Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Съвместно изявление на Европейската централна банка и Европейската комисия, приветстващо официалното въвеждане на платежните инструменти на SEPA от банките в ЕС

28 януари 2008 г.

Днес стартира Единната зона за плащания в евро ( SEPA/ Single Euro Payments Area) и банките в Европа официално въвеждат първия платежен инструмент на SEPA, за кредитни трансфери. С това се отбелязва първият етап на един миграционен процес през следващите няколко години, когато клиентите ще се преминат, в рамките на пазарноориентиран процес, от съществуващите национални електронни платежни инструменти към новите инструменти на SEPA. Това логично продължение на въвеждането на еврото ще доведе до значителни ползи чрез по-конкурентоспособен и ефективен пазар за плащания.

SEPA е новата Единна зона за плащания в евро, която позволява да се извършват плащания в цялата еврозона толкова бързо, сигурно и лесно, както това става при националните плащания. В SEPA всички плащания в евро се считат за национални и се осъществяват с единен набор от платежни инструменти. Следователно SEPA е естествено продължение на въвеждането на еврото и важна крачка към реализиране на пълния потенциал на единния европейски пазар. Чрез SEPA могат да бъдат извършвани плащания в евро и в рамките на ЕС извън границите на еврозоната, както и в редица съседни страни [1].

Европейската централна банка (ЕЦБ) и Европейската комисия (ЕК) приветстват официалното въвеждане на SEPA и изказват благодарност за важната подготвителна работа за реализиране на SEPA, извършена от европейските банки под егидата на Европейския платежен съвет. Следователно днешният ден е от основно значение за миграционния процес към SEPA с официалното стартиране на платежния инструмент на SEPA за кредитни трансфери. По технически и законни причини платежният инструмент на SEPA за директни дебити ще се въведе впоследствие, но не по-късно от 1 ноември 2009 г. По отношение на картовите плащания, Рамката на SEPA за картови плащания (SEPA Cards Framework) е в сила от 1 януари 2008 г.

SEPA ще допринесе значително за Лисабонската програма. Тя ще подобри ефективността на платежните пазари в Европейския съюз и ще стимулира иновациите, по този начин ще увеличи конкурентоспособността на европейската икономика. В публичния сектор SEPA може да се използва като платформа за ускоряване на въвеждането на електронно управление и следователно да допринесе за ефективното доставяне на обществени услуги.

Както показват две изследвания, направени от ЕЦБ [2] и от EК [3], ползите от SEPA ще са значителни. По-специално изследването на ЕК показва, че само потенциалните ползи за платежните пазари могат да надхвърлят 123 млрд. EUR през следващите шест години, и допълнително 238 млрд. EUR, ако SEPA се използва като платформа за електронно фактуриране.

Според двете изследвания процесът на миграция към SEPA ще бъде предизвикателство, особено за банките. Изследването на ЕЦБ показва, че банките могат да намалят чувствително разходите си, но ще се изправят срещу засилена конкуренция. SEPA също така ще предостави на банките възможност да предложат нови услуги с добавена стойност, свързани с платежната верига. Следователно ЕЦБ и ЕК призовават банките да запазят силната динамика за реализиране на SEPA, за да могат потребителите да преминат бързо, в рамките на един пазарноориентиран процес, към новите платежни инструменти на SEPA, както и да се сведат до минимум разходите за двойни плащания (т.е. осъществени посредством съществуващите национални платежни инструменти и новите стандарти на SEPA). Необходими са също бърз старт на новия платежен инструмент на SEPA за директни дебити и пълно въвеждане на Рамката на SEPA за картови плащания от страна на заинтересованите страни.

Корпорациите и публичните администрации, в качеството си на големи потребители на платежни инструменти, ще спечелят значително от по-добрата ефективност, предлагана от SEPA. Следователно те трябва да изиграят важна роля за успешното реализиране на SEPА като въведат от самото начало инструментите й в рамките на пазарнообусловен процес и се избегне влошаване [4] по отношение на оперативността и цените в сравнение със съществуващите национални платежни инструменти.

Официалният старт на SEPA ще се отбележи със специално събитие в Брюксел тази вечер с домакини Чарли Маккрийви (Комисар по въпросите на вътрешния пазар и услугите), Гертруде Тумпел-Гугерел (член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ) и Херард Хартсинк (Председател на Европейския платежен съвет), в присъствието на видни представители от областта на платежните пазари в ЕС.

  1. [1] Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария.

  2. [2] The economic impact of the Single Euro Payments Area, ECB Occasional Paper No 71, August 2007.

  3. [3] Вж. прессъобщение COM IP относно резултатите от изследването на Capgemini.

  4. [4] http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/91272.pdf, стр. 19.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите