Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
PERSBERICHT

Convergentierapport van de ECB van december 2006

5 december 2006

De Europese Centrale Bank (ECB) publiceert vandaag haar beoordeling van de economische en juridische convergentie van negen lidstaten van de EU: Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Hongarije, Malta, Polen, Slowakije en Zweden. In het Convergentieverslag van de ECB wordt onderzocht of in deze landen een hoge mate van duurzame economische convergentie is bereikt. Daarnaast wordt in dit verslag getoetst in welke mate is voldaan aan de wettelijke vereisten waaraan moet worden voldaan om de centrale banken een integrerend onderdeel van het Eurosysteem te laten worden (juridische convergentie).

Door het uitbrengen van dit verslag voldoet de ECB aan het in artikel 122, lid 2, juncto artikel 121, lid 1, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap neergelegde vereiste om aan de Raad van de Europese Unie (de EU-Raad) ten minste om de twee jaar of op verzoek van een lidstaat met een derogatie verslag uit te brengen “over de vooruitgang die door de lidstaten is geboekt bij de nakoming van hun verplichtingen met het oog op de totstandbrenging van de Economische en Monetaire Unie”.

Momenteel nemen 13 lidstaten nog niet volledig deel aan de Economische en Monetaire Unie. Twee daarvan, namelijk Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, hebben een bijzondere status conform de relevante protocollen die aan het Verdrag zijn gehecht. Als gevolg daarvan hoeven voor deze twee lidstaten geen convergentieverslagen te worden opgesteld, tenzij zij daarom verzoeken.

Twee andere lidstaten, Litouwen en Slovenië, zijn op hun verzoek al onderzocht in het Convergentieverslag dat de ECB in mei 2006 heeft gepubliceerd. In het licht van dat verslag en van het Convergentieverslag dat de Europese Commissie in mei 2006 heeft gepubliceerd, heeft de EU-Raad, op voorstel van de Europese Commissie, besloten de derogatie van Slovenië in te trekken, zodat het op 1 januari 2007 op de euro kan overgaan. De status van Litouwen als een lidstaat met een derogatie blijft ongewijzigd. Het is echter niet opgenomen in dit verslag, aangezien het eerder in 2006 al is onderzocht.

Het Convergentieverslag van de ECB is beschikbaar in 19 talen van de Gemeenschap op de website van de ECB (http://www.ecb.europa.eu).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media