European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
INFORMĀCIJA PRESEI

„Monetārās politikas īstenošana euro zonā: Eurosistēmas monetārās politikas instrumentu un procedūru vispārējā dokumentācija” jaunā redakcijā

2005. gada 21. februārī

Eiropas Centrālā banka (ECB) šodien publicē dokumentu „Monetārās politikas īstenošana euro zonā: Eurosistēmas monetārās politikas instrumentu un procedūru vispārējā dokumentācija" (parasti dēvēts par „Vispārējo dokumentāciju”) pārstrādātā redakcijā. Dokuments jaunajā redakcijā ir pievienots kā pielikums Pamatnostādnei ECB/2005/2, ar kuru izdarīti grozījumi Pamatnostādnē ECB/2000/7 par monetārās politikas instrumentiem un procedūrām Eurosistēmā. Pamatnostādni, ar kuru veikti grozījumi, pieņēmusi ECB Padome. Grozījumus piemēros no 2005. gada 30. maija, kad jaunā Vispārējās dokumentācijas redakcija aizstās iepriekšējo, kas tika publicēta 2004. gada februārī. Grozījumi ietver visas izmaiņas Eurosistēmas monetārās politikas darbības principos, ko Padome apstiprinājusi pēc 2004. gada februāra. Šīs izmaiņas galvenokārt attiecas uz noteikumiem par atbilstošajiem aktīviem un ir saistītas ar „nodrošinājuma vienotā saraksta” pirmā posma ieviešanu Eurosistēmas monetārajā politikā. Pārējie grozījumi attiecas uz ciešu saikņu un garantijas devēju definīciju darījumu partneru attiecībās, ātro izsoļu laika grafika pagarināšanu par 30 minūtēm un juridisko atsauču papildināšanu.

Ar nodrošinājuma vienotā saraksta ieviešanu saistītās izmaiņas ietver šādus četrus pasākumus:

  1. atbilstošo aktīvu pirmā līmeņa sarakstā ievieš jaunu iepriekš neatbilstoša nodrošinājuma kategoriju, proti, euro izteiktus parāda instrumentus, kurus emitējuši uzņēmumi, kas reģistrēti to 10 valstu grupā (G10), kuras neietilpst Eiropas Ekonomiskajā zonā (EEZ).
  2. īsteno principus, kurus Eurosistēma izmanto, vērtējot neregulēto tirgu pieņemamību, lai varētu veikt nodrošinājuma pārvaldību;
  3. atvieglo kritērijus attiecībā uz pirmā līmeņa aktīviem, kas prasa, lai visiem kredītiestādes emitētajiem parāda instrumentiem tiktu piešķirts „emisijas” vai „programmas” reitings (to piešķir reitingu aģentūra) – pietiks ar „emitenta” reitingu;
  4. vērtspapīru svītrošana (no 2005. gada 30. aprīļa) no centrālo banku atbilstošo aktīvu otrā līmeņa sarakstiem, kas pašlaik ietver vērtspapīrus kā atbilstošu nodrošinājumu Eurosistēmas kredītoperācijām.

Pirmā pasākuma rezultātā daži euro izteiktie parāda instrumenti, ko emitējuši Kanādā, Japānā, Savienotajās Valstīs un Šveicē reģistrēti uzņēmumi, tiks iekļauti atbilstošo aktīvu sarakstā. Eurosistēma pārbaudīs šādu parāda instrumentu emitentiem piemērojamo juridisko režīmu, lai nodrošinātu pienācīgu Eurosistēmas tiesību aizsardzību. Ja darījuma partneris vēlas izmantot parāda instrumentus, kas neatrodas atbilstošo aktīvu sarakstā, tam jāsazinās ar attiecīgo nacionālo centrālo banku (NCB), lai saņemtu ieteikumus par procedūrām, kuras veicamas to iespējamai iekļaušanai. Drīz pēc 30. maija ECB paziņos precīzu datumu, kad pirmie euro izteiktie parāda instrumenti, kurus emitējuši uzņēmumi, kas reģistrēti to 10 valstu grupā (G10), kuras neietilpst EEZ, tiks iekļauti atbilstošo aktīvu sarakstā.

Attiecībā uz otro pasākumu par neregulēto tirgu pieņemamību ECB 2004. gada 10. maijā publicēja pieņemamo neregulēto tirgu iepriekšēju sarakstu (sk. paziņojumu presei „Eurosistēmas nodrošinājuma principu pārskatīšana: pirmais solis uz vienoto sarakstu"). Galīgo sarakstu publicēs 2005. gada 30. maijā. Pēc tam šo sarakstu pārskatīs vismaz reizi gadā. Piemēros šādus kritērijus:

  • Aktīvi, kas iekļauti sarakstā, kotēti vai tirgoti par pieņemamiem atzītos neregulētos tirgos, būs atbilstoši tūlīt.
  • Aktīvi, kas iekļauti sarakstā, kotēti vai tirgoti tikai neregulētos tirgos, kas pašreiz atzīti par pieņemamiem, taču netiks atzīti par pieņemamiem no 2005. gada 30. maija, būs pieņemami līdz 2007. gada maijam. Pēc tam visi aktīvi, kurus maina tikai tajos tirgos, kas joprojām nav atzīti par pieņemamiem, kļūs neatbilstoši.

Vispārējā dokumentācija jaunajā redakcijā no šodienas ir pieejama ECB interneta lapā visās oficiālajās Kopienas valodās. Dokuments drukātā veidā bez maksas būs pieejams no 2005. gada 25. marta un to var pasūtīt ECB Preses un informācijas daļā. To izplatīs arī euro zonas nacionālās centrālās bankas.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem