Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Gemensamt uttalande av Europeiska kommissionen och Europeiska centralbanken som välkomnar att bankerna i EU formellt tar SEPA-betalinstrumenten i drift

28 januari 2008

Idag introduceras det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) i och med att de Europeiska bankerna lanserar det första SEPA betalinstrumentet för kontoöverföringar. Detta innebär ett första steg i en marknadsdriven övergångsprocess där kunderna under de närmaste åren kommer att förflyttas från nationella elektroniska betalinstrument till de nya SEPA instrumenten. Detta är en logisk fortsättning på eurons introduktion och kommer att leda till en mer konkurrenskraftig och effektiv betalningsmarknad.

SEPA är det nya gemensamma eurobetalningsområdet där betalningar inom hela euroområdet kan göras lika snabbt, lätt och säkert som på nuvarande nationell nivå. I SEPA betraktas alla eurobetalningar som inhemska och görs med en enda uppsättning betalinstrument. SEPA är alltså en naturlig fortsättning på eurons introduktion och ytterligare ett stort steg mot fullbordandet av en gemensam marknad för Europa. SEPA-betalningar kan också användas för eurobetalningar i medlemsstater som inte har euron som valuta samt i ett flertal av EU:s grannländer. [1]

Europeiska centralbanken (ECB) och Europeiska kommissionen välkomnar lanseringen av SEPA och framhåller det omfattande arbete som de europeiska bankerna har utfört under ledning av European Payments Council (EPC). Dagens lansering av SEPA betalinstrument för kontoöverföringar utgör därför en viktig milstolpe i övergången till SEPA. Lanseringen av SEPA autogiro kommer av tekniska och rättsliga skäl att ske vid ett senare tillfälle, dock senast den 1 november 2009. Vad gäller kortbetalningar gäller SEPA:s ramverk för kort sedan den 1 januari 2008.

SEPA kommer också att lämna ett betydande bidrag till Lissabonagendan. Det kommer att förbättra effektiviteten på EU:s betalningsmarknader samt stimulera nyskapande och därmed främja den europeiska ekonomins konkurrenskraft. Inom den offentliga sektorn kan SEPA användas som en plattform för att driva på utvecklingen mot elektronisk förvaltning (e-Government) som leder till effektivitetsvinster för offentliga tjänster.

SEPA kommer att medföra stora fördelar, vilket visas i två undersökningar gjorda av ECB [2] och Europeiska kommissionen [3]. Framför allt visar studien utförd av Europeiska kommissionen att de potentiella vinsterna med SEPA enbart för betalningsmarknaderna skulle kunna överskrida 123 miljarder euro under de kommande sex åren samt ytterligare 238 miljarder euro om SEPA kan användas som en plattform för e-fakturering.

De två undersökningarna visar också att processen med övergången till SEPA kommer att vara en utmaning, särskilt för bankerna. Enligt ECB:s undersökning kommer bankerna att kunna minska sina kostnader markant, men konkurrensen kommer att öka. SEPA innebär också att bankerna får möjlighet att marknadsföra nya mervärdestjänster i anknytning till betalkedjan. ECB och Europeiska kommissionen uppmanar därför bankerna att hålla takten uppe i SEPA-processen så att användarna i en marknadsledd process snabbt kan gå över till nya SEPA-betalinstrument. Därmed kan kostnaderna för att hålla dubbla betalsystem (dvs. de befintliga nationella betalinstrumenten plus de nya SEPA-instrumenten) minimeras. Detta kräver också ett snabbt idrifttagande av det nya SEPA instrumentet för autogiro samt att de berörda aktörerna till fullo inför SEPA:s ramverk för kort.

Som stora betalningsanvändare har företag och offentliga myndigheter mycket att vinna på de effektivitetsvinster som blir möjliga med SEPA. De har därför en viktig roll att spela för SEPA:s framgång genom att i ett tidigt skede övergå till att använda SEPA betalinstrument i en marknadsdriven process. Övergången till SEPA får dock inte medföra att priser och prestanda försämras [4] jämfört med befintliga nationella betalinstrument.

För att markera att SEPA officiellt tagits i drift står Charlie McCreevy (kommissionsledamot med ansvar för inre marknaden) Gertrude Tumpel-Gugerell (ledamot av ECB:s direktion) och Gerard Hartsink (ordförande för European Payments Council) ikväll som värdar vid en ceremoni i Bryssel med framstående gäster från EU:s betalmarknader.

  1. [1] Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz.

  2. [2] ”The economic impact of the Single Euro Payments Area”, ECB Occasional Paper No 71, augusti 2007.

  3. [3] Referens till COM IP Press Release on results of Capgemini study

  4. [4] http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/91272.pdf, s. 19.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media