SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

ECBs konvergensrapport, december 2006

5. december 2006

Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag sin vurdering af den økonomiske og juridiske konvergens i ni EU-lande: Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Ungarn, Malta, Polen, Slovakiet og Sverige. Formålet med ECBs konvergensrapport er at undersøge, hvorvidt de ni lande har opnået en høj grad af vedvarende økonomisk konvergens. Der foretages desuden en vurdering af de lovkrav, som de nationale centralbanker skal opfylde for at blive en integrerende del af eurosystemet (juridisk konvergens), overholdes.

ECB opfylder med udarbejdelsen af denne rapport kravene i artikel 122, stk. 2, sammenholdt med artikel 121, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab om mindst en gang hvert andet år eller på anmodning fra et medlemsland med dispensation at aflægge rapport til Rådet for Den Europæiske Union (Rådet) "om medlemsstaternes opfyldelse af deres forpligtelser med hensyn til virkeliggørelsen af Den Økonomiske og Monetære Union".

På nuværende tidspunkt er der 13 EU-lande, der ikke deltager fuldt ud i Den Økonomiske og Monetære Union. To af disse, Danmark og Storbritannien, har desuden særlig status i overensstemmelse med betingelserne i de relevante protokoller, som er knyttet til traktaten. Som følge heraf skal der kun udarbejdes konvergensrapporter for de to lande, hvis de anmoder herom.

Litauen og Slovenien blev vurderet i en konvergensrapport, som ECB udarbejdede på deres anmodning i maj 2006. På grundlag af ECBs rapport og Europa-Kommissionens konvergensberetning fra maj 2006 samt efter henstilling fra Kommissionen besluttede Rådet at ophæve Sloveniens dispensation og tillade landet at indføre euroen pr. 1. januar 2007. Litauens status som medlemsland med dispensation er uforandret. Da Litauen allerede er blevet vurderet i 2006, er landet ikke medtaget i den aktuelle konvergensrapport.

ECBs konvergensrapport findes på 19 fællesskabssprog på ECBs websted (http://www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt