European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
PRESSEMEDDELELSE

Ny udgave af "Gennemførelsen af pengepolitikken i euroområdet: Dokumentationsgrundlag for Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer"

21. februar 2005

Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag en revideret udgave af publikationen "Gennemførelsen af pengepolitikken i euroområdet - Dokumentationsgrundlag for Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer" (normalt benævnt "Dokumentationsgrundlaget"). Den reviderede udgave er bilag til retningslinje ECB/2005/2 om ændring af retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer. Den ændrede retningslinje er blevet vedtaget af ECBs styrelsesråd. Ændringerne træder i kraft den 30. maj 2005, når den nye udgave af Dokumentationsgrundlaget afløser den hidtidige version, der blev offentliggjort i februar 2004. Den reviderede udgave indeholder alle ændringer i de operationelle rammer for Eurosystemets pengepolitik, som Styrelsesrådet har vedtaget siden februar 2004. Disse vedrører hovedsagelig reglerne for belånbare aktiver og er knyttet til første fase af indførelsen af en samlet liste over belånbare aktiver i Eurosystemets pengepolitiske ramme. Andre ændringer vedrører definitionen på snævre forbindelser og garanter i modpartsforhold, udvidelsen af tidsrammen for udførelsen af ekstraordinære auktioner med 30 minutter og ajourføringen af retlige referencer.

Ændringerne i forbindelse med indførelsen af den fælles liste med belånbare aktiver omfatter følgende fire foranstaltninger:

  1. På liste 1 optages en ny kategori af aktiver, der ikke hidtil har været belånbar, nemlig eurodenominerede gældsinstrumenter udstedt af enheder etableret i G10-lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
  2. Implementering af de principper, der anvendes af Eurosystemet til at vurdere, om ikke-regulerede markeder kan godkendes, så Eurosystemet kan udføre sin funktion med styring af sikkerhedsstillelse.
  3. Det kriterium, der har været gældende for liste 1-papirer, og i henhold til hvilket alle gældsinstrumenter udstedt af kreditinstitutter skulle tildeles en "udstedelses-" eller "program"-rating (af et kreditvurderingsbureau), lempes. Fremover vil en "udsteder"-rating være tilstrækkelig.
  4. Aktier slettes (pr. 30. april 2005) af liste 2 i de centralbanker, der under det nuværende system har opført aktier på listen over belånbare aktiver til Eurosystemets kreditoperationer.

Som følge af den første foranstaltning bliver visse eurodenominerede gældsinstrumenter, der udstedes af enheder i Canada, Japan, Schweiz og USA, optaget på listen over belånbare aktiver. Eurosystemet vil undersøge den lovgivning, der gælder for udstederne af disse gældsinstrumenter, for at sikre, at Eurosystemets rettigheder er tilstrækkeligt beskyttede. Ønsker en modpart at anvende gældsinstrumenter, der ikke står på listen over belånbare aktiver, bør modparten kontakte sin nationale centralbank, der kan vejlede om, hvilke procedurer der skal følges, for at aktiverne eventuelt kan blive optaget på listen. Umiddelbart efter den 30. maj 2005 meddeler ECB den nøjagtige dato for optagelsen af de første eurodenominerede gældsinstrumenter fra G10-lande uden for EØS på listen over belånbare aktiver.

Hvad angår den anden foranstaltning og vurderingen af, hvorvidt et ikke-reguleret marked kan godkendes, offentliggjorde ECB den 10. maj 2004 en liste over godkendte ikke-regulerede markeder (se pressemeddelelsen "Revision af Eurosystemets rammer for sikkerhedsstillelse: Første skridt hen imod en samlet liste"). En endelig liste offentliggøres den 30. maj 2005. Listen vil efterfølgende blive taget op til fornyet vurdering mindst en gang om året. Følgende bliver gældende:

  • Aktiver, der er noteret eller handlet på et godkendt ikke-reguleret marked, bliver umiddelbart belånbare.
  • Aktiver, der kun er noteret eller handlet på ikke-regulerede markeder, som er godkendt på nuværende tidspunkt, men ikke efter den 30. maj 2005, er fortsat godkendt indtil maj 2007. Herefter er alle aktiver, som kun handles på markeder, der stadig ikke er godkendt, ikke længere belånbare.

Fra og med i dag findes den nye udgave af Dokumentationsgrundlaget på ECBs websted på alle officielle fællesskabssprog. Den trykte udgave bliver tilgængelig den 25. marts 2005. Den er gratis og kan bestilles i ECBs Presse- og Informationsafdeling. Den vil også blive distribueret af de nationale centralbanker i euroområdet.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt