul de evidenţiere a veniturilor, şi interdicţiei de compensare între pierderile nerealizate şi câştigurile nerealizate. Câştigurile nerealizate sunt transferate direct în conturile de reevaluare, în timp ce pierderile nerealizate la sfârşitul anului care depăşesc soldurile conturilor de reevaluare sunt considerate cheltuieli. Toate BCN care fac parte din Eurosistem trebuie să respecte aceste politici în vederea raportării operaţiunilor incluse în situaţiile financiare consolidate săptămânale la nivelul Eurosistemului. În procesul de elaborare a propriilor situaţii financiare anuale, toate BCN aplică, în mod voluntar şi în linii mari, aceleaşi politici ca şi BCE.
  2. Plata dobânzii pentru creanţele BCN aferente activelor externe de rezervă transferate BCE: În momentul transferului activelor externe de rezervă către BCE după aderarea la Eurosistem, fiecare BCN dobândeşte o creanţă asupra BCE, reprezentând contravaloarea transferului. Consiliul guvernatorilor a hotărât ca aceste creanţe să fie exprimate în euro şi să fie remunerate zilnic la cea mai recentă rată marginală a dobânzii, aferentă operaţiunilor principale de refinanţare ale Eurosistemului, ajustată în funcţie de randamentul zero la componenta aur. În anul 2007, această plată s-a materializat în cheltuieli cu dobânzile în valoare de 1 357 milioane EUR, faţă de venituri nete din dobânzi însumând 1 355 milioane EUR aferente activelor externe de rezervă.
  3. Distribuţia veniturilor BCE aferente bancnotelor euro în circulaţie: Consiliul guvernatorilor a hotărât ca, începând cu anul 2006, aceste venituri să fie calculate în contul BCN, pe parcursul exerciţiului financiar în care se înregistrează, fiind distribuite efectiv în a doua zi lucrătoare a anului următor [2]. Veniturile sunt distribuite integral, cu excepţia cazurilor în care profitul net al BCE aferent exerciţiului respectiv este inferior venitului realizat din bancnotele euro în circulaţie. O astfel de situaţie s-a înregistrat în anul 2007, ca urmare a deciziei Consiliului guvernatorilor de a vira sumele către provizionul pentru riscul valutar, de dobândă şi cel asociat fluctuaţiilor preţului aurului. Pe baza rezultatului financiar estimat al BCE pentru exerciţiul financiar respectiv, Consiliul guvernatorilor a hotărât, în luna decembrie 2007, să nu efectueze distribuţia integrală a acestor venituri.
  1. [1] Decizia BCE/2002/11 din 5 decembrie 2002 privind conturile anuale ale Băncii Centrale Europene, JO L 58, 3.3.2003, p. 38, cu modificările ulterioare. Începând cu 1 ianuarie 2007, această decizie a fost abrogată şi înlocuită de Decizia BCE/2006/17, JO L 348, 11.12.2006, p. 38, cu modificările ulterioare.

  2. [2] Decizia BCE/2005/11 din 17 noiembrie 2005 privind distribuţia către băncile centrale naţionale din statele membre participante a venitului realizat de BCE din bancnotele euro în circulaţie, JO L 311, 26.11.2005, p. 41.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media