European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
KOMUNIKAT PRASOWY

Nowa wersja dokumentu „Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro. Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu”

21 lutego 2005 r.

W dniu dzisiejszym Europejski Bank Centralny (EBC) publikuje nową wersję dokumentu „Realizacja polityki pieniężnej w strefie euro. Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu” (tzw. „Dokumentacja ogólna”). Publikowana wersja stanowi załącznik do wytycznych EBC/2005/2 zmieniających wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu. Nowelizacja wytycznych została zatwierdzona przez Radę Prezesów EBC i wchodzi w życie z dniem 30 maja 2005 r., kiedy nowa wersja „Dokumentacji ogólnej” zastąpi poprzednią, opublikowaną w lutym 2004 r. Nowelizacja obejmuje całość zmian ram operacyjnych polityki pieniężnej Eurosystemu wprowadzonych przez Radę Prezesów od lutego 2004 r. Zmiany te dotyczą głównie zasad dotyczących aktywów, które mogą być wykorzystane jako zabezpieczenie (tzw. aktywów kwalifikowanych) i wiążą się z rozpoczęciem pierwszego etapu tworzenia jednolitego wykazu (tzw. wspólnej listy) zabezpieczeń w ramach polityki pieniężnej Eurosystemu. Pozostałe zmiany dotyczą definicji bliskich powiązań i gwarantów w relacjach z kontrahentami, zwiększenia o 30 minut czasu trwania szybkich przetargów oraz aktualizacji wykazu odniesień prawnych.

Zmiany związane z wprowadzeniem wspólnej listy zabezpieczeń obejmują cztery grupy działań:

  1. wprowadzenie do pierwszej listy aktywów kwalifikowanych nowej kategorii zabezpieczeń dotychczas niekwalifikowanych, mianowicie denominowanych w euro instrumentów dłużnych emitowanych przez podmioty mające siedzibę w krajach z grupy G10 spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
  2. przyjęcie zasad stosowanych przez Eurosystem do oceny możliwości akceptacji rynków nieregulowanych na potrzeby realizacji funkcji Eurosystemu związanych z zarządzaniem zabezpieczeniami;
  3. złagodzenie kryterium dotyczącego aktywów z listy pierwszej, zgodnie z którym każdy instrument dłużny emitowany przez instytucję kredytową musi uzyskać rating emisji lub programu (przyznany przez agencję ratingową); w przyszłości wystarczy rating emitenta;
  4. wycofanie z dniem 30 kwietnia 2005 r. udziałowych papierów wartościowych z drugiej listy aktywów kwalifikowanych przez te spośród banków centralnych, które obecnie wykazują papiery udziałowe jako kwalifikowane zabezpieczenie operacji kredytowych Eurosystemu.

W następstwie działań wymienionych w punkcie pierwszym, na liście aktywów kwalifikowanych znajdą się pewne instrumenty dłużne denominowane w euro emitowane przez podmioty z siedzibą w Kanadzie, Japonii, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. Aby zapewnić odpowiednią ochronę swoich praw, Eurosystem sprawdzi rozwiązania przyjęte w systemach prawnych właściwych dla emitentów tych instrumentów dłużnych. Kontrahenci zamierzający przedstawić jako zabezpieczenie instrumenty dłużne nieujęte na liście aktywów kwalifikowanych zwracają się do właściwych krajowych banków centralnych o przedstawienie wskazówek dotyczących procedury prowadzącej do ewentualnego umieszczenia tych instrumentów na liście. Wkrótce po 30 maja br. EBC ogłosi dokładną datę rozpoczęcia wprowadzania na listę aktywów kwalifikowanych instrumentów dłużnych denominowanych w euro emitowanych przez kraje z grupy G10 spoza EOG.

Jeżeli chodzi o działania dotyczące możliwości akceptacji rynków nieregulowanych wymienione w punkcie drugim, w dniu 10 maja 2004 r. EBC opublikował wstępny wykaz zaakceptowanych rynków nieregulowanych (zob. komunikat prasowy „Przegląd systemu zabezpieczeń Eurosystemu – pierwszy krok w kierunku wspólnej listy”). Ostateczny wykaz zostanie opublikowany 30 maja 2005 r., a następnie będzie aktualizowany co najmniej raz w roku. W tej grupie działań będą mieć zastosowanie następujące zasady:

  • Aktywa notowane, kwotowane lub będące w obrocie na zaakceptowanym rynku nieregulowanym staną się automatycznie aktywami kwalifikowanymi.
  • Aktywa notowane, kwotowane lub będące w obrocie jedynie na rynkach nieregulowanych, które są akceptowane obecnie, ale przestaną być akceptowane z dniem 30 maja 2005 r., zachowają obecny status do maja 2007 r.; następnie wszystkie aktywa będące w obrocie tylko na rynkach wówczas nieakceptowanych przestaną być aktywami kwalifikowanymi.

Nowa wersja „Dokumentacji ogólnej” będzie od dziś dostępna na stronie internetowej EBC we wszystkich oficjalnych językach Wspólnoty. Wersje drukowane będzie można uzyskać bezpłatnie począwszy od 25 marca 2005 r. Zamówienia należy składać w Dziale Prasy i Informacji EBC. Dokument będą także rozprowadzać krajowe banki centralne państw obszaru euro.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami