Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

ECB konvergensrapport december 2006

5 december 2006

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag sin bedömning av den ekonomiska och rättsliga konvergens av nio av EU:s medlemsstater: Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Ungern, Malta, Polen, Slovakien och Sverige. ECB:s konvergensrapport undersöker om dessa länder har uppnått en hög grad av varaktig ekonomisk konvergens. Rapporten utvärderar dessutom om de uppfyller de lagstadgade kraven för att de nationella centralbankerna skall kunna bli en del av Eurosystemet (rättslig konvergens).

ECB uppfyller i och med utarbetandet av denna rapport skyldigheten artikel i 122.2 och artikel 121.I i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen att rapportera till Europeiska unionens råd (EU-rådet) minst en gång vartannat år eller på begäran av en medlemsstat med undantag ”om hur medlemsstaterna fullgör sina förpliktelser när det gäller att förverkliga den ekonomiska och monetära unionen”.

För närvarande deltar 13 medlemsstater inte fullt ut i Ekonomiska och monetära unionen. Två av dem, Danmark och Storbritannien har speciell status i enlighet med villkoren i berörda protokoll som är bifogade fördraget. Till följd härav behöver konvergensrapporter för dessa två medlemsstater bara utarbetas om länderna själva begär detta.

I den konvergensrapport ECB publicerade i maj 2006 granskades, på egen begäran, Litauen och Slovenien. Med hänsyn till den rapporten liksom den konvergensrapport som Europeiska kommissionen publicerade i maj 2006 och på förslag från Europeiska kommissionen beslutade EU-rådet att upphäva Sloveniens undantag och tillåta Slovenien att anta euron den 1 januari 2007. Litauens status som land med undantag förblir oförändrad. Litauen är dock inte inkluderat i denna rapport eftersom landet redan har varit föremål för en konvergensgranskning 2006.

ECB:s konvergensrapport finns på 19 gemenskapsspråk på ECB:s webbplats (http://www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media