Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Kľúč na upisovanie základného imania ECB - rozšírenie EÚ a Eurosystému

2. januára 2007

V zmysle článku 29 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky sa podiely národných centrálnych bánk (NCB) na základnom imaní ECB určujú rovným dielom na základe pomerného podielu členských štátov na celkovom počte obyvateľov a hrubom domácom produkte EÚ, ktorý ECB oznamuje Európska komisia. Tieto vážené podiely sa upravujú každých päť rokov, resp. pri vstupe nových členských štátov do EÚ, a naposledy boli upravené pri vstupe desiatich nových členských štátov 1. mája 2004.

K 1. januáru 2007 bol kľúč na upisovanie základného imania ECB upravený z dôvodu vstupu bulharskej národnej banky a Banca Naţională a României do Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). Nové podiely jednotlivých národných centrálnych bánk v tomto kľúči sú uvedené dole.

V súlade s článkom 49 ods. 3 štatútu sa upísané základné imanie ECB automaticky zvyšuje pri vstupe nového členského štátu do EÚ a vstupe jeho národnej centrálnej banky do ESCB. Veľkosť navýšenia sa určuje vynásobením aktuálnej výšky upísaného základného imania (t. j. 5 565 000 000 EUR) a pomeru vážených podielov pristupujúcich národných centrálnych bánk k váženým podielom národných centrálnych bánk, ktoré už sú členmi ESCB, v rámci rozšíreného kľúča na upisovanie základného imania. V dôsledku toho sa upísané základné imanie ECB 1. januára 2007 zvýšilo na 5 760 652 402,58 EUR.

Okrem toho 1. januára 2007 Slovinsko prijalo euro a Banka Slovenije vstúpila do Eurosystému. V súlade s článkom 49 štatútu Banka Slovenije k 1. januáru 2007 splatila zvyšnú časť svojho podielu na základnom imaní ECB. Národné centrálne banky Eurosystému sú povinné svoj podiel na upísanom základnom imaní splatiť v plnej výške. Štrnásť národných centrálnych bánk nezapojených do eurozóny (predchádzajúca skupina 12 národných centrálnych bánk krajín nepatriacich do eurozóny, bulharská centrálna banka a Banca Naţională a României) musí splatiť určité minimálne percento upísaného základného imania (k 1. januáru 2007 to bolo 7 %) ako príspevok na krytie prevádzkových nákladov ECB.

Príslušné rozhodnutia ECB v tejto súvislosti sú k dispozícii na internetovej stránke ECB a budú včas zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.

Kľúč na upisovanie základného imania ECB (%) Upísaný podiel na základnom imaní (EUR) Splatené základné imanie (EUR)
od 1. mája 2004 od 1. januára 2007 od 1. januára 2007 od 1. januára 2007
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2,5502 2,4708 142 334 199,56 142 334 199,56
Deutsche Bundesbank 21,1364 20,5211 1 182 149 240,19 1 182 149 240,19
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 0,9219 0,8885 51 183 396,60 51 183 396,60
Bank of Greece 1,8974 1,8168 104 659 532,85 104 659 532,85
Banco de España 7,7758 7,5498 434 917 735,09 434 917 735,09
Banque de France 14,8712 14,3875 828 813 864,42 828 813 864,42
Banca d’Italia 13,0516 12,5297 721 792 464,09 721 792 464,09
Banque centrale du Luxembourg 0,1568 0,1575 9 073 027,53 9 073 027,53
De Nederlandsche Bank 3,9955 3,8937 224 302 522,60 224 302 522,60
Oesterreichische Nationalbank 2,08 2,0159 116 128 991,78 116 128 991,78
Banco de Portugal 1,7653 1,7137 98 720 300,22 98 720 300,22
Banka Slovenije - 0,3194 18 399 523,77 18 399 523,77
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2887 1,2448 71 708 601,11 71 708 601,11
Spolu za NCB krajín eurozóny 71,4908 69,5092 4 004 183 399,81 4 004 183 399,81
Česká národní banka 1,4584 1,3880 79 957 855,35 5 597 049,87
Danmarks Nationalbank 1,5663 1,5138 87 204 756,07 6 104 332,92
Eesti Pank 0,1784 0,1703 9 810 391,04 686 727,37
Central Bank of Cyprus 0,13 0,1249 7 195 054,85 503 653,84
Latvijas Banka 0,2978 0,2813 16 204 715,21 1 134 330,06
Lietuvos bankas 0,4425 0,4178 24 068 005,74 1 684 760,40
Magyar Nemzeti Bank 1,3884 1,3141 75 700 733,22 5 299 051,33
Central Bank of Malta 0,0647 0,0622 3 583 125,79 250 818,81
Narodowy Bank Polski 5,138 4,8748 280 820 283,32 19 657 419,83
Banka Slovenije 0,3345 - - -
Národná banka Slovenska 0,7147 0,6765 38 970 813,50 2 727 956,95
Sveriges Riksbank 2,4133 2,3313 134 298 089,46 9 400 866,26
Bank of England 14,3822 13,9337 802 672 023,82 56 187 041,67
Spolu za predchádzajúcu skupinu NCB krajín nepatriacich do eurozóny 28,5092 27,0887 1 560 485 847,38 109 234 009,31
Bulharská národná banka - 0,8833 50 883 842,67 3 561 868,99
Banca Naţională a României - 2,5188 145 099 312,72 10 156 951,89
Spolu za NCB nových členských štátov EÚ nepatriacich do eurozóny 0 3,4021 195 983 155,39 13 718 820,88
Celkom 100,0000 100,0000 5 760 652 402,58 4 127 136 230,00
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá