Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

3 май 2024 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 711 144 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 505 574 574
  2.1 Вземания от МВФ 231 624 −76
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 273 949 650
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 146 −162
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 621 264
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 621 264
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 151 378 −3 433
  5.1 Основни операции по рефинансиране 1 953 −2 502
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 149 425 −903
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 0 −28
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 27 117 371
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 4 777 412 −11 062
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 4 562 201 −10 394
  7.2 Други ценни книжа 215 211 −668
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 20 840 0
9 Други активи 356 838 −3 342
Общо активи 6 582 070 −16 790
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 553 152 4 572
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 3 391 014 −25 240
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 153 162 −514
  2.2 Депозитно улеснение 3 237 850 −24 727
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 32 913 818
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 197 519 −7 177
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 118 253 −5 627
  5.2 Други задължения 79 266 −1 550
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 196 607 13 041
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 15 592 96
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 410 −756
  8.1 Депозити, салда и други задължения 6 410 −756
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 178 544 0
10 Други задължения 207 458 −2 144
11 Сметки за преоценка 702 941 0
12 Капитал и резерви 99 920 0
Общо пасиви 6 582 070 −16 790
Annexes
7 May 2024