Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

алгоритъм за определяне участието в капитала на ЕЦБ при разширяването на ЕС и на Еуросистемата

2 януари 2007 г.

В съответствие с чл. 29 от Устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и на Европейската централна банка (ЕЦБ) дяловете на националните централни банки (НЦБ) в капиталовия алгоритъм се претеглят според дяловете на съответните държави-членки в общото население и в брутния вътрешен продукт на Европейския съюз в равни съотношения съгласно данните, предоставени на ЕЦБ от Европейската комисия. Теглата се коригират на всеки пет години и при присъединяване на нова държава-членка, т.е. последните промени са направени при присъединяването към Европейския съюз на десетте нови държави-членки на 1 май 2004 г.

На 1 януари 2007 г. капиталовият алгоритъм беше променен във връзка с присъединяването на Българската народна банка и Централната банка на Румъния ( Banca Naţională a României) към Европейската система на централните банки. Новите дялове на националните централни банки в капиталовия алгоритъм са представени по-долу.

В съответствие с член 49.3. от Устава с присъединяването на нова държава-членка към ЕС и на националната ù централна банка към ЕСЦБ записаният капитал на ЕЦБ автоматично нараства. Увеличението се определя, като съществуващият размер на записания капитал (т.е. 5 565 000 000 EUR) се умножи по съотношението, в рамките на разширения капиталов алгоритъм, между теглата на присъединяващата/ите се НЦБ и тези на останалите национални централни банки, които вече членуват в ЕСЦБ. Следователно от 1 януари 2007 г. записаният капитал на ЕЦБ се увеличава на 5 760 652 402.58 EUR.

Освен това на 1 януари 2007 г. в Словения бе въведено еурото и Централната банка на Словения ( Banka Slovenje) се присъедини към Еуросистемата. В съответствие с член 49 от Устава Централната банка на Словения ( Banka Slovenje) преведе към 1 януари 2007 г. остатъка от дела си в записания капитал на ЕЦБ. Националните централни банки от Еуросистемата следва изцяло да внесат записания си капитал. Четиринадесетте национални централни банки извън еурозоната – дванадесетте до момента плюс Българската народна банка и Централната банка на Румъния ( Banca Naţională a României) – са задължени да внесат минимален процент от записания от тях капитал (7 % към 1 януари 2007 г.) като вноска за оперативните разходи на ЕЦБ.

Съответните решения на ЕЦБ са оповестени на интернет страницата на ЕЦБ и своевременно ще бъдат публикувани в Официалния вестник на Европейския съюз.

Таблица 1. 

Алгоритъм за определяне на участието
в капитала на ЕЦБ
(%)
Записан дял от капитала
(EUR)
Внесен капитал (EUR)
от 1 май 2004 г. от 1 януари 2007 г. от 1 януари 2007 г. от 1 януари 2007 г.
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2.5502 2.4708 142 334 199.56 142 334 199.56
Deutsche Bundesbank 21.1364 20.5211 1 182 149 240.19 1 182 149 240.19
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 0.9219 0.8885 51 183 396.60 51 183 396.60
Bank of Greece 1.8974 1.8168 104 659 532.85 104 659 532.85
Banco de España 7.7758 7.5498 434 917 735.09 434 917 735.09
Banque de France 14.8712 14.3875 828 813 864.42 828 813 864.42
Banca d’Italia 13.0516 12.5297 721 792 464.09 721 792 464.09
Banque centrale du Luxembourg 0.1568 0.1575 9 073 027.53 9 073 027.53
De Nederlandsche Bank 3.9955 3.8937 224 302 522.60 224 302 522.60
Oesterreichische Nationalbank 2.08 2.0159 116 128 991.78 116 128 991.78
Banco de Portugal 1.7653 1.7137 98 720 300.22 98 720 300.22
Banka Slovenije - 0.3194 18 399 523.77 18 399 523.77
Suomen Pankki – Finlands Bank 1.2887 1.2448 71 708 601.11 71 708 601.11
Общо за НЦБ от еурозоната 71.4908 69.5092 4 004 183 399.81 4 004 183 399.81
Česká národní banka 1.4584 1.3880 79 957 855.35 5 597 049.87
Danmarks Nationalbank 1.5663 1.5138 87 204 756.07 6 104 332.92
Eesti Pank 0.1784 0.1703 9 810 391.04 686 727.37
Central Bank of Cyprus 0.13 0.1249 7 195 054.85 503 653.84
Latvijas Banka 0.2978 0.2813 16 204 715.21 1 134 330.06
Lietuvos bankas 0.4425 0.4178 24 068 005.74 1 684 760.40
Magyar Nemzeti Bank 1.3884 1.3141 75 700 733.22 5 299 051.33
Central Bank of Malta 0.0647 0.0622 3 583 125.79 250 818.81
Narodowy Bank Polski 5.138 4.8748 280 820 283.32 19 657 419.83
Banka Slovenije 0.3345 - - -
Národná banka Slovenska 0.7147 0.6765 38 970 813.50 2 727 956.95
Sveriges Riksbank 2.4133 2.3313 134 298 089.46 9 400 866.26
Bank of England 14.3822 13.9337 802 672 023.82 56 187 041.67
Общо за предишните НЦБ извън еурозоната 28.5092 27.0887 1 560 485 847.38 109 234 009.31
Българска народна банка - 0.8833 50 883 842.67 3 561 868.99
Banca Naţională a României - 2.5188 145 099 312.72 10 156 951.89
Общо за новите НЦБ извън еурозоната 0 3.4021 195 983 155.39 13 718 820.88
Всичко 100.0000 100.0000 5 760 652 402.58 4 127 136 230.00
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите