Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Roční účetní závěrka Evropské centrální banky za rok končící 31. prosince 2007

6. března 2008

Rada guvernérů Evropské centrální banky (ECB) dnes schválila auditovanou účetní závěrku ECB za rok končící 31. prosince 2007.

V roce 2007 skončilo hospodaření ECB přebytkem 286 mil. EUR. Pro srovnání, hospodaření za rok 2006 skončilo přebytkem ve výši 1 379 mil. EUR. Tento pokles je způsoben především posilováním eura vůči americkému dolaru a v menší míře vůči japonskému jenu. Stejně jako v roce 2006 byla na základě vyhodnocení Rady guvernérů týkajícího se rizik, kterým je ECB vystavena, částka odpovídající přebytku z hospodaření převedena do rezervy na krytí rizik souvisejících se změnami směnných kurzů, úrokových sazeb a ceny zlata, a v důsledku toho ECB vykázala nulový čistý zisk. Tato rezerva bude použita ke krytí ztrát vznikajících v důsledku těchto rizik, a zejména k financování oceňovacích ztrát, které nejsou kryty účty přecenění. Její výše se každoročně upravuje.

Hlavním zdrojem běžných příjmů ECB jsou výnosy z investic devizových rezerv a splaceného základního kapitálu ECB ve výši 4,1 mld. EUR a dále úrokové výnosy z 8% podílu ECB na eurobankovkách v oběhu. V roce 2007 vzrostly úrokové výnosy zejména v důsledku zvýšení mezní sazby pro hlavní refinanční operace Eurosystému, od které se odvíjí sazba úroků, které dostává ECB ze svého podílu na eurobankovkách Eurosystému.

Ze všech zdrojů dosáhla ECB celkového čistého úrokového výnosu 2 421 mil. EUR, zatímco v roce 2006 to bylo 1 972 mil. EUR. Při nezapočtení úrokového výnosu o objemu 2 004 mil. EUR z podílu na bankovkách v oběhu dosáhl čistý úrokový výnos 417 mil. EUR, zatímco v roce 2006 činil 653 mil. EUR. Národním centrálním bankám rozdělila ECB celkem 1 357 mil. EUR jako úroky z jejich pohledávek z devizových rezerv, které převedly na ECB.

Za rok 2007 mělo posílení eura vůči americkému dolaru a v menší míře vůči japonskému jenu za důsledek snížení eurové hodnoty devizových aktiv ECB znějících na tyto měny o zhruba 2,5 mld. EUR, což je jako náklad zachyceno ve Výkazu zisků a ztrát.

Správní náklady ECB na zaměstnance, nájem provozních prostor, odměny za odborné práce a na další zboží a služby dosáhly 359 mil. EUR (332 mil. EUR v roce 2006). Odpisy stálých aktiv činily 26 mil. EUR.

Roční účetní závěrka bude zveřejněna ve Výroční zprávě ECB 21. dubna 2008 společně se zprávou o činnosti za rok končící 31. prosince 2007.

Komentář

  1. Účetní postupy ECB: Společné účetní postupy Eurosystému včetně ECB určila Rada guvernérů v souladu s článkem 26.4 Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (Statut ESCB). Tyto postupy byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie. [1] I když obecně vycházejí z mezinárodně přijatých účetních zásad, byly navrženy s ohledem na zvláštní postavení centrálních bank Eurosystému. Vzhledem k velké devizové angažovanosti většiny těchto centrálních bank věnují značnou pozornost hledisku obezřetnosti. Tento obezřetný přístup se týká především rozdílného nakládání s nerealizovanými zisky a nerealizovanými ztrátami při zachycování výnosů a zákazu započítávat nerealizované ztráty z jednoho aktiva vůči nerealizovaným ziskům z jiného aktiva. Nerealizované zisky se převádějí přímo na účty přecenění, kdežto nerealizované ztráty, které na konci roku přesahují zůstatky na účtech přecenění, se vykazují jako náklady. Všechny národní centrální banky jsou povinny uplatňovat tyto postupy při vykazování svých operací v rámci Eurosystému, které jsou zahrnuty v jeho týdenní konsolidované rozvaze. Všechny národní centrální banky při sestavování svých vlastních ročních finančních výkazů dobrovolně uplatňují obecně stejné zásady jako ECB.
  2. Úročení devizových aktiv převedených na ECB: Každé národní centrální bance vzniká při převodu devizových aktiv na ECB po vstupu do Eurosystému úročená pohledávka vůči ECB odpovídající hodnotě převáděné částky. Rada guvernérů rozhodla, že tyto pohledávky budou denominovány v eurech a úročeny na denním základě poslední dostupnou mezní sazbou pro hlavní refinanční operace Eurosystému upravenou tak, aby zohledňovala nulovou návratnost složky zlato. V roce 2007 představovalo toto úročení úrokový náklad ve výši 1 357 mil. EUR oproti čistému úrokovému výnosu 1 355 mil. EUR z devizových rezerv.
  3. Rozdělení výnosu ECB z eurobankovek v oběhu: Rada guvernérů rozhodla, že od roku 2006 bude tento výnos splatný národním centrálním bankám v roce, kdy vznikl, rozdělován však bude ve druhý pracovní den následujícího roku. [2] Výnos je rozdělen v plném rozsahu, není-li čistý zisk ECB za daný rok nižší než její výnos z eurobankovek v oběhu. V roce 2007 byl čistý zisk ECB nižší než výnos z eurobankovek v oběhu, jelikož Rada guvernérů rozhodla o převodu do rezervy na krytí rizik souvisejících se změnami směnných kurzů, úrokových sazeb a ceny zlata. Na základě odhadovaného výsledku hospodaření ECB za rok 2007 Rada guvernérů v prosinci 2007 rozhodla žádnou část zisku ECB nerozdělovat.
  1. [1] Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 5. prosince 2002 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2002/11), Úř. věst. L 58, 3.3.2003, s. 38, ve znění pozdějších předpisů. S účinností od 1. ledna 2007 bylo toto rozhodnutí zrušeno a bylo nahrazeno Rozhodnutím ECB/2006/17, Úř. věst. L 348, 11.12.2006, s. 38, ve znění pozdějších předpisů.

  2. [2] Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. listopadu 2005 o přerozdělování příjmů Evropské centrální banky z eurobankovek v oběhu mezi národní centrální banky zúčastněných členských států (ECB/2005/11), Úř. věst. L 311, 26.11.2005, s. 41.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média