Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
PRESSITEADE

EKP 2006. aasta detsembri lähenemisaruanne

5. detsember 2006

Täna avaldab Euroopa Keskpank (EKP) oma hinnangu üheksa ELi liikmesriigi majanduslikule ja õiguslikule lähenemisele. Nendeks riikideks on Eesti, Küpros, Läti, Malta, Poola, Rootsi, Slovakkia, Tšehhi Vabariik ja Ungari. Lähenemisaruandes analüüsitakse, kas nimetatud riigid on saavutanud kõrge ja jätkusuutliku lähenemistaseme. Lisaks hinnatakse, kas liikmesriikide keskpangad järgivad õigusaktidest tulenevaid nõudeid (õiguslik lähenemine), mida tuleb täita, et saada eurosüsteemi lahutamatuks osaks.

Aruande esitamisega täidab EKP Euroopa Ühenduse asutamislepingu (edaspidi „asutamisleping”) artikli 122 lõikes 2 ja artikli 121 lõikes 1 sätestatud nõuet anda aru Euroopa Liidu Nõukogule (edaspidi „ELi nõukogu”) vähemalt kord iga kahe aasta jooksul või selle liikmesriigi taotlusel, mille suhtes on kehtestatud erand, „liikmesriikide edusammudest nende kohustuste täitmisel, mis on seotud majandus- ja rahaliidu loomisega”.

Praegu ei ole majandus- ja rahaliidu täisliikmed veel 13 liikmesriiki. Neist kahel, Taanil ja Ühendkuningriigil on eristaatus kooskõlas asutamislepingule lisatud protokollide sätetega. Sellest tulenevalt koostatakse kõnealuse kahe riigi kohta lähenemisaruanded üksnes nende taotluse korral.

EKP 2006. aasta maikuu lähenemisaruandes anti Leedu ja Sloveenia taotlusel hinnang ka nende riikide lähenemisele. Arvestades kõnealust aruannet ja Euroopa Komisjoni 2006. aasta mais avaldatud lähenemisaruannet ning pidades silmas Euroopa Komisjoni otsust, otsustas ELi Nõukogu tühistada Sloveenia suhtes kehtestatud erandi ning anda loa euro kasutuselevõtuks Sloveenias 1. jaanuaril 2007. Samal ajal ei muudeta Leedu staatust liikmesriigina, mille suhtes on kehtestatud erand. Leedut käesolevas lähenemisaruandes siiski ei käsitleta, sest selle riigi lähenemist on 2006. aastal juba hinnatud.

EKP lähenemisaruanne on kättesaadav EKP kodulehel (http://www.ecb.europa.eu) ühenduse 19 ametlikus keeles.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid