European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
PRESSMEDDELANDE

Ny version av ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet - Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden”

21 februari 2005

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar idag en reviderad version av ”Genomförande av penningpolitiken i euroområdet: Allmän dokumentation av Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden” (oftast kallad Allmän dokumentation). Den nya versionen är en bilaga till riktlinje ECB/2005/2 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden. Denna nya riktlinje har antagits av ECB-rådet. Ändringarna kommer att gälla från den 30 maj 2005 när den nya versionen av Allmän dokumentation ersätter den tidigare versionen som publicerades i februari 2004. Ändringarna omfattar alla ändringar i Eurosystemets operativa ramverk för penningpolitik som har godkänts av ECB-rådet sedan februari 2004. Dessa ändringar berör huvudsakligen reglerna för godtagbara säkerheter i samband med införande av den första fasen av den ”gemensamma listan över säkerheter” i Eurosystemets penningpolitiska ramverk. Andra ändringar berör definitionen av nära förbindelser och borgensmän i motpartsförhållanden, att tidsfristen för snabba anbud ökar med 30 minuter samt uppdateringen av rättsliga referenser.

Ändringarna som berör införandet av den gemensamma listan över säkerheter består av följande fyra åtgärder:

  1. En ny kategori av tidigare ej godtagbara säkerheter tas upp på grupp ett-listan, nämligen skuldinstrument denominerade i euro utfärdade av enheter i de G10-länder som inte ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),
  2. Genomförande av principer som används av Eurosystemet för att bedöma icke reglerade marknaders godtagbarhet så att Eurosystemet ska kunna utföra sin uppgift att förvalta säkerheter.
  3. Det kriterium som innebär att för grupp ett-värdepapper ska varje skuldinstrument ha en rating (av ett ratinginstitut) för emission eller program kommer att mjukas upp. Emittentens egen rating kommer att vara tillräcklig.
  4. Aktier, som för närvarande är upptagna på en del centralbankers grupp två-listor över godtagbara säkerheter för Eurosystemets kredittransaktioner, stryks från listorna från och med den 30 april 2005.

Som resultat av den första åtgärden kommer en del skuldinstrument denominerade i euro som emitterats av enheter i Kanada, Japan, Schweiz och USA att inkluderas på listan över godtagbara säkerheter. Eurosystemet kommer att granska det rättsliga system som är tillämpligt på emittenterna av sådana skuldinstrument för att säkerställa att Eurosystemets rättigheter skyddas på ett adekvat sätt. Om en motpart önskar använda skuldinstrument som inte är upptagna på listan över godtagbara säkerheter ska denne kontakta sin nationella centralbank för vägledning om de förfaranden som gäller för att de eventuellt ska kunna tas upp på listan. Efter den 30 maj kommer ECB att tillkännage exakt datum för när de första skuldinstrumenten denominerade i euro från G10-länder som inte ingår i EES inkluderas på listan över godtagbara säkerheter.

Vad gäller den andra åtgärden om icke-reglerade marknaders godtagbarhet publicerade ECB en preliminär lista över godtagna icke-reglerade marknader den 10 maj 2004 (se pressmeddelandet ”Översyn av Eurosystemets ramverk för godtagbara säkerheter Första stegen mot en gemensam lista”). En slutgiltig lista kommer att publiceras den 30 maj 2005. Denna lista kommer sedan att omprövas minst en gång om året. Följande kommer att gälla:

  • Tillgångar som är listade, noterade eller som handlas på godkända, icke reglerade marknader godkänns omedelbart.
  • Tillgångar som är listade, noterade eller som handlas på icke reglerade marknader och som för närvarande är godkända, men inte kommer att vara godkända fr.o.m. den 30 maj 2005 kommer att vara godkända till och med maj 2007, varefter tillgångar som handlas endast på marknader som fortfarande inte är godkända, blir icke godkända.

Den nya versionen av Allmän dokumentation finns fr.o.m. idag på ECB:s webbplats på alla officiella gemenskapsspråk. Tryckta kopior kommer att finnas gratis fr.o.m. den 25 mars 2005 och kan beställas från ECB:s press- och informationsavdelning. Den kommer också att distribueras av de nationella centralbankerna i euroområdet.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media