SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Den Europæiske Centralbanks Årsregnskab for 2007

6. marts 2008

Styrelsesrådet for Den Europæiske Centralbank (ECB) har i dag godkendt ECBs reviderede årsregnskab for regnskabsåret 2007.

ECBs regnskab for 2007 viser et overskud på 286 mio. euro. Overskuddet var i 2006 på 1.379 mio. euro. Faldet skyldes hovedsagelig euroens appreciering over for den amerikanske dollar og i mindre grad den japanske yen. Som det var tilfældet i 2006, og på grundlag af Styrelsesrådets vurdering af ECBs risikoeksponering, er et beløb svarende til overskuddet blevet hensat til dækning af valutakurs-, rente- og guldprisrisici, hvorved det endelige nettoresultat er lig nul. Hensættelsen skal bruges til at dække tab, der skyldes denne risikoeksponering, især værdiansættelsestab, som ikke dækkes af revalueringskontiene. Hensættelsens størrelse tages hvert år op til fornyet vurdering.

ECBs ordinære indtægter hidrører primært fra afkastet på valutareserven og den indbetalte kapital på 4,1 mia. euro samt fra renteindtægterne fra ECBs andel på 8 pct. af euroseddelomløbet. I 2007 steg renteindtægterne hovedsagelig på grund af stigningen i den marginale rente på eurosystemets primære markedsoperationer, der bestemmer det afkast, som ECB modtager på sin andel af eurosedler i eurosystemet.

ECBs samlede nettorenteindtægt var 2.421 mio. euro mod 1.972 mio. euro i 2006. Fraregnet renteindtægten på 2.004 mio. euro fra bankens andel af euroseddelomløbet udgjorde nettorenteindtægterne 417 mio. euro mod 653 mio. euro i 2006. ECB udbetalte 1.357 mio. euro til de nationale centralbanker i renter på deres tilgodehavender i forbindelse med de valutareserveaktiver, som de har overført til ECB.

I 2007 resulterede euroens appreciering over for den amerikanske dollar og i mindre grad den japanske yen i nedskrivninger på ca. 2,5 mia. euro i euroværdien af ECBs beholdninger af aktiver denomineret i disse valutaer, som blev udgiftsført i resultatopgørelsen.

ECBs administrationsomkostninger til personale, husleje, honorarer samt andre varer og tjenesteydelser udgjorde 359 mio. euro (mod 332 mio. euro i 2006). Afskrivninger på anlægsaktiver beløb sig til 26 mio. euro.

Årsregnskabet og ledelsens beretning for regnskabsåret 2007 offentliggøres den 21. april 2008 i ECBs årsberetning.

Information til pressen

  1. ECBs regnskabspraksis: I henhold til artikel 26.4 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (ESCB-statutten) har Styrelsesrådet udarbejdet en fælles regnskabspraksis for eurosystemet, herunder ECB, som er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. [1] Selv om den fælles regnskabspraksis generelt er baseret på internationalt anerkendt regnskabspraksis, blev der ved udarbejdelsen taget særligt hensyn til de unikke forhold, der gælder for centralbankerne i eurosystemet. Det gælder især spørgsmålet om forsigtighed, da de fleste af disse centralbanker er meget følsomme over for valutakursudviklingen. Forsigtighedsprincippet vedrører især forskelle i behandlingen af urealiserede gevinster og urealiserede tab i forbindelse med resultatføringen samt forbuddet mod at modregne et urealiseret tab på et aktiv i en urealiseret gevinst på et andet. Urealiserede gevinster overføres direkte til revalueringskonti, hvorimod urealiserede tab ultimo året, der overstiger indeståendet på revalueringskontiene, behandles som omkostninger. De nationale centralbanker har alle pligt til at følge denne praksis, når de som en del af eurosystemet indberetter operationer, som indgår i eurosystemets ugentlige konsoliderede balance. De anvender alle frivilligt stort set samme praksis som ECB, når de udarbejder deres eget årsregnskab.
  2. Forrentning af valutareserveaktiver overført til ECB: Når de nationale centralbanker kommer med i eurosystemet, erhverver de ved at overføre valutareserveaktiver til ECB et forrentet tilgodehavende på ECB svarende til værdien af de overførte aktiver. Styrelsesrådet har besluttet, at disse tilgodehavender skal være denomineret i euro, og at deres forrentning skal beregnes dagligt på grundlag af den senest foreliggende marginale rente på eurosystemets primære markedsoperationer, korrigeret så der tages højde for nulafkastet på guldkomponenten. I 2007 førte denne forrentning til en renteudgift på 1.357 mio. euro mod en nettorenteindtægt på 1.355 mio. euro, der hidrører fra valutareserven.
  3. Fordeling af ECBs indtægter fra euroseddelomløbet: Styrelsesrådet besluttede, at disse indtægter fra og med 2006 forfalder til betaling til de nationale centralbanker i det regnskabsår, hvor indtægten optjenes, men fordeles den anden arbejdsdag det følgende år. [2] Indtægten fordeles fuldt ud, medmindre ECBs nettoårsresultat er mindre end ECBs indtægt fra eurosedler i omløb. Dette var tilfældet i 2007 som følge af Styrelsesrådets beslutning om at hensætte et beløb til dækning af valutakurs, rente- og guldprisrisici. På baggrund af ECBs forventede resultat for 2007 besluttede Styrelsesrådet i december 2007 at tilbageholde fordelingen af hele denne indtægt.
  1. [1] Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 5. december 2002 om Den Europæiske Centralbanks årsregnskab (ECB/2002/11), EUT L 58 af 3.3.2003, s. 38, med senere ændringer. Denne afgørelse blev ophævet med virkning fra 1. januar 2007 og erstattet af ECBs afgørelse ECB/2006/17, EUT L 348, 11.12.2006, s. 38, med senere ændringer.

  2. [2] Den Europæiske Centralbanks afgørelse af 17. november 2005 om fordeling af Den Europæiske Centralbanks indtægter fra eurosedler i omløb til de nationale centralbanker i de deltagende medlemsstater (ECB/2005/11), EUT L 311, 26.11.2005, s. 41.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt