European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
TLAČOVÁ SPRÁVA

Nová verzia dokumentu „Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne: Všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému“

21. februára 2005

Európska centrálna banka (ECB) dnes uverejňuje upravenú verziu dokumentu „Uskutočňovanie menovej politiky v eurozóne: Všeobecná dokumentácia o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému“ (ďalej len „všeobecná dokumentácia“). Táto nová verzia je prílohou usmernenia ECB/2005/2, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/7 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému. Usmernenie ECB/2005/2 bolo schválené Radou guvernérov ECB. Zmeny vstúpia do platnosti 30. mája 2005, keď nová verzia všeobecnej dokumentácie nahradí predchádzajúcu verziu vydanú vo februári 2004. Upravené znenie obsahuje všetky zmeny operačného rámca pre výkon menovej politiky Eurosystému, ktoré schválila Rada guvernérov od februára 2004. Ide predovšetkým o zmeny pravidiel pre akceptovateľné aktíva v spojitosti so zavedením prvej etapy „jednotného zoznamu akceptovateľných kolaterálov“ v rámci menovej politiky Eurosystému. Ostatné zmeny sa týkajú definície úzkych väzieb a ručiteľov vo vzťahoch so zmluvnými stranami, predĺženia časového rámca na uzatváranie rýchlych tendrov o 30 minút a aktualizácie odkazov na súvisiace právne predpisy.

Zmeny súvisiace so zavedením jednotného zoznamu kolaterálov spočívajú v nasledujúcich štyroch opatreniach:

  1. zavedenie novej kategórie kolaterálov, ktoré predtým neboli akceptovateľné ako aktíva prvého stupňa, a to dlhových nástrojov denominovaných v eurách vydaných subjektmi so sídlom v krajinách G10 nepatriacich do Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP);
  2. zavedenie zásad, ktoré Eurosystém uplatňuje pri hodnotení akceptovateľnosti neregulovaných trhov v rámci správy kolaterálu, ktorá je jednou z funkcií Eurosystému;
  3. zmiernenie kritéria pre aktíva prvého stupňa, podľa ktorého musel mať každý dlhový nástroj vydaný úverovou inštitúciou rating „emisie“ i rating „programu“ (od ratingovej agentúry); podľa novej verzie bude stačiť rating „emitenta“; a
  4. vylúčenie akcií (s platnosťou od 30. apríla 2005) zo zoznamu akceptovateľných aktív druhého stupňa v tých centrálnych bankách, ktoré v súčasnosti akceptujú akcie ako kolaterál v úverových obchodoch Eurosystému.

V dôsledku prvého opatrenia budú do zoznamu akceptovateľných aktív zaradené niektoré dlhové nástroje denominované v eurách vydané subjektmi so sídlom v Kanade, Japonsku, Švajčiarsku a Spojených štátoch. Eurosystém v záujme zabezpečenia primeranej ochrany svojich práv posúdi právny režim, ktorý sa na emitentov týchto dlhových nástrojov vzťahuje. Ak chce zmluvná strana použiť dlhové nástroje, ktoré nie sú v zozname akceptovateľných aktív, mala by sa obrátiť na svoju národnú centrálnu banku (NCB) a požiadať o informácie o možnosti ich prípadného zaradenia do zoznamu. Krátko po 30. máji ECB oznámi presný dátum, keď budú do zoznamu akceptovateľných aktív zaradené prvé dlhové nástroje denominované v eurách vydané subjektmi z krajín G10, ktoré nie sú členmi EHP.

Pokiaľ ide o druhé opatrenie o akceptovateľnosti neregulovaných trhov, ECB vydala 10. mája 2004 predbežný zoznam akceptovaných neregulovaných trhov (pozri tlačovú správu „Review of the Eurosystem’s Collateral Framework: First step towards a Single List” – Revízia kolaterálového rámca Eurosystému: prvý krok k jednotnému zoznamu). Konečný zoznam bude uverejnený 30. mája 2005 a následne sa bude prehodnocovať aspoň raz za rok. Budú platiť tieto zásady:

  • aktíva vedené, kótované alebo obchodované na akceptovanom neregulovanom trhu budú okamžite akceptovateľné;
  • aktíva vedené, kótované alebo obchodované len na neregulovaných trhoch, ktoré sú v súčasnosti akceptované, ale od 30. mája 2005 už akceptované nebudú, budú naďalej akceptovateľné do mája 2007. Po tomto termíne sa prestanú akceptovať všetky aktíva obchodované len na tých trhoch, ktoré budú stále neakceptovateľné.

Nová verzia všeobecnej dokumentácie je od dnešného dňa k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch spoločenstva na internetovej stránke ECB. Tlačená verzia bude k dispozícii od 25. marca 2005 a výtlačky si možno zadarmo vyžiadať od tlačového a informačného odboru ECB. Ich distribúciu budú zabezpečovať aj NCB krajín eurozóny.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá