Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Konvergenčná správa ECB z decembra 2006

5. decembra 2006

Európska centrálna banka (ECB) dnes zverejňuje svoje hodnotenie hospodárskej a právnej konvergencie deviatich členských štátov EÚ: Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Maďarska, Malty, Poľska, Slovenska a Švédska. Konvergenčná správa ECB skúma, či bol v týchto krajinách dosiahnutý vysoký stupeň udržateľnej hospodárskej konvergencie. Okrem toho posudzuje plnenie legislatívnych požiadaviek, ktoré musia národné centrálne banky týchto štátov spĺňať, aby sa mohli stať neoddeliteľnou súčasťou Eurosystému (právna konvergencia).

Vypracovaním tejto správy ECB plní požiadavku stanovenú v článku 122 ods. 2 v nadväznosti na článok 121 ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva minimálne raz za dva roky alebo na žiadosť členského štátu, pre ktorý platí výnimka, podať Rade Európskej únie („Rada EÚ“) správu „o pokroku, ktorý členské štáty dosiahli pri plnení záväzkov týkajúcich sa dosiahnutia hospodárskej a menovej únie“.

V súčasnosti ešte zostáva 13 členských štátov EÚ, ktoré zatiaľ nie sú plnými členmi Hospodárskej a menovej únie. Dva z nich, konkrétne Dánsko a Spojené kráľovstvo, majú v zmysle podmienok stanovených v príslušných protokoloch pripojených k zmluve osobitné postavenie. Konvergenčná správa pre tieto členské štáty sa preto vypracúva len v tom prípade, ak o to požiadajú.

Ďalšie dva členské štáty EÚ – Litva a Slovinsko – boli na vlastnú žiadosť hodnotené v konvergenčnej správe, ktorú ECB zverejnila v máji 2006. Na základe tejto správy a konvergenčnej správy, ktorú zverejnila v máji 2006 Európska komisia, a na návrh Európskej komisie, sa Rada EÚ rozhodla v prípade Slovinska zrušiť výnimku a umožniť mu zaviesť euro 1. januára 2007. Postavenie Litvy ako krajiny, pre ktorú platí výnimka, sa nemení. V tejto konvergenčnej správe však Litva zahrnutá nie je, keďže v roku 2006 už hodnotená bola.

Konvergenčná správa ECB je k dispozícii v 19 úradných jazykoch Spoločenstva na internetovej stránke ECB (http://www.ecb.europa.eu).

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá