European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle
TISKOVÁ ZPRÁVA

Nové znění dokumentu „Provádění měnové politiky v eurozóně: Obecná dokumentace k nástrojům a postupům měnové politiky Eurosystému“

21. února 2005

Evropská centrální banka (ECB) dnes zveřejnila upravené znění dokumentu „Provádění měnové politiky v eurozóně: Obecná dokumentace k nástrojům a postupům měnové politiky Eurosystému“ (dále jen „obecná dokumentace“). Nové znění je přílohou k obecným zásadám ECB/2005/2, které upravují obecné zásady ECB/2000/7 o nástrojích a postupech měnové politiky Eurosystému. Nově přijaté obecné zásady, které úpravy zavádějí, schválila Rada guvernérů ECB a platí od 30. května 2005, kdy upravené znění obecné dokumentace nahradí předchozí znění zveřejněné v únoru 2004. Úpravy obsahují všechny změny v provozním rámci měnové politiky Eurosystému, které od února 2004 přijímala Rada guvernérů. Tyto změny se týkají především pravidel pro způsobilá aktiva a souvisejí se zavedením první etapy tzv. jednotného seznamu aktiv přijímaných jako zajištění v rámci měnové politiky Eurosystému. Ostatní úpravy se týkají definic úzkých vazeb a ručitelů ve vztazích s protistranami, prodloužení časového rámce o 30 minut pro rychlá nabídková řízení a aktualizace odkazů na právní instrumenty.

Změny, které se týkají zavedení jednotného seznamu aktiv přijímaných jako zajištění, sestávají z těchto čtyř opatření:

  1. do způsobilých aktiv řádu 1 se zavádí nová kategorie aktiv přijímaných jako zajištění, která dříve nebyla způsobilá, jmenovitě dluhové nástroje denominované v eurech, které jsou vydávány subjekty usazenými v těch zemích skupiny G10, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru (EHP),
  2. aby Eurosystém plnil svou funkci správy zajištění, zavádí se zásady používané Eurosystémem k hodnocení přijatelnosti neregulovaných trhů,
  3. zmírňuje se kritérium pro aktiva řádu 1, podle něhož každý dluhový nástroj vydávaný úvěrovou institucí musí získat (od ratingové agentury) rating „emise“ nebo „programu“; nově postačí rating „emitenta“ a
  4. ze seznamu způsobilých aktiv řádu 2 centrálních bank, který v současné době obsahuje majetkové účasti jako způsobilé zajištění pro úvěrové operace Eurosystému, se majetkové účasti vyřazují (od 30. dubna 2005).

Na základě prvního opatření budou do seznamu způsobilých aktiv zařazeny určité dluhové nástroje vydávané subjekty usazenými v Kanadě, Japonsku, Švýcarsku a ve Spojených státech. Eurosystém prověří právní režim, který se vztahuje na emitenty těchto dluhových nástrojů, aby zajistil dostatečnou ochranu práv Eurosystému. Přeje-li si protistrana používat dluhové nástroje, které nejsou na seznamu způsobilých aktiv, měla by se obrátit na svou národní centrální banku (NCB) a požádat ji o informace, jak při jejich případném zařazování postupovat. ECB oznámí brzy po 30. květnu přesné datum, kdy budou na seznam způsobilých aktiv zařazeny první v eurech denominované dluhové nástroje subjektů usazených v zemích skupiny G10, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru.

Pokud jde o druhé opatření týkající se přijatelnosti neregulovaných trhů, ECB vydala 10. května 2004 předběžný seznam přijatých neregulovaných trhů (viz tisková zpráva „Změny systému zajištění používaného v Eurosystému: první krok k zavedení jednotného seznamu“). Konečný seznam bude zveřejněn 30. května 2005 a následně bude alespoň jednou za rok znovu vyhodnocován. Uplatňují se tyto zásady:

  • Aktiva, která jsou registrována, kotována nebo obchodována na přijatém neregulovaném trhu, budou okamžitě způsobilá.
  • Aktiva registrovaná, kotovaná nebo obchodovaná pouze na neregulovaných trzích, které jsou v současné době přijaty, ale od 30. května 2005 již přijaty nebudou, zůstávají přijatelné do května 2007. Po tomto datu se veškerá aktiva používaná pouze na trzích, které budou nadále nepřijatelné, stanou nezpůsobilými aktivy.

Nové znění obecné dokumentace je od dnešního dne k dispozici na internetové adrese ECB ve všech úředních jazycích Společenství. V tištěné podobě bude bezplatně k dispozici od 25. března 2005 a lze si je objednat u tiskového a informačního odboru ECB. Tištěné verze budou rovněž rozesílat národní centrální banky zemí eurozóny.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média