Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ – διεύρυνση της ΕΕ και του Ευρωσυστήματος

2 Ιανουαρίου 2007

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα μερίδια συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ σταθμίζονται, σε ίσα ποσοστά, σύμφωνα με τα μερίδια συμμετοχής των οικείων κρατών μελών στον συνολικό πληθυσμό και στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ, όπως κοινοποιούνται στην ΕΚΤ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι σταθμίσεις αυτές αναπροσαρμόζονται ανά πενταετία και κάθε φορά που νέα κράτη μέλη εντάσσονται στην ΕΕ. Επομένως, η τελευταία φορά που αναπροσαρμόστηκαν ήταν την 1η Μαΐου 2004, όταν δέκα νέα κράτη μέλη εντάχθηκαν στην ΕΕ.

Την 1η Ιανουαρίου 2007, η κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ μεταβλήθηκε λόγω της ένταξης της Bulgarian National Bank και της Banca Naţională a României στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Τα νέα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής παρατίθενται παρακάτω.

Σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 3 του καταστατικού, το εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ αυξάνεται αυτομάτως όταν ένα νέο κράτος μέλος εντάσσεται στην ΕΕ και η αντίστοιχη ΕθνΚΤ γίνεται μέλος του ΕΣΚΤ. Η αύξηση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το ισχύον ποσό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου (δηλ. 5.565.000.000 ευρώ) επί το λόγο της στάθμισης των νεοεισερχομένων ΕθνΚΤ προς τη στάθμιση των ΕθνΚΤ που είναι ήδη μέλη του ΕΣΚΤ, εντός της διευρυμένης κλείδας κατανομής. Επομένως, την 1η Ιανουαρίου 2007, το εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ αυξήθηκε σε 5.760.652.402,58 ευρώ.

Επιπλέον, την 1η Ιανουαρίου 2007, η Σλοβενία υιοθέτησε το ευρώ και η Banka Slovenije έγινε μέλος του Ευρωσυστήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 49 του καταστατικού, η Banka Slovenije είχε καταβάλει το υπόλοιπο της εισφοράς της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ την 1η Ιανουαρίου 2007. Οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος υποχρεούνται να καταβάλουν εξ ολοκλήρου το εγγεγραμμένο τους κεφάλαιο. Οι 14 ΕθνΚΤ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ (η προηγούμενη ομάδα των 12 ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ, μαζί με την Bulgarian National Bank και την Banca Naţională a României) υποχρεούνται να καταβάλουν ένα ελάχιστο ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου τους (7% την 1η Ιανουαρίου 2007) ως συνεισφορά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της ΕΚΤ.

Οι σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ διατίθενται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και θα δημοσιευθούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (%) Μερίδιο συμμετοχής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο (ευρώ) Καταβεβλημένο κεφάλαιο (ευρώ)
Από 1ης Μαΐου 2004 Από1ης Ιανουαρίου 2007 Από 1ης Ιανουαρίου 2007 Από 1ης Ιανουαρίου 2007
Nationale Bank van België/
Banque Nationale de Belgique
2,5502 2,4708 142.334.199,56 142.334.199,56
Deutsche Bundesbank 21,1364 20,5211 1.182.149.240,19 1.182.149.240,19
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 0,9219 0,8885 51.183.396,60 51.183.396,60
Τράπεζα της Ελλάδος 1,8974 1,8168 104.659.532,85 104.659.532,85
Banco de España 7,7758 7,5498 434.917.735,09 434.917.735,09
Banque de France 14,8712 14,3875 828.813.864,42 828.813.864,42
Banca d’Italia 13,0516 12,5297 721.792.464,09 721.792.464,09
Banque centrale du Luxembourg 0,1568 0,1575 9.073.027,53 9.073.027,53
De Nederlandsche Bank 3,9955 3,8937 224.302.522,60 224.302.522,60
Oesterreichische Nationalbank 2,08 2,0159 116.128.991,78 116.128.991,78
Banco de Portugal 1,7653 1,7137 98.720.300,22 98.720.300,22
Banka Slovenije - 0,3194 18.399.523,77 18.399.523,77
Suomen Pankki – Finlands Bank 1,2887 1,2448 71.708.601,11 71.708.601,11
Μερικό σύνολο για την ομάδα των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ 71,4908 69,5092 4.004.183.399,81 4.004.183.399,81
Česká národní banka 1,4584 1,3880 79.957.855,35 5.597.049,87
Danmarks Nationalbank 1,5663 1,5138 87.204.756,07 6.104.332,92
Eesti Pank 0,1784 0,1703 9.810.391,04 686.727,37
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 0,13 0,1249 7.195.054,85 503.653,84
Latvijas Banka 0,2978 0,2813 16.204.715,21 1.134.330,06
Lietuvos bankas 0,4425 0,4178 24.068.005,74 1.684.760,40
Magyar Nemzeti Bank 1,3884 1,3141 75.700.733,22 5.299.051,33
Central Bank of Malta 0,0647 0,0622 3.583.125,79 250.818,81
Narodowy Bank Polski 5,138 4,8748 280.820.283,32 19.657.419,83
Banka Slovenije 0,3345 - - -
Národná banka Slovenska 0,7147 0,6765 38.970.813,50 2.727.956,95
Sveriges Riksbank 2,4133 2,3313 134.298.089,46 9.400.866,26
Bank of England 14,3822 13,9337 802.672.023,82 56.187.041,67
Μερικό σύνολο για την προηγούμενη ομάδα των ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ 28,5092 27,0887 1.560.485.847,38 109.234.009,31
Bulgarian National Bank - 0,8833 50.883.842,67 3.561.868,99
Banca Naţională a României - 2,5188 145.099.312,72 10.156.951,89
Μερικό σύνολο για τις νέες ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ 0 3,4021 195.983.155,39 13.718.820,88
Σύνολο 100,0000 100,0000 5.760.652.402,58 4.127.136.230,00
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου