Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Wspólne oświadczenie Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego z okazji oficjalnego wprowadzenia instrumentów płatniczych SEPA przez banki UE

28 stycznia 2008 r.

W dniu dzisiejszym zaczyna funkcjonować jednolity obszar płatności w euro ( Single Euro Payments Area – SEPA), a banki europejskie oficjalnie rozpoczynają stosowanie pierwszego instrumentu płatniczego SEPA do realizacji poleceń przelewu. Tym samym zakończono pierwszy etap procesu migracji przewidzianego na najbliższe kilka lat, w trakcie którego klienci przechodzić będą na zasadach rynkowych z istniejących krajowych elektronicznych instrumentów płatniczych na nowe instrumenty SEPA. Proces ten stanowi logiczne rozwinięcie idei wprowadzenia euro i przyniesie znaczne korzyści dzięki stworzeniu bardziej konkurencyjnego i sprawniej działającego rynku płatności.

SEPA to nowy jednolity obszar płatności w euro, który umożliwia dokonywanie płatności w całej strefie euro równie szybko, łatwo i bezpiecznie, jak w przypadku płatności krajowych. W ramach SEPA wszystkie płatności w euro traktowane są jak płatności krajowe, a dokonuje się ich przy pomocy jednego zestawu instrumentów płatniczych. SEPA jest zatem naturalnym rozwinięciem procesu wprowadzania euro, a zarazem stanowi kolejny krok naprzód w wykorzystaniu pełnego potencjału jednolitego rynku europejskiego. Płatności SEPA stosować można także w przypadku płatności w euro dokonywanych w krajach Unii Europejskiej nienależących do strefy euro, jak również w wielu krajach sąsiadujących [1].

Europejski Bank Centralny (EBC) oraz Komisja Europejska (KE) z zadowoleniem przyjmują oficjalne rozpoczęcie funkcjonowania SEPA i wyrażają swe uznanie dla banków europejskich, które – pod egidą Europejskiej Rady ds. Płatności – podjęły się prac przygotowawczych na rzecz utworzenia SEPA. Z racji oficjalnego uruchomienia instrumentu płatniczego SEPA do realizacji poleceń przelewu dzień dzisiejszy stanowi zwieńczenie istotnego etapu w procesie migracji do jednolitego obszaru płatności w euro. Z przyczyn technicznych oraz prawnych uruchomienie instrumentu SEPA do realizacji poleceń zapłaty nastąpi w terminie późniejszym, nie później jednak niż dnia 1 listopada 2009 r. W kwestii płatności kartowych ramowe zasady SEPA w sprawie kart płatniczych obowiązują od dnia 1 stycznia 2008 r.

SEPA w znacznym stopniu przyczyni się do realizacji postanowień strategii lizbońskiej. Doprowadzi też do poprawy efektywności unijnych rynków płatności i będzie pobudzać innowacyjność, zwiększając tym samym konkurencyjność gospodarki europejskiej. W sektorze publicznym z kolei SEPA dać może impuls do informatyzacji administracji publicznej, przyczyniając się do większej efektywności w świadczeniu usług publicznych.

Jak pokazały wyniki analiz przeprowadzonych przez EBC [2] oraz Komisję Europejską [3], SEPA przyniesie ogromne korzyści. Wykazała to zwłaszcza analiza przeprowadzona przez Komisję, zgodnie z którą w ciągu najbliższych sześciu lat potencjalne korzyści z SEPA dla rynków płatności mogą przekroczyć 123 mld euro, a jeśli SEPA znalazłaby zastosowanie jako platforma do fakturowania elektronicznego, korzyści mogłyby być większe o kolejne 238 mld euro.

Obie analizy pokazują również, że proces migracji do SEPA będzie dużym wyzwaniem, w szczególności dla banków. Jak wynika z raportu EBC, banki będą ponosić znacznie mniejsze koszty, zwiększy się natomiast konkurencja między nimi. Ponadto dzięki SEPA banki będą mogły oferować nowe usługi o wartości dodanej w zakresie realizacji płatności. Dlatego też EBC oraz KE wzywają banki do utrzymania tempa implementacji SEPA, tak aby użytkownicy mogli sprawnie przechodzić na nowe instrumenty płatnicze SEPA na zasadach rynkowych, a koszty ponoszone w związku z funkcjonowaniem dwóch systemów płatności (tj. istniejących krajowych instrumentów płatniczych oraz nowych standardów SEPA) były zredukowane do minimum. Oznacza to także konieczność szybkiego wprowadzenia instrumentu SEPA do realizacji poleceń zapłaty oraz pełnego przyjęcia ramowych zasad SEPA w sprawie kart płatniczych przez wszystkie zainteresowane strony.

Korporacje i organy administracji publicznej, jako główni użytkownicy instrumentów płatniczych, odniosą znaczne korzyści ze wzrostu efektywności, jaki przyniesie SEPA. Z tego względu powinny one jak najwcześniej zacząć stosować instrumenty SEPA, dzięki czemu przyczynią się do sukcesu całego projektu. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której instrumenty SEPA staną się mniej konkurencyjne [4] pod względem ceny i wydajności w stosunku do istniejących krajowych instrumentów płatniczych.

Gospodarzami dzisiejszych uroczystości z okazji inauguracji SEPA w Brukseli, w których udział wezmą osoby reprezentujące unijny rynek płatności, będą Charlie McCreevy (komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług), Gertrude Tumpel-Gugerell (członek Zarządu EBC) oraz Gerard Hartsink (przewodniczący Europejskiej Rady ds. Płatności).

  1. [1] Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

  2. [2] „The economic impact of the Single Euro Payments Area” (Ekonomiczne skutki utworzenia jednolitego obszaru płatności w euro), seria ECB Occasional Paper nr 71, sierpień 2007 r.

  3. [3] Zob. komunikat prasowy COM IP na temat wyników badania Capgemini.

  4. [4] http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ecofin/91272.pdf, p. 19

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami