Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

ECB kapitāla parakstīšanas atslēga – ES un Eurosistēmas paplašināšanās

2007. gada 2. janvārī

Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) un Eiropas Centrālās Bankas (ECB) Statūtu 29. pants paredz, ka nacionālo centrālo banku (NCB) daļas ECB kapitāla atslēgā tiek svērtas vienādā proporcijā atbilstoši katras dalībvalsts iedzīvotāju skaita un iekšzemes kopprodukta īpatsvaram ES, ko Eiropas Komisija paziņo ECB. Šos svērumus koriģē reizi piecos gados, kā arī, ja ES pievienojas jaunas dalībvalstis. Svērumus pēdējoreiz koriģēja 2004. gada 1. maijā, kad ES pievienojās 10 jaunas dalībvalstis.

2007. gada 1. janvārī ECB kapitāla atslēgā veica pārmaiņas, jo Eiropas Centrālo banku sistēmai (ECBS) pievienojās Bulgārijas Nacionālā banka un Banca Naţională a României. Jaunās NCB daļas kapitāla atslēgā norādītas tālāk tabulā.

Saskaņā ar Statūtu 49.3 pantu ECB parakstītais kapitāls tiek automātiski palielināts ik reizi, kad ES pievienojas jauna dalībvalsts un tās NCB pievienojas ECBS. Pieaugumu nosaka, reizinot esošo parakstītā kapitāla apjomu (t.i., 5 565 000 000 euro) ar attiecību starp pievienojošos NCB procentuālo daļu un jau esošo ECBS dalībvalstu NCB procentuālo daļu paplašinātajā kapitāla atslēgā. Tādējādi 2007. gada 1. janvārī ECB parakstītais kapitāls tika palielināts līdz 5 760 652 402.58 euro.

Turklāt 2007. gada 1. janvārī Slovēnija ieviesa euro un Banka Slovenije pievienojās Eurosistēmai. Saskaņā ar Statūtu 49. pantu Banka Slovenije 2007. gada 1. janvārī apmaksājusi atlikušo ECB kapitāla daļu. Eurosistēmas valstu NCB pilnībā jāapmaksā tām parakstītais kapitāls. 14 ārpus euro zonas esošajām NCB (agrākā to 12 dalībvalstu, kas nav ieviesušas euro, NCB grupa, kā arī Bulgārijas Nacionālā banka un Banca Naţională a României) jāapmaksā minimālā procentuālā daļa no to parakstītā kapitāla (2007. gada 1. janvārī – 7%), piedaloties ECB darbības izmaksu segšanā.

Attiecīgie ECB lēmumi pieejami ECB interneta lapā un vēlāk tiks publicēti “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”

ECB kapitāla parakstīšanas atslēga (%) Parakstītā kapitāla daļa (EUR) Apmaksātais kapitāls (EUR)
no 2004. gada 1. maija no 2007. gada 1. janvāra no 2007. gada 1. janvāra no 2007. gada 1. janvāra
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2.5502 2.4708 142 334 199.56 142 334 199.56
Deutsche Bundesbank 21.1364 20.5211 1 182 149 240.19 1 182 149 240.19
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 0.9219 0.8885 51 183 396.60 51 183 396.60
Bank of Greece 1.8974 1.8168 104 659 532.85 104 659 532.85
Banco de España 7.7758 7.5498 434 917 735.09 434 917 735.09
Banque de France 14.8712 14.3875 828 813 864.42 828 813 864.42
Banca d’Italia 13.0516 12.5297 721 792 464.09 721 792 464.09
Banque centrale du Luxembourg 0.1568 0.1575 9 073 027.53 9 073 027.53
De Nederlandsche Bank 3.9955 3.8937 224 302 522.60 224 302 522.60
Oesterreichische Nationalbank 2.08 2.0159 116 128 991.78 116 128 991.78
Banco de Portugal 1.7653 1.7137 98 720 300.22 98 720 300.22
Banka Slovenije - 0.3194 18 399 523.77 18, 399 523.77
Suomen Pankki – Finlands Bank 1.2887 1.2448 71 708 601.11 71 708 601.11
Euro zonas valstu NCB grupas starpsumma 71.4908 69.5092 4 004 183 399.81 4 004 183 399.81
Česká národní banka 1.4584 1.3880 79 957 855.35 5 597 049.87
Danmarks Nationalbank 1.5663 1.5138 87 204 756.07 6 104 332.92
Eesti Pank 0.1784 0.1703 9 810 391.04 686 727.37
Central Bank of Cyprus 0.13 0.1249 7 195 054.85 503 653.84
Latvijas Banka 0.2978 0.2813 16 204 715.21 1 134 330.06
Lietuvos bankas 0.4425 0.4178 24 068 005.74 1 684 760.40
Magyar Nemzeti Bank 1.3884 1.3141 75 700 733.22 5 299 051.33
Central Bank of Malta 0.0647 0.0622 3 583 125.79 250 818.81
Narodowy Bank Polski 5.138 4.8748 280 820 283.32 19 657 419.83
Banka Slovenije 0.3345 - - -
Národná banka Slovenska 0.7147 0.6765 38 970 813.50 2 727 956.95
Sveriges Riksbank 2.4133 2.3313 134 298 089.46 9 400 866.26
Bank of England 14.3822 13.9337 802 672 023.82 56 187 041.67
Ārpus euro zonas esošo valstu NCB grupas starpsumma 28.5092 27.0887 1 560 485 847.38 109 234 009.31
Bulgarian National Bank - 0.8833 50 883 842.67 3 561 868.99
Banca Naţională a României - 2.5188 145 099 312.72 10 156 951.89
Jauno ārpus euro zonas esošo valstu NCB starpsumma 0 3.4021 195 983 155.39 13 718 820.88
Kopā 100.0000 100.0000 5 760 652 402.58 4 127 136 230.00
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem